Informacja Podatkowa za lipiec 2019 r. *WAŻNE*

PRĄD OD LIPCA 2019R. – WAŻNE

W dniu 29.06.2019 r. weszła w życie ustawa z 13.06.2019 r. zmieniająca ustawę o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz.U. Z 2019 r. poz. 1210).

W związku z tym na nabywców energii elektrycznej – odbiorców końcowych zostały nałożone obowiązki wynikające z ustawowej zmiany cen energii elektrycznej, bez których odbiorcy końcowi nie będą mogli uzyskać obniżenia cen energii elektrycznej.

Zgodnie z ustawą w drugim półroczu tego roku do cen prądu zamrożonych na poziomie z czerwca 2018 r. będą uprawnieni: odbiorcy z grupy taryfowej G(art. 5 ust. 1a ustawy) w tym:

 • gospodarstwa domowe,
 • mikro przedsiębiorca oraz małe przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo przedsiębiorców,
 • szpitale, jednostki sektora finansów publicznych, w tym samorządy oraz państwowe jednostki organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej (np. lasy państwowe).

Z ustawowo obniżonych cen nie będą mogły już korzystać średnie i duże przedsiębiorstwa. Dla nich przewidziane będą dopłaty w ramach pomocy de minimis.

Nowe przepisy przewidują, że odbiorca końcowy, w tym mikro- i mały przedsiębiorca  (z wyjątkiem gospodarstw domowych) w celu uzyskania obniżenia ceny za energię na okres od dnia 1 lipca do 31 grudnia 2019 r. będzie miał obowiązek złożenia przedsiębiorstwu energetycznemu oświadczenie, że należy do grupy odbiorców uprawnionych do korzystania z obniżek. Będzie na to 28 dni od momentu wejścia w życie nowych przepisów tzn. najpóźniej do dnia 26 lipca 2019r (oświadczenie stanowi załącznik nr 1 do ustawy). Oświadczenia są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

W przypadku, gdy odbiorca końcowy (w tym mikro i małe przedsiębiorstwa) nie złoży oświadczenia, o którym mowa, zmiana umowy przez przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczna obejmie okres od dnia 1 stycznia 2019r. do dnia 30 czerwca 2019 r. Należy podkreślić, że dotyczy to tych firm, które nie zmieniły odbiorców energii od czerwca 2018 r.

Każde zawarcie kolejnej umowy ze sprzedawcą (dotychczasowym lub nowym) będzie również musiało być poprzedzone złożeniem takiego oświadczenia.

CIT-14 PO RAZ PIERWSZY DO 31 LIPCA 2019 ROKU

Podatnicy CIT mają w tym roku nowy obowiązek. Na druku CIT-14 muszą wykazać przychody odpowiadające łącznej kwocie wypłat z tytułu odsetek oraz dyskonta, dokonanych od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2019 r. Deklaracja dotyczy zryczałtowanego podatku dochodowego.

CIT-14 jest deklaracją o wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od wypłat odsetek i dyskonta zrealizowanych w ramach emisji danej serii obligacji. Jej wzór został określony w rozporządzeniu ministra finansów (Dz.U. poz. 1107).

Obowiązek złożenia deklaracji mają podatnicy, którzy dokonali wyboru opodatkowania na zasadach określonych w art. 19-21 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193, z późn. zm.).

Chodzi tu o możliwość opodatkowania 3-proc. podatkiem zryczałtowanym CIT kwoty wypłat odsetek i dyskonta z emisji obligacji dokonanych przed 1 stycznia 2019 r oraz po tym dniu, tj. emisji zarówno zakończonych jak i trwających. Zawiadomienia o wyborze tej formy opodatkowania należało składać w terminach do 31 stycznia 2019 r. albo do 31 marca 2019 r.

