INFORMACJA PODATKOWA VII 2020

TARCZA 4.0

W Dz. U. poz. 1086 opublikowano ustawę z dnia 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19.

Kluczowe rozwiązania ustawy:

 • czasowe przepisy antyprzejęciowe dla ochrony polskich firm przed wykupem przez inwestorów spoza Europy i OECD;
 • wsparcie budżetów samorządów;
 • ułatwienia dot. przetargów;
 • dopłaty z budżetu państwa do oprocentowania kredytów bankowych dla firm;
 • wakacje kredytowe dla tych, którzy po 13 marca stracili pracę lub główne źródło dochodu;
 • wsparcie utrzymania miejsc pracy poprzez dostosowanie rynku pracy do wyzwań spowodowanych przez COVID-19;
 • ułatwienia podatkowe, w tym prawo do odliczania darowizn na rzecz min. domów samotnej matki, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, czy domów pomocy społecznej.

Poniżej przedstawiam tylko niektóre z powyższych rozwiązań:

Przepisy antyprzejęciowe

Nowe reguły kontroli przejęć spółek mają obowiązywać przez 2 lata. Transakcje nabycia znaczącej liczby udziałów (tj. co najmniej 20%) w takich spółkach będą podlegały kontroli Prezesa UOKiK. Ochrona ma dotyczyć przedsiębiorstw, których przychód na terytorium RP przekroczył równowartość 10 mln euro w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających chęć przejęcia.

Regulacja obejmuje podmioty kluczowe dla zachowania bezpieczeństwa, porządku i zdrowia publicznego min.:

 • prowadzące działalność gospodarczą związaną z: energią elektryczną, gazem, paliwami, telekomunikacją, przetwórstwem żywności, produkcją leków, chemikaliów i nawozów, materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;
 • tworzące oprogramowania wykorzystywane w usługach podstawowych dla społeczeństwa, takich jak: energia, paliwa, zaopatrzenie w wodę, zaopatrzenie w gotówkę, płatności kartą, szpitale, sprzedaż leków na receptę, transport oraz zaopatrywanie w żywność;
 • spółki publiczne.

Dodatkowo, ustawa wprowadza podstawy do wymiany, za pośrednictwem punktu kontaktowego, informacji o inwestycjach zagranicznych pomiędzy państwami członkowskimi UE i Komisją Europejską.

Ułatwienia dot. przetargów

Ułatwiono realizację przetargów w warunkach epidemii COVID-19, a także poprawiono sytuację wykonawców zamówień publicznych. Dlatego wprowadzono punktowe zmiany w obszarze zamówień publicznych, które pozwolą na obniżenie kosztów udziału wykonawców w procedurach przetargowych, a także poprawę ich płynności finansowej na etapie realizacji umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Mają temu służyć:

 • zniesienie obowiązku żądania wadium w postępowaniach o szacunkowej wartości powyżej progów unijnych,
 • wprowadzenie obowiązku zapłaty wynagrodzenia w częściach lub udzielania zaliczek w przypadku dłuższych umów o udzielenie zamówienia publicznego,
 • obniżenie dopuszczalnej wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
 • ograniczenie dopuszczalności dokonywana potrąceń kar umownych z wynagrodzenia wykonawcy lub innej wierzytelności, a także dochodzenia przez zamawiających zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
 • uzupełnienie przepisów dot. możliwości zmiany umów z wykonawcami w odpowiedzi na zdarzenia wywołane epidemią COVID-19. W sytuacji, w której COVID-19 wpłynął na prawidłowe wykonanie umowy, strony będą zobowiązane do dokonania odpowiednich zmian w umowach w sprawie zamówienia publicznego.

Zmiany w wadium i zabezpieczeniu wykonania umowy

Zamawiający wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi o wartości 1 miliona złotych. Dotychczasowe przepisy zobowiązywały zamawiającego do żądania od wykonawców wniesienia wadium. Na podstawie wprowadzanej zmiany, zamawiający może zrezygnować z żądania od wykonawców wadium również w przypadku zamówień o wartościach równych lub przekraczających progi unijne. To uprości postępowanie i zwolni wykonawców z dodatkowych obowiązków oraz obniży koszty udziału wykonawców w przetargach.

