Informacja podatkowa I 2019

WAŻNE ZMIANY W PROGRAMIE PŁATNIK OD 1 STYCZNIA 2019 R.

W związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych, pracodawcy będą przekazywać do ZUS więcej informacji o zatrudnionych. Po raz pierwszy trzeba będzie przekazać szerszy zakres danych za styczeń 2019 roku. Dodatkowo od 1 stycznia 2019 r. płatnicy, którzy spełniają określone warunki, będą mogli opłacać składki w mniejszej niż dotychczas wysokości w ramach tzw. „małego ZUS”. Zmiany w dokumentach ubezpieczeniowych uwzględniono w programie Płatnik.

Zmiany w przepisach prawa, wymagają zmian w dokumentach ubezpieczeniowych. Dlatego od 1 stycznia 2019 r. ZUS udostępnił nową wersję programu Płatnik (10.02.002). 

Rozliczenie składek za styczeń 2019 r. (w lutym 2019 r.) trzeba  już przygotować w nowej wersji programu. Jeśli pracownik w styczniu 2019 r. osiągnie przychody za lata ubiegłe, można dodatkowo przekazać obok raportu ZUS RCA także nowy dokument ZUS RPA. Taki sposób postępowania będzie obowiązywał przy rozliczaniu składek za każdy miesiąc, w którym nastąpi wypłata za lata ubiegłe.

Zaktualizowano formularze: ZUS ZWUA – wyrejestrowanie z ubezpieczeń, ZUS DRA – deklaracja rozliczeniowa, IM – informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej, IR – informacja roczna dla osoby ubezpieczonej

Wprowadzono nowe formularze:

 • ZUS OSW – oświadczenie o zamiarze przekazania raportów informacyjnych,
 • ZUS RIA – raport informacyjny,
 • ZUS RPA – imienny raport miesięczny o przychodach ubezpieczonego/okresach pracy nauczycielskiej,
 • ZUS DRA cz. II – deklaracja rozliczeniowa cz. II dla osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą na mniejszą skalę, która korzysta z obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne i opłaca składki wyłącznie za siebie
 • ZUS RCA cz. II – imienny raport cz. II dla osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą na mniejszą skalę, która korzysta z obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne

Dodano nowe funkcje i informacje:

 • prezentacja w kartotece płatnika w zakładce „Inne dane” informacji o złożonym lub odwołanym ZUS OSW i złożonym ZUS RIA,
 • prezentacja w kartotece płatnika w zakładce „Dane do wyliczeń i weryfikacji” informacji o najniższej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz liczbę dni prowadzenia działalności gospodarczej
 • prezentacja w kartotece ubezpieczonego w zakładce „zgłoszenia” danych dotyczących daty rozwiązania/wygaśnięcia stosunku pracy/stosunku służbowego;
 • dostosowano obsługę dokumentu płatniczego do zmienionych pól w dokumencie ZUS DRA,
 • możliwość obliczania najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą na mniejszą skalę,
 • możliwość wczytania nowego KEDU przy zachowaniu możliwości wczytania KEDU w dotychczasowym formacie,
 • możliwość wydruku raportu informacyjnego ZUS RIA celem przekazania pracownikowi.

Dodatkowo na stronach: www.zus.pl, www.e-skladka.pl oraz na portalu PUE ZUS  udostępniono kalkulator do obliczania najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, dla osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą na mniejszą skalę, która korzysta z obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne w ramach tzw. „małego ZUS”.

NAJNIŻSZA PODSTAWA WYMIARU SKŁADEK ORAZ KWOTY SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W 2019 R.

Informacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie najniższej podstawy wymiaru składek oraz kwot składek na ubezpieczenia społeczne za miesiące styczeń – grudzień 2019 r. dla niektórych grup ubezpieczonych.

Osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych i:

 • nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem
  w którym rozpoczęły wykonywanie tej działalności nie prowadziły pozarolniczej działalności,
 • nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2019 r. dla tych osób jest zadeklarowana kwota, nie niższa niż 675 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2019 r.).

