Od lipca 2018 r. księgi, faktury i wyciągi bankowe do fiskusa elektronicznie

Z początkiem lipca 2018 r. fiskus będzie mógł się domagać od podatnika nie papierowych a elektronicznych ksiąg czy dowodów księgowych. Tylko niektórzy nie będą musieli spełniać tego obowiązku.

Art. 193a Ordynacji podatkowej mówi, że w przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych, organ podatkowy może żądać przekazania całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej JPK, wskazując rodzaj ksiąg podatkowych oraz okres, którego dotyczą.

Obecnie obowiązek przekazywania dokumentacji firmy w powyższy sposób ciąży na dużych przedsiębiorców, a od lipca 2018 r. obejmie także średnie, małe i mikrofirmy.

O jakie konkretnie struktury tutaj chodzi? Resort finansów w wydanych w tym celu broszurach wyjaśnia, że są to:

  1. księgi rachunkowe – JPK_KR,
  2. wyciąg bankowy – JPK_WB,
  3. magazyn – JPK_MAG,
  4. faktury VAT – JPK_FA,
  5. podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR,
  6. ewidencja przychodów– JPK_EWP.

Struktury te nie będą jednak przekazywane automatycznie i cyklicznie fiskusowi tak jak JPK_VAT, a dopiero po ich zażądaniu przez organ podatkowy w toku postępowania podatkowego, czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej.

Na przekazanie struktur JPK podatnik będzie miał nie mniej niż 3 dni, a w uzasadnionych przypadkach będzie też mógł zwrócić się do organu podatkowego o wydłużenie terminu wyznaczonego w wezwaniu. Dzięki temu będzie można uniknąć konsekwencji w razie niedostarczenia żądanych plików w wyznaczonym terminie. Osoba, która bez uzasadnienia odmawia udostępnienia JPK na wezwanie organu, może zostać ukarana karą porządkową w wysokości do 2800 zł.

Strukturę JPK będzie można przekazać np. na pendrive, karcie pamięci, płycie CD/DVD czy innym nośniku danych a także za pomocą określonych środków komunikacji elektronicznej. Struktur nie będzie jednak można przesłać za pomocą poczty elektronicznej (z uwagi na wymogi bezpieczeństwa – brak szyfrowania, brak automatycznej walidacji danych, brak autoryzacji).

Kto nie będzie musiał przekazywać struktur JPK od lipca 2018 r.

Fiskus będzie mógł zażądać określonych informacji w formie elektronicznej jedynie od podatników prowadzących księgi podatkowe oraz wytwarzających dowody księgowe w formie elektronicznej. Jeżeli zatem którekolwiek z wyżej wymienionych będą prowadzone ręcznie (np. wystawianie faktur, prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów), fiskus nie będzie się mógł domagać ich przekazania w formie elektronicznej.

Ordynacja podatkowa ani inne ustawy nie wprowadzają obowiązku prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów jak też ewidencji przychodów w formie elektronicznej. Obowiązek taki występuje jedynie w stosunku do rejestrów VAT. W pozostałych przypadkach sposób prowadzenia ksiąg/ewidencji zależy od decyzji podatnika.

W księdze podatkowej oraz ewidencji przychodów w dalszym ciągu będzie można dokonywać zapisów zbiorczych w zakresie, w jakim dopuszczają je przepisy prawa.

Organ podatkowy będzie mógł żądać udostępnienia danych w formie elektronicznej księgi podatkowej oraz ewidencji przychodów za okresy miesięczne, kwartalne bądź inne, w zależności od zakresu prowadzonego postępowania/czynności/kontroli.

Marek Nowak
Marek Nowak
Artykuły: 78