Dopłaty do odsetek

Umożliwiono przedsiębiorcom, dotkniętym skutkami COVID-19, możliwość zaciągnięcia kredytów o obniżonym – dzięki dopłatom z budżetu państwa – oprocentowaniu. Rozwiązanie to jest odpowiedzią na zwiększone zapotrzebowanie biznesu na kredyty obrotowe, wynikające z zagrożenia płynności firm. Zmiany to min.:

 • banki będą udzielać przedsiębiorstwom dotkniętym skutkami COVID-19 kredytów, do odsetek dopłaci BGK ze środków budżetu państwa,
 • kredytów tych będą udzielały banki, które zawrą umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Ich listę BGK opublikuje na swojej stronie internetowej. W celu realizacji ustawy w BGK powstanie Fundusz Dopłat do Oprocentowania,
 • adresatami są przedsiębiorcy oraz podmioty prowadzące działalność w sektorze podstawowej produkcji produktów rolnych,
 • o takie kredyty będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy niezależnie od wielkości, przy czym wielkość przedsiębiorcy będzie warunkować wysokość uzyskanego wsparcia:

a) przedsiębiorca z sektora MŚP otrzyma dopłatę stanowiącą część odsetek należnych bankowi odpowiadającą 2 punktom procentowym

b) pozostali – w wysokości 1 punktu procentowego.

Maksymalna pomoc dla przedsiębiorcy z tego instrumentu, czyli dopłata, którą może uzyskać, nie może przekroczyć wyrażonej w złotych równowartości 800 tysięcy euro brutto. Umowy kredytu z dopłatą będzie można zawierać do 31 grudnia 2020 r. Dopłaty będą wypłacane za okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od zawarcia umowy kredytu z dopłatą.

Wakacje kredytowe

Dano prawo do zawieszenia na okres do 3 miesięcy spłaty kredytu, bez naliczania odsetek i innych opłat. Nowe przepisy dotyczyć będą tych, którzy stracili pracę lub inne główne źródło dochodu po 13 marca br. Dzięki temu gospodarstwa domowe, które zostały szczególnie dotknięte gospodarczymi skutkami pandemii, będą mogły odczuć ulgę w zbilansowaniu bieżących wydatków z obniżonymi dochodami, bez obawy, że przełoży się to natychmiast na większe koszty obsługi ich zadłużenia w przyszłości.

Przewidziany w ustawie mechanizm zakłada min.:

 1. zawieszenie obowiązku spłacania kredytów konsumenckich, hipotecznych i kredytów w rozumieniu art. 69 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, zarówno w części kapitałowej, jak i odsetkowej. W tym okresie kredytodawca nie będzie mógł pobierać żadnych innych opłat, z wyjątkiem opłat z tytułu składek za umowy ubezpieczenia powiązane z umową kredytu.
 2. maksymalny termin zawieszenia wykonania umowy będzie wynosił 3 miesiące. Okres kredytowania, jak i wszystkie terminy przewidziane w umowie kredytu, ulegną stosownemu przedłużeniu o okres zawieszenia,
 3. w przypadku, w którym kredytobiorca ma kilka kredytów tego samego rodzaju (np. dwa kredyty waloryzowane do CHF) u danego kredytodawcy, będzie mógł skorzystać z wakacji kredytowych tylko wobec jednego z nich,
 4. z zawieszenia wykonywania umowy kredytowej będą mogli skorzystać ci konsumenci, którzy po 13 marca br. stracili pracę lub inne główne źródło dochodu,
 5. rozwiązanie wskazane w ustawie będzie dotyczyło umów kredytowych zawartych przed 13 marca 2020 r., jeśli termin zakończenia okresu kredytowania określony w tych umowach przypada po upływie 6 miesięcy od dnia 13 marca 2020 r.