Od dnia 1 stycznia 2019 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2.250 zł. Za miesiące styczeń – grudzień 2019 r. składka na ubezpieczenia społeczne wcześniej wymienionych osób nie może być niższa od kwoty:

 • 131,76 zł /tj. 19,52% – na ubezpieczenie emerytalne,
 •   54,00 zł /tj. 8% – na ubezpieczenia rentowe,
 •   16,54 zł /tj. 2,45% – na ubezpieczenie chorobowe.

Osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność, tj.: osoby, które prowadzą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, niewymienione wyżej tj.:

 • twórcy i artyści,
 • osoby, które prowadzą działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a także osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej
  w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,
 • osoby, które prowadzą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty
 • oraz osoby współpracujące z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność.

Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2019 r. dla tych osób jest zadeklarowana kwota, nie niższa niż 2.859,00 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego).Kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2019 roku wynosi 4.765 zł.

Za miesiące styczeń – grudzień 2019 r. składka na ubezpieczenia społeczne ww. wymienionych  nie może być niższa od kwoty:

 • 558,08 zł  /tj. 19,52% – na ubezpieczenie emerytalne,
 • 228,72 zł  /tj. 8% – na ubezpieczenia rentowe,
 •   70,05 zł  /tj. 2,45%  – na ubezpieczenie chorobowe.

Ponadto:

O wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe obowiązującej w danym roku składkowym Zakład powiadamia do 20 kwietnia danego roku tych płatników składek, którzy przekazali informację ZUS IWA za trzy kolejne ostatnie lata kalendarzowe.

Samodzielnie ustalają wysokość stopy procentowej składki na dany rok składkowy pozostali płatnicy, którzy zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego:

 • co najmniej 10 ubezpieczonych i nie mieli obowiązku przekazywania informacji ZUS IWA przez trzy kolejne, ostatnie lata kalendarzowe. Stopę procentową składki na to ubezpieczenie ustalają w wysokości stopy procentowej określonej dla grupy działalności, do której należą
 • nie więcej niż 9 ubezpieczonych. Stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalają w wysokości 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności.

Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe jest ustalana na okres roku składkowego i obowiązuje do składek należnych za okres od 1 kwietnia danego roku do 31 marca następnego roku.

Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2019 wynosi  142.950 zł.

KOMUNIKAT PREZESA ZUS W SPRAWIE WYSOKOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA NA ROK 2019 R DLA „MAŁEGO ZUS”

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości współczynnika na rok 2019 stosowanego przy ustalaniu najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, których roczny przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę (Dz. U. poz. 1577 i 2244) ogłasza się, że wysokość współczynnika na rok 2019, stosowanego przy ustalaniu najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, których roczny przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku  wynosi 0,5083.

WYLICZENIE SKŁADEK „MAŁEGO ZUS” OD 1 STYCZNIA 2019 R.

ZUS opublikował współczynnik potrzebny do ustalenia najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, który na 2019 r. wynosi 0,5083.

Wyliczenie najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne:

 1. Ustalić przeciętny przychód z działalności gospodarczej wg wzoru: przychód za 2018 r. należy podzielić przez liczbę dni prowadzenia działalności w 2018 r. (jeśli działalność była prowadzona przez cały rok to dzielimy przez 365 dni) i otrzymany wynik należy pomnożyć przez 30.
 2. Należy pomnożyć przeciętny miesięczny przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym (czyli w 2018 r.), przez ten współczynnik.
 3. Otrzymany wynik należy zaokrąglić do pełnych groszy w górę, jeśli końcówka jest równa lub wyższa niż 0,5 gr lub w dół, jeśli jest niższa.
 4. Otrzymany wynik trzeba porównać do kwoty 30% minimalnego wynagrodzenia i 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Najniższa podstawa wymiaru składek nie może być bowiem niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku (tj. 675 zł) i nie może przekraczać kwoty 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego ustalonej na dany rok (tj. 2859 zł).

Przykład: Pan Bartłomiej spełnia warunki do skorzystania z „małego ZUS”. Jego przeciętny miesięczny przychód z działalności gospodarczej w 2018 r. wyniósł 3572,58 zł. Zatem jego najniższa podstawa wymiaru składek w 2019 r. wynosi 1815,94 zł (3572,58 x 0,5083 = 1815,94).

