Nowe deklaracje VAT od lipca 2018 r.

W Dzienniku Ustaw z dnia 9 maja 2018 r. pod pozycją 856 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług. Rozporządzenie wejdzie w życiu z dniem 1 lipca 2018 r. Równocześnie straci moc rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 2273).

Przyczyną zmian wzorów deklaracji VAT są przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 poz. 62). Zmiana ustawy wchodząca w życie 1 lipca 2018 r. wprowadza do ustawy o VAT mechanizm podzielonej płatności.

Rozporządzenie wprowadza nowe wzory deklaracji VAT: VAT-7(18), VAT-7K(12), VAT-8(9) oraz VAT-9M(8).

W deklaracji VAT-7 i VAT-7K wprowadzono następujące zmiany:

  1. W części E Obliczenie wysokości zobowiązania podatkowego lub kwoty zwrotu: dodano nową pozycje 58 z opisem: „na rachunek VAT”.
  2. W części F Informacje dodatkowe: dodano nową pozycję 67 z opisem: „Podatnik korzysta z obniżenia zobowiązania podatkowego, o którym mowa w art. 108 d ustawy”, dodano nową pozycję 68 z opisem: „Podatnik wnioskuje o zwrot podatku na rachunek VAT”.
  3. W części G Informacja o załącznikach: wprowadzono nową pozycję 69 z opisem: „Wniosek o zwrot podatku (VAT-ZZ)”, wprowadzono nową pozycję 70 z opisem: „Wniosek o przyspieszenie terminu zwrotu podatku (VAT-ZT)”.usunięto informacje o liczbie załączników VAT-ZD.
  4. Usunięto w części H „Podpis podatnika lub osoby reprezentującej podatnika” i w jego miejsce wprowadzono: „Dane kontaktowe podatnika lub osoby reprezentującej podatnika” wprowadzono nową pozycję 74 z opisem: „Adres e-mail”.
  5. Usunięto część I „Adnotacje urzędu skarbowego”.

Deklaracja VAT-7 i VAT-7K zwiększyła objętość do 3 stron.

Wzory deklaracji VAT-7, VAT-8 i VAT-9M będzie się stosowało od rozliczenia za lipiec 2018 r. Wzór deklaracji VAT-7K będzie się stosowało od rozliczenia za III kw. 2018 r.

Wycofano się z propozycji stosowania wzorów uchylanych deklaracji za okresy rozliczeniowe następujące po czerwcu/II kwartale 2018 r. Oznacza to, że dotychczasowe wzory deklaracji nie będą stosowane do rozliczeń za okresy przypadające po czerwcu 2018 r.

Negatywnie należy ocenić wprowadzanie do urzędowego druku deklaracji informacji o wnioskach o zwrot podatku druk: VAT-ZZ oraz VAT-ZT. Druki te nie są sformalizowane prawnie, a więc nie ma przepisów (rozporządzeń), które by wnioski w takiej formie legalizowały. Równie istotne jest też to, że do omawianego rozporządzenia nie załączono w formie załącznika wzorów druków VAT-ZZ oraz VAT-ZT.

Należy wskazać, że zmiana wzorów deklaracji nie wpłynie na strukturę JPK. Nie będzie więc konieczności dokonywania zmian informatycznych w systemach księgowych w tym zakresie od lipca 2018 r., od kiedy nowe deklaracje zaczną obwiązywać.

W deklaracjach VAT-8(9) i VAT-9M(8) wprowadzono następujące zmiany:

  1. Wprowadzono nową część D „Informacje dodatkowe” z opisem: „Podatnik korzysta z obniżenia zobowiązania podatkowego, o którym mowa w art. 108d ustawy”,
  2. Usunięto część D Podpis podatnika lub osoby reprezentującej podatnika i część E Adnotacje urzędu skarbowego,
  3. Wprowadzono nową część E „Dane kontaktowe podatnika lub osoby reprezentującej podatnika”, w części E wprowadzono nową pozycję z opisem: „Adres e-mail”.

W deklaracjach VAT-8 i VAT-9M wprowadzono dodatkowe pole z opisem: „Podatnik korzysta z obniżenia zobowiązania podatkowego, o którym mowa w art. 108d ustawy”. Sytuacja wykorzystywania tej pozycji nie będzie częsta. Będzie jednak możliwa, gdy podatnik uprzednio czynny przestał nim być i jako zwolniony dokonuje zapłaty podatku z tytułu WNT, czy importu usług w całości z rachunku VAT, równocześnie będąc uprawnionym do zmniejszenia zobowiązania podatkowego na podstawie nowego art. 108d ustawy o VAT dotyczącego stosowania split payment. Możliwe będzie również zapłacenie podatku z rachunku VAT do urzędu skarbowego, gdy podatnik zwolniony otrzyma płatność od swojego kontrahenta na rachunek VAT omyłkowo, tj. w związku z wystawioną fakturą niezawierającą podatku VAT.

Marek Nowak
Marek Nowak
Artykuły: 71