Wsparcie utrzymania miejsc pracy

Zakłada się wspieranie utrzymania miejsc pracy poprzez rozwiązania, które mają wesprzeć pracodawców, w których uderzyła pandemia COVID-19. Są to min.:

 1. doprecyzowanie zasad wykonywania pracy zdalnej. Celem jest zapewnienie równego traktowania pracowników i zapobieganie ewentualnym nadużyciom.
 2. umożliwienie pracodawcy, w okresie epidemii, wysyłania pracownika na zaległy urlop w wymiarze do 30 dni, nawet bez jego zgody. Ma to zapobiec kumulacji urlopów niewykorzystanych za zaległe lata oraz urlopów nabytych w bieżącym roku kalendarzowym. Ponadto pracodawca będzie mógł odwołać pracownika z urlopu w każdym czasie, odmówić jego udzielenia lub przesunąć termin  jego udzielenia nawet wówczas, gdy był zaplanowany zgodnie z planem urlopów,
 3. umożliwienie wypowiedzenia umów o zakazie konkurencji w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Pracodawcy, zleceniodawcy, zamawiający zyskają uprawnienie do jednostronnego wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu danego stosunku prawnego. Dzięki temu, wraz z wygaśnięciem umowy, wygaśnie ich zobowiązanie do zapłaty odszkodowania ponad okres trwania umowy.
 4. ograniczenie – do kwoty 10-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (a więc do 26 000 zł ) – odpraw i odszkodowań w przypadku ustania stosunku pracy, rozwiązania umowy zlecenia, czy innej umowy o świadczenie usług. Zastosowanie tego rozwiązania będzie możliwe tylko w firmach, które silnie odczują skutki kryzysu gospodarczego spowodowanego koronawirusem, w postaci spadku obrotów gospodarczych (nie mniej niż o 15% w ciągu 2 kolejnych miesięcy, lub o 25% w porównaniu do analogicznego miesiąca zeszłego roku) lub istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń,
 5. możliwość zawieszenia, w porozumieniu z organizacjami związkowymi, w czasie COVID-19, w przypadku wystąpienia u pracodawcy określonego spadku obrotów gospodarczych lub istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń – niektórych obowiązków dot. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i innych funduszy, które mają socjalny charakter. Będzie to możliwe tylko w firmach, które silnie odczują skutki kryzysu gospodarczego spowodowanego koronawirusem, przez spadek obrotów gospodarczych (nie mniej niż o 15% w ciągu 2 kolejnych miesięcy, lub o 25% w porównaniu do analogicznego miesiąca zeszłego roku) lub istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń,
 6. niestosowanie – w czasie COVID-19, w przypadku wystąpienia u pracodawcy określonego spadku obrotów gospodarczych lub istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń – postanowień układów zbiorowych pracy lub regulaminów wynagradzania ustalających wyższą niż wymagana ustawowo wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne świadczenia o charakterze socjalno-bytowym,
 7. możliwość otrzymania wsparcia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych także przez te podmioty, które, pomimo spadku obrotów gospodarczych w następstwie COVID-19, nie zdecydowały się na objęcie pracowników przestojem ekonomicznym albo obniżeniem wymiaru czasu pracy. W takiej sytuacji dofinansowanie wynagrodzenia pracowników będzie możliwe do wysokości połowy wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Dofinansowanie nie będzie jednak przysługiwać do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,
 8. umożliwienie obniżenia wymiaru czasu pracy pracownika lub objęcie pracownika przestojem ekonomicznym w przypadku istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń u pracodawcy w następstwie wystąpienia epidemii COVID-19. Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca będzie wypłacał wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż minimalne wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Z kolei wymiar czasu pracy pracownika może zostać obniżony maksymalnie o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy przed jego obniżeniem. Będzie to możliwe w firmach, które silnie odczują skutki kryzysu gospodarczego spowodowanego koronawirusem przez istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń. Dodatkowo, aby pracodawca mógł skorzystać z instytucji przestoju lub obniżenia wymiaru pracy konieczne będzie porozumienie z działającymi w zakładzie organizacjami związkowymi.