ŚWIADECTWA PRACY NA NOWYCH ZASADACH

W Dz. U. Z dnia 28.06.2019 r. poz. 1197 opublikowano rozporządzenie MPiPS z 18.06.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy. Rozporządzenie obowiązuje od dnia 29.06.2019 r.

Zmiany w zakresie wydawania świadectw pracy:

 1. do Kodeksu pracy zostaną przeniesione – z § 4 rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy – bez żadnych zmian merytorycznych regulacje dotyczące terminu wydania świadectwa pracy. Art. 97 § 1 Kodeksu pracy zostanie więc uzupełniony o regulację, z której będzie wynikać, że jeżeli z przyczyn obiektywnych wydanie świadectwa pracy pracownikowi albo osobie przez niego upoważnionej w dniu ustania stosunku pracy nie jest możliwe, pracodawca w ciągu 7 dni od dnia upływu tego terminu przesyła świadectwo pracy pracownikowi lub tej osobie za pośrednictwem operatora pocztowego. Jednocześnie zostanie doprecyzowany art. 282 pkt 3 Kodeksu pracy − karą grzywny od 1000 zł do 30 000 zł będzie zagrożone nie wydanie pracownikowi w terminie świadectwa pracy (obecnie jest to niewydanie pracownikowi świadectwa pracy);
 1. zostaną wydłużone terminy związane z prostowaniem świadectwa pracy na wniosek pracownika, ponieważ obecny 7-dniowy termin został oceniony jako zbyt krótki. Po zmianach pracownik będzie mógł wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy w ciągu 14 dni od jego otrzymania. W razie nieuwzględnienia wniosku pracownikowi będzie przysługiwać − także w ciągu 14 dni (zamiast dotychczasowych 7 dni) od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy − prawo wystąpienia z żądaniem jego sprostowania do sądu pracy. W przypadku niezawiadomienia przez pracodawcę o odmowie sprostowania świadectwa pracy pracownik będzie wnosił żądanie sprostowania świadectwa pracy do sądu pracy – obecnie w tym zakresie brakuje regulacji. Z przepisów przejściowych wynika, że do terminów, które rozpoczęły bieg i nie upłynęły do dnia wejścia w życie nowelizacji, tj. do 7 września 2019 r., będą stosowane już dłuższe, 14-dniowe terminy;
 1. do Kodeksu pracy zostaną wprowadzone nowe przepisy, na mocy których:
 • w przypadku niewydania przez pracodawcę świadectwa pracy pracownikowi będzie przysługiwało prawo wystąpienia do sądu pracy z żądaniem zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy;
 • jeżeli pracodawca nie istnieje albo z innych przyczyn wytoczenie przeciwko niemu powództwa o zobowiązanie go do wydania świadectwa pracy jest niemożliwe − pracownikowi będzie przysługiwało prawo wystąpienia do sądu pracy z żądaniem ustalenia uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy.

Z ww. żądaniami pracownik będzie mógł wystąpić w każdym czasie przed upływem terminu przedawnienia. Będzie to odpowiednio stosowane do żądania sprostowania świadectwa pracy.

Szczegółowe kwestie procesowe związane z ww. żądaniami zostaną uregulowane w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego. W wyroku/postanowieniu uwzględniającym żądanie pracownika sąd będzie określał treść świadectwa pracy, a prawomocny wyrok (postanowienie) zobowiązujący pracodawcę do wydania świadectwa pracy będzie zastępował to świadectwo.

W przypadku świadectw pracy sporządzonych w okresie od dnia 4 maja 2019 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zawierających informację o imionach rodziców pracownika, można złożyć wniosek do pracodawcy o wydanie nowego świadectwa pracy według dotychczasowego pomocniczego wzoru świadectwa pracy, z pominięciem informacji o imionach rodziców pracownika.

Wniosek może złożyć:

1) pracownik albo

2) osoba upoważniona przez pracownika, albo

3) małżonek lub inna osoba uprawniona do ubiegania się o rentę rodzinną w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a w razie braku takich osób, inna osoba będąca spadkobiercą pracownika – w razie śmierci pracownika w okresie, o którym mowa w ust. 1.

