POZNAJ NASZ CECH

Cech należy do:

 • Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości na ul. Smoczej 27 w Warszawie
 • Związku Rzemiosła Polskiego

W Cechu znajdują się:

 • Rejestr wydawanych dyplomów mistrzowskich i świadectw czeladniczych.
 • Księga skarg i wnioskó

O CECHU

Rzemiosło metalowe powstało na przełomie XV i XVI wieku. Wtedy to zaczęły powstawać samodzielne pierwsze Cechy: Kowali. Kuśnierzy, Tokarzy, Odlewników, Kotlarzy, Brązowników i Galwanizatorów. W 1946 roku na polecenie Izby Rzemieślniczej połączono wszystkie cechy branży metalowej i utworzono CECH RZEMIOSŁ METALOWYCH, który w 2002 roku zmienił nazwę dostosowując się do potrzeb rynku na CECH RZEMIOSŁ METALOWYCH i INNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.

Cech jest dobrowolną społeczną – zawodową organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła i innej przedsiębiorczości, terenową strukturą Związku Rzemiosła Polskiego. Cech posiada osobowość prawną. Na podstawie statutu został zarejestrowany w KRS w dniu 01 lipca 2004 roku pod numerem 0000143820. Obszarem działania jest m. St. Warszawa i teren województwa mazowieckiego. Reprezentowany jest przez Zarząd na czele, którego stoi Starszy Cechu i dwóch Podstarszych Cechu.

ZADANIA CECHU

Zgodnie z treścią Statutu naszymi celami i zadaniami są w szczególności:
 1. prowadzenie na rzecz członków działalności społeczno – organizacyjnej, kulturalnej, oświatowej, socjalnej i gospodarczej,
 2. utrwalanie więzi środowiskowej i postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodowej,
 3. analizowanie potrzeb edukacyjnych oraz organizowanie we własnym zakresie lub przez zewnętrzne firmy i instytucje szkoleń i doskonalenia kwalifikacji członków Cechu i ich pracowników,
 4. wykonywanie na podstawie upoważnienia właściwej Izby Rzemieślniczej zadań z zakresu nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych zatrudnionych w zakładach prowadzonych przez członków Cechu,
 5. udzielanie członkom pomocy instruktażowej, doradczej, porad, informacji w szczególności w zakresie prawnym, podatkowym, organizacyjnym, wystąpień i interwencji,
 6. przedstawianie właściwym terenowym organom administracji rządowej i samorządowej wniosków dotyczących zadań rzemiosła, handlu i przedsiębiorczości, oraz środków niezbędnych do wykonania tych zadań,
 7. podejmowanie działań i zadań w zakresie popierania rozwoju przedsiębiorczości i rzemiosła, postępu technicznego i gospodarczego, otaczanie opieką członków pracujących nad wynalazczością i usprawnieniami technicznymi, organizowanie i popieranie klubów postępu technicznego, popieranie rozwoju działalności artystycznej, organizowanie konkursów, wystaw, pokazów,
 8. współdziałanie z jednostkami naukowo-badawczymi, zwłaszcza  w zakresie udostępniania członkom Cechu nowych technologii, wymiany doświadczeń, projektów wynalazczych wraz z informacją o możliwościach ich zastosowania przez członków,
 9. prowadzenie działań edukacyjnych na rzecz rozwoju rzemiosła w tym; organizowanie pomocy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych członków Cechu  i zatrudnionych przez nich pracowników, propagowanie oraz   udzielanie wsparcia w organizowaniu przygotowania zawodowego,
 10. prowadzenie obsługi informacyjnej dla członków Cechu w zakresie zmian prawnych dotyczących działalności gospodarczej,
 11. udzielanie informacji o usługach świadczonych przez członków i ich możliwościach produkcyjnych,
 12. organizowanie działalności socjalnej, kulturalnej i oświatowej dla członków cechu i ich rodzin oraz uczniów i pracowników zakładów rzemieślniczych,
Statut Cechu Rzemiosł Metalowych i Innej Przedsiębiorczości Miasta Stołecznego Warszawy
(tekst jednolity statutu zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Członków Cech Uchwałą Nr 7/2017 w dniu 28 czerwca 2017 r.)