Regulacja ta dotyczy wyłącznie przedsiębiorców, u których udział kosztów wynagrodzeń w przychodach wynosi więcej niż 30%. Obniżenie czasu pracy albo objęcie pracownika przestojem ekonomicznym, ma zastosowanie w okresie do 6 miesięcy. Oznacza to, że instrumenty te będą mogły mieć zastosowanie jeszcze przez pół roku od miesiąca, w którym obroty przedsiębiorcy zaczęły wracać do poprzedniego poziomu. Istotne jest bowiem to, aby dać przedsiębiorcom czas na odbudowę strat po kryzysie, z zachowaniem zwiększonej elastyczności. Niemniej stan ten nie może trwać dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

9. zmiany dotyczące tzw. świadczenia postojowego. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych daje przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność gospodarczą i jednocześnie podlegają ubezpieczeniom społecznym z innych tytułów (np. ułamek etatu) prawo do dobrowolnego ubezpieczenia. Osoby takie nie powinny być pozbawione możliwości skorzystania ze świadczenia postojowego. Po zmianie przepisów osoby samozatrudnione, które były dodatkowo na etacie czy też zleceniu będą objęte postojowym. Tego typu przedsiębiorcy będą mogli trzykrotnie złożyć wniosek o wypłatę świadczenia.

Problem ten dotyczy znacznej grupy przedsiębiorców MŚP głównie z branży finansowej, handlowej, usługowej. Działalność gospodarcza dla tych osób może stanowić podstawowe lub istotne źródło dochodu. A zatem spadek przychodów związanych ze skutkami wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii COVID-19 będzie dla nich bardzo dotkliwy.

Ułatwienia podatkowe

Dzięki nowej ustawie niektóre przepisy dotyczące podatków dochodowych będą dostosowane do wyzwań związanych z COVID-19. W tym celu zakłada się  min.:

 1. rozszerzenie zakresu darowizn podlegających odliczeniu od podstawy obliczenia podatku dochodowego, w tym na darowizny przekazane na rzecz domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych w tym z usługami opiekuńczymi, ośrodków wsparcia, rodzinnego domu pomocy, domu pomocy społecznej,
 2. umożliwienie odliczenia od podatku przez podatników, w tym podatników prowadzących działalność gospodarczą (na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej lub liniowej 19% stawki podatku), z tytułu darowizn rzeczowych w formie komputerów przenośnych – laptopów i tabletów (zdatnych do użytku i nie starszych niż 3 lata) przekazanych od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2020 r. wskazanym podmiotom, min. placówkom oświatowym,
 3. umożliwienie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztu wytworzenia lub ceny nabycia rzeczy lub praw, które następnie podatnik przekaże w formie darowizny, w terminie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r., np. na przeciwdziałanie COVID-19 podmiotom wykonującym działalność leczniczą, albo placówce oświatowej,
 4. wyłączenie z przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej wartości darowizn otrzymanych od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2020 r. przez placówki medyczne (min. szpitale) oraz placówki oświatowe, w związku z COVID-19, które nie podlegają z tytułu otrzymanych darowizn podatkowi od spadków i darowizn,
 5. rozszerzenie zakresu odliczania darowizn od podatku, ułatwienia w korzystaniu z tzw. ulgi na złe długi – ze złagodzenia warunków ulgi za złe długi w PIT/CIT będzie mogło skorzystać każde przedsiębiorstwo, które straciło w czasie pandemii i zalega z płatnościami,
 6. ulga na złe długi – tarcza 4.0 wprowadza też ważną zmianę dla wierzycieli, którzy ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu epidemii. Będą oni mogli wcześniej skorzystać z ulgi na złe długi w PIT i CIT. Przychód będą mogli pomniejszyć, począwszy od okresu rozliczeniowego, w którym upłynie 30 dni od dnia przekroczenia terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie. Dotychczas podatnicy mogli to robić dopiero po 90 dniach od upływu umówionego terminu płatności.
 • podatnicy opodatkowani kartą podatkową, którzy czasowo nie prowadzą działalności gospodarczej w okresie wynikającym z wprowadzenia COVID-19, zostali zwolnieni z obowiązku zawiadamiania urzędu skarbowego o rozpoczęciu i zakończeniu przerwy w prowadzeniu działalności gospodarczej,
 • wprowadzono w ustawie o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych zapis, w myśl którego, umożliwiający żądanie odsetek ustawowych po upływie 30 dni, liczonych od dnia spełnienia swojego świadczenia i doręczenia dłużnikowi faktury – nawet wówczas gdy strony przewidziały w umowie termin zapłaty dłuższy niż 30 dni,
 • wprowadzono możliwość, za zgodą przedsiębiorcy, przeprowadzenie kontroli w sposób zdalny za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
 • po raz kolejny przedłożono termin dla nowego JPK-VAT  na 1 października br. Na stronie  internetowej www.klasyfikacje.gofin.pl znajduje się bezpłatna wyszukiwarka nowej Nomenklatury Scalonej CN 2020, a także Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i usług 2015, dzięki której można wyszukać dany towar czy usługę, wpisując symbol lub słowo kluczowe. Dodatkowo w tych klasyfikacjach wskazane zostały obniżone stawki VAT dla danych towarów i usług (zgodnie ze stanem prawnym na 1 lipca 2020 r.) wraz z podstawą prawną zastosowania obniżonej stawki VAT.