3. Wniosek składa się w postaci papierowej lub elektronicznej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

4. Nowe świadectwo pracy wydaje się w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

PODATEK AKCYZOWY NA NOWYCH DRUKACH

Podmioty zamierzające używać olej opałowy będą musiały składać deklaracje dla potrzeb podatku akcyzowego. Obowiązek ten wprowadzi nowelizacja przepisów o akcyzie. Ministerstwo Finansów przygotowało już projekt wzorów formularzy. Będą trzy nowe druki.

Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym nałoży na podmioty zamierzające używać olej opałowy, jako zużywające podmioty olejowego lub prowadzić działalność gospodarczą, jako pośredniczący podmiot olejowy obowiązek złożenia zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. Rejestracji trzeba będzie dokonać przed dniem pierwszej czynności związanej z wykorzystaniem oleju przeznaczonego do celów opałowych. Wzór zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego będzie również pełnił rolę zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności przez zużywający podmiot olejowy lub pośredniczący podmiot olejowy. – Wprowadzenie w tym zakresie jednego formularza spowoduje ograniczenie liczby używanych przez podmioty formularzy – tłumaczy MF.

Nowe rozporządzenie wprowadzi następujące wzory formularzy:

AKC-RU/AKC-ZU – zgłoszenie rejestracyjne uproszczone w zakresie podatku akcyzowego albo o zaprzestaniu wykonywania czynności jako pośredniczący podmiot olejowy lub zużywający podmiot olejowy,

AKC-RU/A – załącznik do zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego w zakresie podatku akcyzowego,

AKC-PR/U – potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego w zakresie podatku akcyzowego.

OD 1 SIERPNIA WYNAGRODZENIA OSÓB DO 26 ROKU ŻYCIA ZWOLNIONE Z PODATKU

Sejm uchwalił przepisy dotyczące zwolnienia  z podatku dochodowego przychodów nieprzekraczających 85,5 tys. zł osób do 26 roku. Zwolnienie to ma dotyczyć zarówno przychodów z pracy jak i z umów zlecenia zawartych z firmą. Przepisy mają zgodnie z założeniami wejść w życie od 1 sierpnia 2019 r.

Na podstawie dodawanego pkt 148 w ust. 1 w art. 21 ustawy PIT wolne od tego podatku będą:

przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku,

pracy, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy, oraz z przychody z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy PIT, otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł. Należy podkreślić, że przepisami tymi nie będą objęte umowy o dzieło.

Kwota przychodów objętych zwolnieniem będzie ograniczona limitem rocznym w wysokości        85 528 zł, co odpowiada górnej granicy obecnego pierwszego przedziału skali podatkowej.

Po raz pierwszy limit w tej wysokości będzie miał zastosowanie do przychodów uzyskanych od      1 stycznia 2020 r. W odniesieniu do dochodów uzyskanych w 2019 r. limit będzie niższy i wyniesie 35 636,67 zł (5/12 z 85 528 zł = 35 636,67 zł). Niższy limit za 2019 r. jest konsekwencją planowanego wejścia w życie zwolnienia, tj. z dniem 1 sierpnia 2019 r. wraz z możliwością jego zastosowania już w odniesieniu do dochodów uzyskanych od tego dnia.

Limit roczny, obowiązywał będzie niezależnie od liczby zawartych umów lub liczby podmiotów (płatników) wypłacających wynagrodzenie czy to z tytułu umowy o pracę, czy umowy zlecenia. Przy czym, przy obliczaniu limitu (kwoty przychodów podlegających zwolnieniu) nie będą brane pod uwagę przychody z pracy oraz z umów zlecenia podlegające opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym, przychody zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych oraz przychody, od których na podstawie przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa zaniechano poboru podatku w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

W odniesieniu do przychodów uzyskanych od dnia 1 sierpnia 2019 r. zwolnienie będzie stosowane w zeznaniu podatkowym składanym przez podatnika za rok 2019, chyba że podatnik złoży płatnikowi oświadczenie, że jego dochody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy PIT, oraz z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy PIT, uzyskane od tego płatnika w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., nie później jednak niż do dnia ukończenia 26. roku życia przez podatnika, będą w całości korzystały ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT.

