Cech Rzemiosł Metalowych i Innej Przedsiębiorczości jest dobrowolną pozarządową, organizacją non-profit, o celach niezarobkowych, samorządu rzemieślniczego o charakterze społeczno-zawodowym działającym na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 marca 1989r. o rzemiośle. Cech skupia  swoją działalność na wspieraniu publicznego dobra, nie kieruje się ani nie działa w celu osiągnięcia zysku, nie należy  do sektora komercyjnego  a wszystkie środki finansowe także z prowadzonej działalności  przeznacza  na realizację celów statutowych, w tym o charakterze publicznym .

Cech jako organizacja non-profit, o celach niezarobkowych,  realizuje cele humanitarne, kulturalne, edukacyjne i inne publiczne w tym sprawowanie opieki od 1964 roku nad zabytkiem, Domem Cechowym. Naszymi realizowanymi  celami są działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej, wspomagające rozwój gospodarczy i  rozwój wspólnot rzemieślniczych, w tym rozwój przedsiębiorczości,  edukację mającą na celu przystosowywania adeptów do zawodów rzemieślniczych, pomoc emerytom rzemieślniczym w trudnej sytuacji życiowej.

Zgodnie z treścią Statutu  naszymi celami i zadaniami są w szczególności:

 

 1. prowadzenie na rzecz członków działalności społeczno – organizacyjnej, kulturalnej, oświatowej, socjalnej i gospodarczej,
 2. utrwalanie więzi środowiskowej i postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodowej,
 3. analizowanie potrzeb edukacyjnych oraz organizowanie we własnym zakresie lub przez zewnętrzne firmy i instytucje szkoleń i doskonalenia kwalifikacji członków Cechu i ich pracowników,
 4. wykonywanie na podstawie upoważnienia właściwej Izby Rzemieślniczej zadań z zakresu nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych zatrudnionych w zakładach prowadzonych przez członków Cechu,
 5. udzielanie członkom pomocy instruktażowej, doradczej, porad, informacji w szczególności w zakresie prawnym, podatkowym, organizacyjnym, wystąpień i interwencji,
 6. przedstawianie właściwym terenowym organom administracji rządowej i samorządowej wniosków dotyczących zadań rzemiosła, handlu i przedsiębiorczości, oraz środków niezbędnych do wykonania tych zadań,
 7. podejmowanie działań i zadań w zakresie popierania rozwoju przedsiębiorczości i rzemiosła, postępu technicznego i gospodarczego, otaczanie opieką członków pracujących nad wynalazczością i usprawnieniami technicznymi, organizowanie i popieranie klubów postępu technicznego, popieranie rozwoju działalności artystycznej, organizowanie konkursów, wystaw, pokazów,
 8. współdziałanie z jednostkami naukowo-badawczymi, zwłaszcza  w zakresie udostępniania członkom Cechu nowych technologii, wymiany doświadczeń, projektów wynalazczych wraz z informacją o możliwościach ich zastosowania przez członków,
 9. prowadzenie działań edukacyjnych na rzecz rozwoju rzemiosła w tym; organizowanie pomocy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych członków Cechu  i zatrudnionych przez nich pracowników, propagowanie oraz   udzielanie wsparcia w organizowaniu przygotowania zawodowego,
 10. prowadzenie obsługi informacyjnej dla członków Cechu w zakresie zmian prawnych dotyczących działalności gospodarczej,
 11. udzielanie informacji o usługach świadczonych przez członków i ich możliwościach produkcyjnych,
 12. organizowanie działalności socjalnej, kulturalnej i oświatowej dla członków cechu i ich rodzin oraz uczniów i pracowników zakładów rzemieślniczych,
KONTAKT

 

 

CECH RZEMIOSŁ METALOWYCH
i INNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ul. Brzozowa 37
00-258 Warszawa
tel./fax: (022) 831 17 01
zarzad@domcechowy.plPRZEJDŹ DO KONTAKTU