Niektóre pozostałe rozwiązania

 1. Rozciągnięcie na agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej, państwowe fundusze celowe, Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a także Narodowy Fundusz Zdrowia mechanizmu pozwalającego na zmniejszenie zatrudnienia oraz wprowadzenie mniej korzystnych warunków zatrudnienia – który dotychczas obowiązywał wobec administracji rządowej.
 2. Elektronizacja wniosków o przyznanie poszczególnych form wsparcia z tarczy. Od 24.06.br. Wnioski w ramach tarczy kierowane do ZUS można składać wyłącznie elektronicznie przez PUE. Dotyczy to wniosków o świadczenie postojowe, odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę, udzielenie ulgi w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej, odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek. Wnioski złożone w inny sposób (papierowo, mailowo, przez ePUAP) nie będą rozpatrywane.
 3. Rozwiązania zachęcające przedsiębiorców do inwestycji w postaci zmiany przepisów umożliwiających skorzystanie z pomocy publicznej.
 4. Rozszerzenie zakresu przeznaczenia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 ( min. uregulowanie, że podmioty, które poniosły wydatki w związku z realizacją zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych choroby COVID-19 będą mogły otrzymać zwrot wydatków z tego Funduszu).
 5. Rozszerzenie katalogu podmiotów objętych wsparciem o instytucje kultury.
 6. Usprawnienie wdrożenia PPK.
 7. Rozszerzenie możliwości zdalnego przeprowadzania niektórych czynności postępowania karnego (w zakresie min. przesłuchania świadków, udziału podejrzanego w posiedzeniu w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania, zdalnego uczestnictwa w rozprawie).
 8. Dodanie do Kodeksu wykroczeń nowego wykroczenia polegającego na włączeniu się w transmisję danych prowadzoną przy użyciu systemu teleinformatycznego w celu utrudnienia lub udaremnienia użytkownikowi tego systemu przekazywania informacji.
 9. Zawieszenie przepisów dotyczących dematerializacji akcji wobec spółek w upadłości.
 10. Wprowadzenie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. Przedsiębiorstwo, które wpadło w tarapaty finansowe i chce odbudować równowagę finansową, będzie mogło samodzielnie otworzyć postępowanie naprawcze, bez konieczności występowania do sądu. Po zmianach postępowanie ma trwać 4 miesiące, a o jego rozpoczęciu ma decydować właściciel firmy.
 11. Tarcza antykryzysowa przyznaje też możliwość zwolnienia z części opłaty za użytkowanie wieczyste przedsiębiorcom, którzy zostali dotknięci kryzysem. Rząd oszacował, że w kasach firm, dzięki temu rozwiązaniu, zostanie 150 mln zł. Prawo do przyznania firmom zwolnienia z części opłat otrzymały również samorządy. Jeśli wszystkie udzieliłyby go na swoich gruntach, ich wpływy zmalałyby o ok. 130 mln zł w przypadku miast na prawach powiatu i 25 mln zł w przypadku gmin. Przy okazji tarcza przesuwa termin płatności tegorocznej raty za użytkowanie wieczyste na 31 stycznia 2021 r.