Złożenie tego oświadczenia zwolni płatnika z obowiązku poboru zaliczek na podatek od ww. przychodów. Zwolnienie to płatnik będzie stosował najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu uzyskania oświadczenia do miesiąca włącznie, w którym przychód uzyskany u płatnika przekroczy 35 636,67 zł lub, w którym podatnik ukończy 26. rok życia.

Przy obliczaniu zaliczek na podatek zwolnienie będzie uwzględniane po raz pierwszy do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. Jeżeli jednak podatnik złoży płatnikowi wniosek o niestosowanie zwolnienia, to również w odniesieniu do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. płatnik nie będzie musiał stosować tego zwolnienia. Możliwość złożenia wniosku przez podatnika w sprawie niestosowania zwolnienia przez płatnika (np. pracodawcę) jest istotne, gdy podatnik uzyskuje przychody od więcej niż jednego podmiotu (dwóch pracodawców, pracodawcy i zleceniodawcy). Stosowanie zwolnienia przez dwóch płatników mogłoby spowodować, że podatnik musiałby dokonywać w rocznym rozliczeniu podatku znacznej dopłaty. Podatnik będzie miał zatem możliwość kształtowania swojej sytuacji w trakcie roku podatkowego.

Nadwyżka przychodów ponad kwotę limitu 85 528 zł (odpowiednio w 2019 r. ponad 35 636 zł) podlegać będzie opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej.

Do nadwyżki tej będą miały zastosowanie koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 2 oraz ust. 9 pkt 4 albo w art. 22 ust. 10 lub ust. 11 (bez kosztów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy PIT, gdyż zastosowanie przez podatnika zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT, wyklucza możliwość ich stosowania w odniesieniu do przychodów z pracy). Jednocześnie wysokość tych kosztów nie będzie mogła przekroczyć kwoty przychodów z danego źródła, które podlegają opodatkowaniu.

Do nadwyżki ponad kwotę korzystającą ze zwolnienia stosowane będzie również odliczenie z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a oraz art. 27b ust. 1 ustawy PIT. Przy czym z uwagi na to, że odliczeniu nie podlegają składki krajowe, których podstawę wymiaru stanowi przychód zwolniony, w przypadku gdy podatnik uzyska przychody np. w wysokości 60 000 zł, w tym zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 w wysokości 20 000 zł, globalna kwota zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenia społeczne (obliczonych od 60 000 zł) będzie pomniejszana o kwotę składek obliczoną w wysokości: 20 000 zł x 13,71%, oraz odpowiednio w przypadku składek na ubezpieczenie zdrowotne – o kwotę w wysokości: (20 000 zł minus składki na ubezpieczenia społeczne) x 7,75%. Pomniejszenie to nie będzie mogło jednak być wyższe niż kwota faktycznie zapłaconych składek od przychodu objętego zwolnieniem na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT.

Nie będą zatem stanowić dodatkowych obciążeń dla podatnika (podatnik nie będzie musiał sam ich wykonywać). Nie będą również stanowić istotnych obciążeń dla płatników podatku dochodowego od osób fizycznych. Do obowiązków płatników należeć będzie wyłącznie wykazanie w informacji PIT-11 przychodów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT, oraz kwoty składek pobranych od tych przychodów. Umożliwi to prawidłowe obliczenie nadwyżki ponad limit przychodów korzystających ze zwolnienia, w szczególności w przypadku ich uzyskiwania od więcej niż jednego płatnika.

