Kasy online

W Sejmie jest rozpatrywany projekt zmiany ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach, który ma wprowadzić do ustawy o VAT kasy online. Kasy te będą przekazywać w czasie rzeczywistym do serwera Ministerstwa Finansów (tzw. Centralnego Repozytorium) dane odnośnie sprzedaży dokonywanych na takich kasach rejestrujących. Ponadto projekt zawiera przepisy dotyczące wystawiania faktur VAT do paragonów z kasy fiskalnej tylko takich, które zawierają NIP odbiorcy faktury, czyli rozwiązanie które miało wejść w życie od 1 lipca br. Ustawa ta ma wejść w życie z dniem 1 października 2018 r.

Uchwalenie przepisów dotyczących kas online będzie skutkowało dla pewnych grup podatników koniecznością wymiany kas fiskalnych i zakupem nowych kas online.Kasy online będą obowiązkowe od 1 stycznia 2019 r. przy sprzedaży następujących towarów i usług:

  • naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania,
  • w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
  • sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych.

Stanowi o powyższym projektowany art. 145b ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT. Skutkiem zmiany przepisów będzie konieczność rezygnacji przez podatnika z kas fiskalnych z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii na rzecz kas online. W kolejnych miesiącach 2019 r. kasy online obejmą następne rodzaje branż.

W projekcie ustawy wskazuje się, że obowiązek wymiany kas rejestrujących na kasy online będzie dotyczył tylko tych kas, przy zastosowaniu których jest prowadzona ewidencja sprzedaży czynności wskazanych powyżej. Wynika to z projektowanego art. 145b ust. 2 ustawy o VAT, w świetle którego konieczność wymiany kas rejestrujących znajdzie zastosowanie tylko do tych kas rejestrujących, przy zastosowaniu których jest prowadzona ewidencja sprzedaży w zakresie sprzedaży towarów lub świadczenia usług wyżej wymienionych.

Będzie to oznaczało, że jeżeli podatnik prowadzi działalność gospodarczą i posiadane dotychczasowe kasy rejestrujące służą mu ewidencjowaniu sprzedaży oraz kwot podatku należnego w ramach szeroko prowadzonej działalności gospodarczej, z których np. jedna kasa służy do prowadzenia ewidencji sprzedaży usług w zakresie wymiany opon, a druga kasa służy do ewidencjonowania sprzedaży towarów spożywczych, które podatnik sprzedaje w sklepiku położonym obok prowadzonego przez siebie punktu wymiany opon, to wówczas obowiązek wymiany kas na kasy online od 1 stycznia 2019 r. będzie dotyczył tylko tej kasy rejestrującej, która służy do sprzedaży usług w zakresie wymiany opon. Ta druga kasa rejestrująca (dotycząca sprzedaży towarów spożywczych) jako nie związana ze sprzedażą wymienioną w projektowanej ustawie będzie mogła być stosowana w dalszym ciągu, tj. po dniu 1 stycznia 2019 r. bez konieczności jej wymiany na kasę online.

Należy również zauważyć, że w myśl projektowanych przepisów zapełnienie pamięci w kasie rejestrującej z zapisem papierowym kopii będzie skutkowało koniecznością wymiany całej kasy (bez możliwości wymiany samego modułu fiskalnego) na kasę online lub na kasę z elektronicznym zapisem kopii.

Marek Nowak
Marek Nowak
Artykuły: 78