WAŻNE: za miesiąc styczeń należy do ZUS wysłać (w jednym komplecie) DRA z kodem tytułu ubezpieczenia 05 90 oraz DRA cz. II w której wykazuje się kwotę przychodu za 2018 r. oraz wyliczoną podstawę naliczenia składek ZUS na 2019 r. W przypadku przedsiębiorców, którzy zatrudniają pracowników dołącza się zamiast DRA cz.II RCA cz. II.

SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

W tym roku podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców  stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 3803,56 zł (75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 2018 r., włącznie z wypłatami z zysku, tj. kwoty 5071,41 zł). Składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2019 r., począwszy od składek należnych od dnia 1 stycznia 2019 r., nie może być więc niższa niż 342,32 zł (tj. 9,00% podstawy wymiaru).

USTAWA O PPK A PODSTAWA WYMIARU SKŁADEK

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215). Zgodnie z art. 26 ust. 5 tej ustawy wpłaty finansowane przez podmiot zatrudniający nie są wliczane do wynagrodzenia stanowiącego podstawę ustalenia wysokości obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

W konsekwencji nie stanowią również podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia chorobowe, wypadkowe oraz zdrowotne, a także na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych.

ZWOLNIENIA LEKARSKIE – OBOWIĄZEK INFORMOWANIA O MIEJSCU POBYTU W CZASIE PRZEBYWANIA NA ZWOLNIENIU ORAZ NOWE SPOSOBY ZAWIADAMIANIA O TERMINIE BADANIA W PRZYPADKU PROWADZENIA KONTROLI

Z dniem 1 stycznia 2019 r. na ubezpieczonych nałożony został obowiązek informowania o miejscu pobytu w czasie przebywania na zwolnieniu lekarskim. Nastąpiły również zmiany w zasadach zawiadamiania o terminie badania przez lekarza orzecznika albo przez lekarza konsultanta lub dostarczenia posiadanych wyników badań pomocniczych – w związku z prowadzoną kontrolą prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy.

Zgodnie z nowymi przepisami:

 1. Nałożony został obowiązek podawania wystawiającemu zaświadczenie lekarskie adres pobytu w okresie czasowej niezdolności do pracy, jeżeli będzie on inny niż adres udostępniony na profilu informacyjnym wystawiającego zaświadczenie lekarskie, lub znajdujący się w Twojej dokumentacji medycznej.
 2. Jest także obowiązek poinformowania płatnika składek oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zmianie adresu pobytu w trakcie niezdolności do pracy, wskazanego w zaświadczeniu lekarskim, nie później niż w ciągu 3 dni od wystąpienia tej okoliczności. Jeżeli nie dopełnisz tego obowiązku, Zakład przyjmie, że zawiadomienie wysłane na adres podany w zaświadczeniu lekarskim zostało doręczone skutecznie.

Zawiadomienie o terminie badania przez lekarza orzecznika albo lekarza konsultanta lub dostarczenia posiadanych wyników badań pomocniczych – w związku z prowadzoną kontrolą prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy – Zakład może przekazać przez: operatora pocztowego, pracowników Zakładu lub inne upoważnione osoby, pracodawcę.

Zawiadomienie można otrzymać pisemnie, telefonicznie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (tj. na adres  poczty elektronicznej lub na profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, jeżeli badany go posiada).

FAŁSZYWE E-MAILE O ZŁOŻONYCH DEKLARACJACH

Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej (www.mf.gov.pl) ostrzega przed fałszywymi e-mailami, w których autor informuje o wątpliwościach dotyczących złożonej deklaracji podatkowej oraz wzywa do ustosunkowania się do zaistniałej sytuacji.

Resort informuje, że załączniki i linki mogą zawierać szkodliwe oprogramowanie, dlatego nie należy otwierać wiadomości ani załącznika, klikać w linki zawarte w treści oraz odpowiadać na e-mail nadawcy.

ZMIANA ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE PRZESYLANIA JPK

W dniu 31 grudnia 2018 r. w Dzienniku Ustaw poz. 2501 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane. Obowiązuje od 1.01.2019 r.

Ta istotna zmiana rozporządzenia jest korzystna głównie dla drobnych przedsiębiorców.

W poprzedniej zmianie przedmiotowego rozporządzenia (Dz.U. 2018, poz. 304) Minister Finansów czasowo, na okres do końca 2018 r., zezwolił podatnikom będącym osobami fizycznymi podpisywać przesyłane JPK zestawem unikalnych danych w postaci elektronicznej dotyczących tego podatnika obejmującym: identyfikator podatkowy NIP albo identyfikator podatkowy numer PESEL; imię (pierwsze); nazwisko; datę urodzenia; kwotę przychodu.