WYNAGRODZENIE MŁODOCIANYCH OD 1.06. DO 31.08.2019R.

Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS. Przeciętne wynagrodzenie w I kwartale 2019 r. wyniosło – 4.950,94 zł (MP z 2019r. Poz. 424).

Wynagrodzenie młodocianych uczniów:

I rok nauki – nie mniej niż 4% ww. wynagrodzenia – 198,04 zł

II rok nauki – nie mniej niż 5% ww. wynagrodzenia – 247,55 zł

III rok nauki – nie mniej niż 6% ww. wynagrodzenia – 297,06 zł

Podstawa prawna: § 19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. Z 2018r. poz.2010).

PODATEK DOCHODOWY Z NIEZREALIZOWANYCH ZYSKÓW TZW. EXIT TAX

Minister Finansów wydał rozporządzenie z 27.06.2019 r. w sprawie przedłużenia terminu do wpłaty przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych podatku należnego od dochodów z niezrealizowanych zysków (Dz. U. z 28.06.2019 r. poz. 1204).

Termin przedłużono do:

 • 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik  utracił w całości lub w części składnik majątku będący przedmiotem opodatkowania tym podatkiem – w przypadku gdy utrata w całości lub w części tego składnika majątku nastąpiła przed dniem 1 grudnia 2021 r.,
 • do 31 grudnia 20121 r. – w pozostałych przypadkach.

Kto przeniesie majątek za granicę, zapłaci podatek dopiero wtedy, gdy sprzeda przynajmniej część majątku lub zrealizuje część zysku. Tak ma być do grudnia 2021 r.

To odpowiedź Ministerstwa Finansów na zarzuty o niezgodności polskich przepisów dotyczących exit tax z wyrokami Trybunału Sprawiedliwości UE. Dotyczyły one właśnie wymogu natychmiastowej zapłaty tej daniny. Pisaliśmy o tym w artykule „Polski exit tax może być niezgodny z unijną dyrektywą” (DGP nr 185/2018).

Zasadą jest – zgodnie z obowiązującymi od 1 stycznia 2019 r. przepisami – że exit tax powinien być zapłacony w ciągu 7 dni, licząc od kolejnego miesiąca po miesiącu, w którym wartość rynkowa przenoszonego majątku przekroczyła 4 mln zł. Nie ma przy tym znaczenia, co stanie się z przenoszonym mieniem. Ważne jest samo jego przeniesienie. Dlatego formalnie exit tax nazywa się podatkiem od niezrealizowanych zysków.

Ministerstwo Finansów informuje, że 13 czerwca 2019 r. wchodzi w życie rozporządzenie określające nowe wzory formularzy PIT-NZ, PIT-NZS oraz PIT-NZI (exit tax)

Rozporządzeniem z dnia 30 maja 2019 r. Minister Finansów określił wzory (weszły w życie 13.06.2019 r.):

 • deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków – PIT-NZ 
 • deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków osiągniętego przez przedsiębiorstwo w spadku – PIT-NZS oraz
 • informacji o wysokości wartości rynkowej składnika majątku określonej w państwie członkowskim Unii Europejskiej do celów opodatkowania podatkiem równoważnym do podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków – PIT/NZI

obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Rozporządzenie zostało opublikowano 12.06.2019 r. w Dzienniku Ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1089) Wzory określone tym rozporządzeniem stosuje się do dochodów osiągniętych od dnia 1 stycznia 2019 r.

INFORMACJE RÓŻNE

 1. W Dz.U. Z 14.06.2019 r. poz. 1102 opublikowano rozporządzenie ministra finansów z dnia 12 czerwca 2019r.w sprawie deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych.
 1. Rozporządzenie określa wzór deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, zwanych dalej „PPK”, oraz szczegółowy zakres zawartych w niej danych.