Pożyczki

Przedsiębiorcy, którzy dostali pożyczkę z PUP w wysokości 5 tys. zł  nie będą musieli składać wniosku o jej umorzenie. Pożyczka z mocy ustawy wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

ZWOLNIENIE ZE SKŁADEK ZUS – A KSIĘGOWANIE WYNAGRODZEŃ

Zgodnie z brzmieniem art. 31zx ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw:

Art. 31zx. Przychody z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek, o których mowa w art. 31zo, nie stanowią przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z uwagi na fakt, iż ustawa o COVID-19 nie zmieniła sposobu ustalania zaliczki na podatek dochodowy od należności ze stosunku pracy wypłacanych pracownikom, pojawiła się wątpliwość, czy u pracodawcy korzystającego z omawianego zwolnienia, składki ZUS w części potrąconej ze środków pracownika stanowią koszt podatkowy, skoro nie są odprowadzane do ZUS.

Resort finansów w stanowisku z 17 kwietnia 2020 r. wskazał, że jeżeli korzystający ze zwolnienia w opłacaniu składek ZUS pobrał – jako płatnik – składki na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotną od wynagrodzeń pracowników, ale ich nie odprowadził do ZUS, to ich wartością nie obciąża firmowych kosztów podatkowych. W takim bowiem przypadku nie poniósł wydatków związanych z ich opłaceniem, co w opinii resortu nie pozwala na ich rozpatrywanie w kategorii kosztów uzyskania przychodów.


W takim przypadku kosztem nie są tylko składki ZUS w części potrąconej przez pracodawcę, ale również w części finansowanej przez samego pracodawcę. W związku z powyższym podatnik winien zaksięgować w koszty kwotę netto wynagrodzenia powiększoną o zaliczkę na podatek dochodowy. Kiedy dokonać korekty – moim zdaniem winno to nastąpić w dniu otrzymania decyzji z ZUS o przyznaniu zwolnienia z składek, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że ZUS zaliczał na poczet składek nadpłaty które posiadał podatnik.

SPRZECZNE ZASADY DOKUMENTOWANIA WEWNĄTRZUNIJNYCH DOSTAW


Obowiązujące od 1 lipca br. zmiany w zakresie zerowej stawki VAT do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT) są nieprecyzyjne. Podatnicy nie wiedzą jak dokumentować takie transakcje, bo obowiązujące od stycznia unijne rozporządzenie przewiduje nieco inne zasady niż najnowsze regulacje ustawy o VAT. Dodatkowo, skarbówka pozwala na istotne uproszczenia, ale ta droga – w przypadku kontroli – może być pułapką.

W zasadniczej części ustawodawca nie zmienił ani warunków, ani zasad wykazywania WDT. Pojawiły się jednak dwie istotne kwestie, które mogą być źródłem problemów i skutecznie uniemożliwić stosowanie zerowej stawki podatku.

Pierwsza z nich dotyczy obowiązku posiadania numeru VAT-UE. Dostawca krajowy powinien otrzymać go od nabywcy, który musi być zarejestrowany w innym kraju UE na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych. Ten warunek w Polsce raczej był przestrzegany także dotychczas, ale od 1 lipca jakiekolwiek wątpliwości w tym zakresie mogą uzasadniać utratę prawa do stawki 0-proc. W praktyce powinno to oznaczać, że dostawca krajowy nie powinien dokonać dostawy, o ile nie dostał od nabywcy ważnego numeru VAT-UE.

Druga zmiana dotyczy informacji podsumowującej. Jeśli dostawca nie złoży tego dokumentu lub wypełni go nieprawidłowo, organ podatkowy będzie mógł kwestionować prawo do stosowanie 0-proc. stawki VAT.

Dokumentowanie transakcji po staremu – jak tłumaczy Zdzisław Modzelewski, ekspert ds. podatku VAT, doradca podatkowy i partner w kancelarii GWW, jeśli chodzi o warunki dokumentacyjne, które uprawniają do zastosowania stawki 0-proc. VAT, to okazuje się, że ustawodawca nie zmodyfikował art. 42 ust. 3 ustawy o VAT. Przypomina jednak, że od stycznia 2020 r. obowiązuje rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 282/2011, w którym dodano art. 45a wymagający od dostawcy posiadania co najmniej dwóch niebędących ze sobą w sprzeczności dowodów, które zostały wydane przez dwie różne strony, które są niezależne od siebie nawzajem, od sprzedawcy i od nabywcy. Te dowody są enumeratywnie wymienione w zależności od sytuacji, ale niezależnie od przypadku, jest to wymóg dalej idący niż dowody wymagane przez ustawę o VAT.