Pierwotnie Ministerstwo Finansów wskazywało, że takie rozwiązanie ma charakter przejściowy i docelowo wszyscy podatnicy będą korzystać z kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo z profilu zaufanego. Zmiana, skutkowałaby koniecznością zakupu kosztownego kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Obecny kształt rozporządzenia, jak wskazuje Ministerstwo Finansów, ma mieć charakter bezterminowy, co oznacza kontynuowanie możliwości opatrywania ksiąg podatkowych, części tych ksiąg oraz dowodów w postaci elektronicznej przesyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zestawem danych: przychodem z PIT, imieniem i nazwiskiem, datą urodzenia oraz NIP podatnika. Należy bowiem zauważyć, że dotychczasowy przepis § 3a rozporządzenia, który regulował sposób opatrywania przez podatników będących osobami fizycznymi ksiąg bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym był przepisem epizodycznym. Natomiast rozporządzenie wprowadza rozwiązanie zawarte w tym przepisie jako stałe.

Ponieważ przepisem art. 10 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1544) w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, wprowadzono zmianę mającą na celu zastąpienie wyrazów ,,podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP” wyrazami ,,podpisem zaufanym”, to również taka zmiana została dokonana w § 2 ust. 2 rozporządzenia w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane.

NOWE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE ZWOLNIEŃ Z OBOWIĄZKU EWIDENCJI NA KASACH FISKALNYCH OD 2019 R.

W Dzienniku Ustaw z dnia 31 grudnia 2018 r. poz. 2519 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Rozporządzenie zastępuje dotychczasowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz. 2454 oraz z 2018 r. poz. 635). Obowiązuje  od 1.01.2019 r.

Rozporządzenie w większości powiela dotychczas stosowane zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Pozostają niezmienione zwolnienia podmiotowe (20.000 zł) dla nowych podatników, jak i kontynuujących sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Utrzymano system zwolnień u podatników, u których udział wartości dostaw towarów i świadczonych usług wymienionych w części I załącznika do rozporządzenia w obrotach z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT jest większy niż 80%.

Utrzymano katalog czynności wyłączonych ze zwolnień wskazany w § 4 nowego rozporządzenia, m.in. sprzedaż paliw, alkoholu, papierosów, perfum i wód toaletowych, usług serwisowych pojazdów, prawniczych, kosmetycznych, fryzjerskich, czy medycznych świadczonych przez lekarzy i lekarzy dentystów.

W zakresie zwolnień przedmiotowych Minister Finansów postanowił ograniczyć krąg czynności korzystających ze zwolnień. W załączniku do rozporządzenia w zakresie uszczelnienia ewidencji, wśród czynności wymienionych w załączniku nie znalazły się takie czynności jak:

 • transport drogowy pasażerski pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta (PKWiU 49.39.35.0) – poz. 17 załącznika do rozporządzenia 2018.
 • usługi związane z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowywaniem terenów zieleni z wyłączeniem usług związanych z zagospodarowywaniem terenów zieleni (PKWiU 81.30.10.0) – poz. 30 załącznika do rozporządzenia 2018.
 • usługi w zakresie transportu osób na rzece Dunajec przez flisaków pienińskich – poz. 48 załącznika do rozporządzenia 2018.

Podatnicy, którzy świadczą ww. czynności wyłączone z załącznika do rozporządzenia, a które znajdowały się w załączniku poprzedniego rozporządzenia będą zwolnieni z obowiązku posiadania kas fiskalnych do końca maja 2019 r. Oznacza to konieczność instalacji kas fiskalnych dla tego rodzaju działalności od 1 czerwca 2019 r.

Inaczej niż do tej pory rozporządzenie zostało wydane na okres trzech lat, tj. na lata 2019-2021, gwarantując podatnikom większą stabilność przepisów podatkowych w tym zakresie.