Obowiązek podatkowy w VAT przy dostawie towarów przez kuriera – interpretacja KAS

Z uwagi na fakt, że coraz więcej firm sprzedaje swoje towary za pośrednictwem internetu. Powstaje pytanie w którym momencie powstaje obowiązek podatkowy. W cerlu ułatwienia Państwu pracy poniżej przedstawiam interpretacje indywidualna KAS w powyższej sprawie.

Pytanie podatnika: W ramach prowadzonej działalności Spółka dokonuje sprzedaży towarów, które m.i. dostarczane są do odbiorców za pośrednictwem firm spedycyjnych. Towar odbierany jest przez przewoźnika w miejscu prowadzenia działalności Spółki, następnie dostarczany do kupującego, który jest ostatecznym odbiorcą towaru. W którym momencie powstanie obowiązek podatkowy u sprzedawcy, czy z chwilą wydania towaru przez sprzedającego firmie przewozowej, czy też z chwilą faktycznego odbioru towaru przez klienta, dostarczonego za pośrednictwem spedytora?

Z przywołanych przepisów Kodeksu cywilnego wynika, że wydanie rzeczy następuje z chwilą powierzenia rzeczy przez sprzedawcę przewoźnikowi z poleceniem dostarczenia rzeczy do miejsca przeznaczenia uzgodnionego wcześniej z kupującym. Z chwilą, w której rzecz została powierzona przewoźnikowi, następuje formalne spełnienie świadczenia przez sprzedawcę, a na kupującego przechodzą korzyści i ciężary związane z rzeczą.

Przenosząc powyższe na grunt przedstawionego opisu sprawy stwierdzić należy, że w sytuacji, gdy towar jest wysyłany do nabywcy za pośrednictwem przewoźnika (spedytora, kuriera) wyłącznie za pobraniem, dokonanie dostawy towaru następuje z chwilą wydania towaru podmiotowi, który jest zobowiązany do jego dostarczenia, z tym bowiem momentem dostawca przenosi prawo do rozporządzania towarem jak właściciel.

Reasumując uznać należy, że w sytuacji, gdy płatność następuje po dostawie (w przeciwnym bowiem przypadku mielibyśmy do czynienia z przedpłatą/zaliczką podlegającą opodatkowaniu na zasadach art. 19a ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług) obowiązek podatkowy, zgodnie z art. 19a ust. 1 ww. ustawy, powstaje w momencie dokonania dostawy, tj. w momencie przekazania towaru przewoźnikowi (kurierowi). Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja indywidualna z 11 lipca 2019 r., sygn. 0115-KDIT1-1.4012.340.2019.1.DM – Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

PODATEK U ŹRÓDŁA W POLSCE PRZESUNIĘTY Z LIPCA 2019 R. NA KOLEJNY ROK

Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, które dokonują wypłat należności na rzecz nierezydentów, do wysokości przekraczającej w roku podatkowym łącznie kwoty 2 000 000 zł na rzecz tego samego podatnika, są obowiązane jako płatnicy pobierać ryczałtowy podatek dochodowy bez uwzględniania zwolnień lub stawek wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Zasada ta została przedłużona…

Rozporządzeniem z dnia 27 czerwca 2019 r., opublikowanym w Dzienniku Ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1203). Minister Finansów przedłużył do 31 grudnia 2019 r. zwolnienie z obowiązków określonych w art. 26e ust. 2e ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – w zakresie określonym w § 4 rozporządzenia z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. poz. 2545).

W efekcie wypłaty o łącznej wartości ponad 1 mln zł można dalej rozliczać uwzględniając zapisy umów międzynarodowych powołując się na zasady ostrożności wprowadzone w jednostce oraz zapisy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (przede wszystkim poprzez przedstawienie właściwego certyfikatu rezydencji).

Opracowała:

Maria Mołodzińska

Poniżej zamieszczam dla Państwa nowy wzór świadectwa pracy oraz oświadczenia które należy złożyć w zakładzie energetycznym

Marek Nowak
Marek Nowak
Artykuły: 80