Z wydanej kilka dni temu interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej nr 0114-KDIP1-2.4012.122.2020.1.PC wynika, że warunkiem zastosowania zerowej stawki VAT mogą być dowody przewidziane przez krajowe przepisy (takie jak dotychczas). Czy będą one otrzymane w wersji papierowej, czy elektronicznej nie powinno mieć znaczenia. Jeśli więc  dostawca dokona dostawy WDT w lipcu i od razu wystawi fakturę, to jeśli na dzień 25 sierpnia nie będzie posiadał żadnego dokumentu (poza nr VAT-UE, który dostał w lipcu), to nie ma prawa do zastosowania zerowej stawki VAT. Jak uzyska dokumenty, to wtedy według dotychczas obowiązujących zasad powinien dokonać odpowiedniego wykazania stawki 0-proc. w deklaracji i WDT w informacji podsumowującej. Oczywiście tym samym pojawi się problem niezłożenia informacji podsumowującej w terminie. Jej brak oznacza brak prawa do stawki 0-proc., chyba że podatnik „należycie na piśmie wyjaśni uchybienie naczelnikowi urzędu skarbowego” – tłumaczy Zdzisław Modzelewski.

Dyrektor KIS podkreśla, że dowody nie muszą być oryginałami w formie papierowej, gdyż w dobie cyfryzacji, takie dokumenty mogą mieć formę elektroniczną, jednak nie powinny budzić wątpliwości co do ich autentyczności.

Dokumentowanie dostaw według polskich przepisów nie dość, że jest łatwiejsze do spełnienia, to dodatkowo organy podatkowe interpretują przepisy dość liberalnie, akceptując dokumentację w formie elektronicznej, e-mail, ksero, skanu lub faksu dokumentu. Jeżeli jednak podatnicy mają możliwość pozyskania dokumentacji wymaganej przez przepisy rozporządzenia wykonawczego Rady, to warto jednak taką dokumentację gromadzić, aby korzystać z domniemania dostawy. Może to pomóc w przypadku ewentualnego sporu ze skarbówką. Na pewno będzie też argumentem potwierdzającym próbę dochowania należytej staranności.

DODATKOWY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY – KOMUNIKAT ZUS

Uchwalona przez Sejm 19 czerwca 2020 r. ustawa (Dz. U. Poz. 1086) wprowadziła zmiany w przepisach o dodatkowym zasiłku opiekuńczym. Ustawa weszła w życie 24 czerwca 2020 r., ale z mocą obowiązującą od 25 maja 2020 r.

Zgodnie z przepisami ubezpieczonym rodzicom dzieci w wieku do lat 8, które nie mają orzeczenia o niepełnosprawności lub o potrzebie kształcenia specjalnego przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku:

 • zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko, ale również w przypadku otwarcia tych placówek w czasie trwania COVID-19, jeżeli rodzic sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem albo

braku możliwości sprawowania opieki przez nianię lub braku możliwości sprawowania opieki przez dziennego opiekuna z powodu COVID-19.

Okres dodatkowego zasiłku opiekuńczego – dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje od 25 maja 2020 r. do 26 lipca 2020 r.

Wnioski złożone przed 24 czerwca br. – jeśli przed wejściem w życie nowych przepisów ubezpieczony wystąpił o zasiłek opiekuńczy na ogólnych zasadach, określonych w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 8, wniosek ten zostanie potraktowany jak wniosek o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Okres wypłaconego zasiłku nie zostanie wliczony do limitu 60 dni wypłaty zasiłku opiekuńczego w tym roku kalendarzowym.