KONTAKT DLA PODATNIKÓW WS. SKŁADANIA E-SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Komunikat Ministerstwa Finansów:

Informujemy, kto ma obowiązek składania sprawozdań finansowych w formie elektronicznej w związku ze zmianami ustawy o rachunkowości, które weszły w życie 1 października 2018 r. Podajemy kontakt w sprawach dotyczących sprawozdań finansowych wysyłanych do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej i Krajowego Rejestru Sądowego.

Kto przesyła e-sprawozdania – 1 października 2018 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości [1]. Wprowadza ona obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej [2] przez:

 • jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, które nie sporządzają sprawozdań finansowych zgodnych z Międzynarodowymi Standardami rachunkowości (MSR),
 • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy prowadzą księgi rachunkowe i mają obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego.

Gdzie przekazać e-sprawozdania – sprawozdanie finansowe w postaci elektronicznej jednostki przekazują:

 • do repozytorium dokumentów finansowych prowadzonego przez KRS – jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego do tego celu przez Ministra Sprawiedliwości,
 • do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej – osoby fizyczne będące podatnikami podatku dochodowego, które prowadzą księgi rachunkowe i mają obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego, za pośrednictwem interfejsu API albo udostępnionej Aplikacji e-Sprawozdania Finansowe,
 • do właściwego urzędu skarbowego – podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, niewpisani do rejestru przedsiębiorców KRS, na elektroniczną skrzynkę podawczą urzędu albo na informatycznym nośniku danych.

Kontakt w sprawach dotyczących składania sprawozdań finansowych wysyłanych do:

 1. Szefa KAS– należy przekazać zgłoszenie mailowe na adres sf.helpdesk@mf.gov.pl
 2. Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)– należy kontaktować się z Centrum Wsparcia Krajowego Rejestru Sądowego (pomoc techniczna przy obsłudze portalu do składania sprawozdań finansowych i innych dokumentów do Repozytorium Dokumentów Finansowych Krajowego Rejestru Sądowego). Zgłoszenia prosimy kierować na adres krs@ms.gov.pl lub pod nr telefonu 71 748 96 00 (następnie 1 – „Elektroniczny dostęp do sądów rejestrowych”) w dni robocze w godzinach 7.30-15.30.

WKRÓTCE RUSZY USŁUGA TWÓJ E-PIT

Już od 15 lutego podatnicy będą mogli w praktyce korzystać z nowej usługi Twój e-PIT – przypomina Ministerstwo Finansów. Usługa automatycznego wypełniania przez Krajową Administrację Skarbową rozliczeń będzie dotyczyć w tym roku formularzy PIT-37 i PIT-38. W kolejnym roku usługa obejmie więcej typów formularzy.

Usługa będzie dostępna na portalu podatkowym Ministerstwa Finansów. Od 15 lutego br. każdy zainteresowany podatnik będzie mógł sprawdzić swoje zeznanie podatkowe za rok 2018.

Przygotowane automatycznie przez systemy KAS rozliczenie można będzie potwierdzić czy uzupełnić np. o informacje dotyczące ulg podatkowych. Co istotne, w ramach usługi możliwa będzie też zmiana sposobu rozliczenia na wspólny z małżonkiem albo jako osoba samotnie wychowująca dzieci.

Równocześnie wciąż funkcjonować ma możliwość samodzielnego rozliczenia PIT w formie elektronicznej lub papierowej.

KOPIA CERTYFIKATU REZYDENCJI NIE DO KAŻDEJ TRANSAKCJI

Od stycznia 2019 roku można korzystać z kopii certyfikatów rezydencji. Tym uproszczeniem są jednak objęte tylko niektóre rodzaje transakcji. Podstawowe znaczenie ma suma należności wobec jednego podmiotu.

Nowelizacja ustawy o PIT i CIT przewiduje możliwość posługiwania się przez płatników podatku u źródła od dochodów uzyskiwanych przez osoby niemające siedziby w Polsce kopiami certyfikatów rezydencji. Uproszczenie objęło jednak tylko wskazane w art. 29 ust.1 pkt 5 ustawy o PIT oraz art. 21 ust.1 pkt 2a ustawy o CIT. Chodzi tutaj przede wszystkim o dochody z tytułu świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania, przetwarzania danych i rekrutacji.

Aby skorzystać z kopii certyfikatu rezydencji, należności wypłacane na rzecz tego samego podmiotu nie mogą jednak być wyższe niż 10 tys. zł rocznie. Istotnym warunkiem jest także, aby informacje wynikające z przedłożonej kopii certyfikatu rezydencji nie budziły uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym.

