Projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym

Sejm na posiedzeniu w dniu 15 czerwca 2018 r. przyjął poprawki Senatu do ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o pdof, ustawy o pdop oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W zakresie dokonywania amortyzacji przez przedsiębiorców będących osobami fizycznymi nowelizacja ta przyniosła długo oczekiwane zmiany dotyczące składników majątku otrzymanych w spadku lub darowiźnie. Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2018 r. ograniczona została możliwość zaliczania do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od wartości składników otrzymanych nieodpłatnie w ramach darowizny lub spadku. Obecnie odpisy amortyzacyjne od takich składników majątku stanowią koszty podatkowe tylko w przypadku, kiedy wartość spadku lub darowizny nie korzystała ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn.

W wyniku nowelizacji przepisy te zostały znacznie złagodzone i co najważniejsze mają zastosowanie wstecz do dochodów uzyskanych do 1 stycznia 2018 r. Nowe brzmienie art. 23 ust. 1 pkt 45a ustawy o pdof wskazuje, że zawarte w tym przepisie ograniczenia amortyzacyjne nie mają zastosowania do składników nabytych w drodze spadku. Natomiast w odniesieniu do składników otrzymanych w darowiźnie wskazują, że nie dotyczą tych, które były przez darczyńcę amortyzowane. Jednocześnie ustawodawca postanowił, że w odniesieniu do tych składników będzie obowiązywała tzw. zasada kontynuacji wynikająca z art. 22g ust. 12 oraz art. 22h ust. 3 ustawy o pdof.

Również z początkiem 2018 r. zawężony został katalog przychodów, do których zastosowanie mają 50%, tzw. autorskie koszty uzyskania przychodów. Katalog ten został umieszczony w dodanym z dniem 1 stycznia 2018 r. do art. 22 ustawy o pdof ust. 9b.

W wyniku omawianej nowelizacji wstecznie, tj. od 1 stycznia 2018 r. został on poszerzony m.in. o przychody uzyskiwane z tytułu działalności twórczej w zakresie inżynierii budowlanej, gier komputerowych, działalności muzealniczej we wskazanych w nim dziedzinach, działalności konserwatorskiej, naukowej oraz prowadzonej w uczelni działalności dydaktycznej, a także przychody z tytułu prawa zależnego, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o prawie autorskim oraz prawach pokrewnych, do opracowania cudzego utworu w postaci tłumaczenia.

Na właścicieli tzw. nieruchomości komercyjnych, w ustawowo określonych okolicznościach od 2018 r. nałożono obowiązek opłacania tzw. minimalnego podatku dochodowego od przychodów z tytułu własności takiego środka trwałego położonego na terytorium Polski.

W wyniku nowelizacji opodatkowaniu temu podlegać będą tylko budynki (ich części), które są oddane do odpłatnego używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze (w tym np. leasingu). Jednocześnie ustawodawca przewidział wyłączenie omawianego opodatkowania dla budynków mieszkalnych oddanych do używania w ramach programów rządowych i samorządowych dotyczących budownictwa społecznego w zakresie dopuszczalnym przepisami o pomocy publicznej.

Zmieni się również sposób stosowania progu 10.000.000 zł, do którego podatek minimalny nie ma zastosowania. Po zmianach kwota wolna od podatku będzie się odnosiła do danego podatnika, a nie do każdego posiadanego przez niego budynku będącego środkiem trwałym. Przedsiębiorca w ogóle nie będzie płacił minimalnego podatku w sytuacji, gdy łączny udział oddanej do używania powierzchni użytkowej budynku nie przekracza 5% jego całkowitej powierzchni użytkowej.

Marek Nowak
Marek Nowak
Artykuły: 78