Cech Rzemiosł Metalowych i Innej Przedsiębiorczości jest dobrowolną pozarządową, organizacją non-profit, o celach niezarobkowych, samorządu rzemieślniczego o charakterze społeczno-zawodowym działającym na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 marca 1989r. o rzemiośle. Cech skupia  swoją działalność na wspieraniu publicznego dobra, nie kieruje się ani nie działa w celu osiągnięcia zysku, nie należy  do sektora komercyjnego  a wszystkie środki finansowe także z prowadzonej działalności  przeznacza  na realizację celów statutowych, w tym o charakterze publicznym .

Cech jako organizacja non-profit, o celach niezarobkowych, realizuje cele humanitarne, kulturalne, edukacyjne i inne publiczne w tym sprawowanie opieki od 1964 roku nad zabytkiem, Domem Cechowym. Naszymi realizowanymi celami są działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej, wspomagające rozwój gospodarczy i rozwój wspólnot rzemieślniczych, w tym rozwój przedsiębiorczości, edukację mającą na celu przystosowywania adeptów do zawodów rzemieślniczych, pomoc emerytom rzemieślniczym w trudnej sytuacji życiowej.

SIEDZIBA CECHU

Siedzibą Cechu jest Dom Cechowy znajdujący się na Warszawskiej Starówce która jest najstarszym ośrodkiem  miejskim  Warszawy, będącym zwartym zespołem architektury zabytkowej, przeważnie z XVII i XVIII wieku o średniowiecznym układzie zabudowy, otoczonym  pierścieniem murów obronnych z XIV–XVI wieku. 2 września 1980 roku Stare Miasto w Warszawie zostało umieszczone na liście światowego dziedzictwa UNESCO .  Warszawska Starówka znalazła się na tej liście jako przykład niemal kompletnej rekonstrukcji.

Cech Rzemiosł Metalowych wniósł  także swój wkład w rekonstrukcję Starego Miasta Warszawy.  Od 1962 roku trwały prace rozbiórkowe zniszczonego budynku  (głownie podczas Powstania Warszawskiego) oraz budowa nowego Domu Cechowego – siedziby Cechu Rzemiosł i Innej Przedsiębiorczości.  Nasz Dom Cechowy pobudowaliśmy  przy ul. Brzozowej 37, przy murze obronnym  i jest on posadowiony na skarpie ,  powierzchni jednego ara, podpiwniczony, trzypiętrowy z poddaszem, murowany z cegły, o kubaturze 1490 m3.  Koszty rozbiórki zniszczonego budynku  i budowy Domu Cechowego w całości i wyłącznie zostały poniesione przez członków Cechu Rzemiosł i Innej Przedsiębiorczości. Pozwolenie na użytkowanie Domu Cechowego otrzymaliśmy dnia 3 sierpnia 1964r. nr AB-N 3/3259/64 wydane przez Wydział Architektury i Nadzoru Budowlanego Prez. Dz. R. Warszawa – Śródmieście.

Od tego czasu sprawujemy opiekę na Domem Cechowym stanowiącym zabytek ponosząc koszty remontów bieżących,  kapitalnych wyłącznie z własnych środków.

WŁADZE

ZARZĄD

Marek
Nowak

Starszy Cechu

Starszy Cechu kieruje pracami Zarządu

Mariusz
Jeżewski

SKARBNIK CECHU

Pełniący funkcję Skarbnika Cechu

Mariusz
Nowaczyk

SEKRETARZ CECHU

Pełniący funkcję Sekretarza Cechu

KOMISJA REWIZYJNA

sekcje rzemieślnicze

Sekcja Kowali

HISTORIA CECHU

Strona w przygotowaniu

GALERIA ZDJĘĆ