MPIT OGŁOSIŁO WYSOKOŚĆ ODSETEK ZA OPÓŹNIENIE W TRANSAKCJACH HANDLOWYCH

W Monitorze Polskim opublikowano nowe obwieszczenie ws. wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych. W pierwszym półroczu 2019 r. stawka ta będzie wynosić 9,5 proc. w skali roku, co oznacza, iż nie zmieniły się w stosunku do poprzedniego półrocznego okresu.

Sprawę odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych reguluje ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Taki rodzaj ustawowych odsetek odnosi się w praktyce przede wszystkim do wierzytelności pochodzących z umów pomiędzy przedsiębiorcami, których przedmiotami są odpłatna dostawa towaru albo odpłatne świadczenie usług.

Wysokość odsetek określa obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 14 stycznia 2019 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych (M.P. z 2019 r., poz. 42).

WAŻNE ZMIANY WS. KWOTY WOLNEJ I DZIAŁALNOŚCI NIEREJESTROWANEJ

W rozliczeniach podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) za 2018 r. jednymi z głównych zmian będą te dotyczące kwoty wolnej od podatku oraz tzw. działalności nierejestrowanej. Jak wskazują eksperci, w praktyce część podatników będzie mogła skorzystać na wprowadzonych modyfikacjach.

W 2018 r. kwota wolna od opodatkowania podatkiem dochodowym wynosiła dla części podatników 8 tys. zł. Z takiej preferencji w pełni skorzystają jedynie osoby, które nie zarobiły więcej.

Wszyscy podatnicy, których dochód nie przekracza tej kwoty, w zasadzie nie płacą podatku dochodowego. W kolejnych progach podatkowych kwota wolna od podatku dochodowego jest malejąca i jest ona uzależniona od osiąganego dochodu, maleje od kwoty 8 tys. aż do zera dla osób, u których dochody przekraczają 127 tys. zł podatku dochodowego – powiedział w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Biznes wspólnik w Kancelarii Baran i Pluta, Grzegorz Baran.

Osoba o dochodach na poziomie 8 tys. zł skorzysta z pomniejszenia podatku o 1140 zł. Z kolei podatnicy, których zarobki wynosiły od 13 do 85,5 tys. zł (dochody powyżej są opodatkowane stawką rzędu 32 proc.), mogą liczyć na standardową kwotę pomniejszającą podatek (556,02 zł).

Zmiany dotyczą też osób dorabiających w ramach samodzielnie wykonywanej działalności gospodarczej. Od kwietnia ubiegłego roku obowiązują bowiem przepisy pozwalające na prowadzenie działalności nierejestrowanej. W praktyce jeżeli miesięczny dochód nie przekracza połowy najniższego wynagrodzenia (w 2018 r. było to 1050 zł), to podatnik nie musi rejestrować działalności. Nie ma też wtedy konieczności płacenia składek na ZUS oraz zaliczek na poczet podatku dochodowego.

W takich przypadkach podatek należy rozliczyć w zeznaniu rocznym. W bieżącym roku osoby, które zarabiały w 2018 r. w formule działalności nierejestrowanej, powinny rozliczyć podatek za pomocą deklaracji PIT-36 do 30 kwietnia 2019 r.

 • Odliczenie składki ZUS za 2018 r.
 • Z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym – 10.100,94 zł
 • Bez ubezpieczenia chorobowego – 9.319,86 zł
 • Obliczenie rocznej składki zdrowotnej odliczanej w danym roku

W art.27b ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mowa jest o odliczanej składce – jako składce za cały rok. Stąd też najpierw należy zsumować kwoty wpłacone na ubezpieczenie zdrowotne. Składka ta w sumie nie może być wyższa niż 7,75% podstawy wymiaru – również podstawy w całym roku. Sumę wpłat w okresie styczeń-grudzień należy podzielić przez 9,00 i pomnożyć przez 7,75.


Przykład obliczania dla 2018 roku:

11x 319,94 zł + 297,28 zł = 3816,62 zł i dalej 3816,62 zł /9 *7,75 = 3286,53 zł

Opracowała:
Maria Mołodzińska

Marek Nowak
Marek Nowak
Artykuły: 71