Jeżeli  rodzice dzieci do lat 8 bez orzeczenia o niepełnosprawności lub o potrzebie kształcenia specjalnego złożyli przed 24 czerwca 2020 r. wnioski o wypłatę dodatkowego zasiłku opiekuńczego za okres od 25 maja 2020 r. w ZUS albo u płatnika składek (pracodawcy, zleceniodawcy), wniosek ten zostanie rozpatrzony po wejściu w życie nowych przepisów.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy – opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi – nie zmieniają się zasady korzystania z dodatkowego zasiłku opiekuńczego z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły w związku z COVID-19 albo braku możliwości sprawowania opieki przez nianię  lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19 przez ubezpieczonych rodziców dzieci:

 • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
 • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dotyczy to także rodziców lub opiekunów pełnoletnich osób niepełnosprawnych zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna, tj. szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje nie dłużej niż do 26 lipca 2020 r.

Jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Nie zmieniły się zasady występowania o dodatkowy zasiłek opiekuńczy – Aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy, wystarczy złożyć u swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Oświadczenie to jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS. Oświadczenie można złożyć w dowolnym momencie, ale trzeba je złożyć, bo bez niego ZUS albo płatnik składek nie wypłaci zasiłku.

Trzeba pamiętać, że nie zmieniły się zasady przysługiwania dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Zasiłek ten nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego). Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.

PŁATNOŚCI NA RACHUNEK SPOZA LISTY – OD 1 LIPCA 2020 R.

Przypominam, że od 1 lipca br. w pdof i pdop weszły w życie złagodzone przepisy regulujące  sankcje związane ze sposobem płatności za transakcje pomiędzy podmiotami gospodarczymi.

Zgodnie z nowymi przepisami podatnik nie będzie ponosił min. konsekwencji uregulowania płatności za ustawowo określone transakcje na rachunek spoza Wykazu podatników VAT, tzw. białej listy, jeżeli zostaną one zrealizowane z zastosowaniem metody podzielonej płatności.

W stosunku do takich transakcji nie będzie musiał sprawdzać, czy rachunek sprzedawcy znajduje się na tej liście.

Wynika tak z ustawy o zmianie ustawy o pdof, ustawy o pdop, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz nie których innych ustaw (Dz. U. Z 2020 r. poz. 1065).

NOWY WZÓR ZAWIADOMIENIA ZAW-NR

W Dzienniku Ustaw z dnia 3 lipca 2020 r. poz. 1188 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Rozporządzenie wprowadza nowy wzór zawiadomienia ZAW-NR obowiązujący od 4 lipca 2020 r.

Nowy wzór ZAW-NR dotyczy sytuacji dokonania przelewu na rachunek, który nie jest zawarty w oficjalnym wykazie podatników VAT, tj. rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT.

Zmiany wzoru druku ZAW-NR są wynikiem zmian przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, ustawy o PIT i CIT, które nastąpiły od 1 lipca 2020 r.

Zmiany te dotyczą min. urzędu, do którego składamy to zawiadomienie. Z urzędu skarbowego właściwego dla sprzedawcy na urząd skarbowy właściwy dla nabywcy, czyli podmiotu dokonującego zapłaty. Wydłużenia terminu do złożenia zawiadomienia z 3 do 7 dni od dnia zlecenia przelewu na rachunek, który nie jest uwidoczniony w wykazie podatników. Należy jednak dodać, że w czasie trwania epidemii, która się jeszcze nie zakończyła, termin ten został wydłużony do 14 dni. Składania zawiadomienia wyłącznie jeden raz – przy pierwszej zapłacie na rachunek, którego numer nie widnieje w wykazie podatników. Kolejne zapłaty na ten sam rachunek nie będą wiązały się z koniecznością składania zawiadomień.

BIURO RACHUNKOWE POWINNO MIEĆ PROCEDURY AKCEPTACJI KLIENTA

Bez weryfikacji firmy, dla której pracuje, biuro rachunkowe może stać się nieświadomym współuczestnikiem działań oszustów.

Niedawno niektóre media podały informacje, że cztery biura rachunkowe zostały zamieszane w wyłudzenia VAT. Historia ta pokazuje, jak ważna jest weryfikacja potencjalnych klientów. Wielu takich przypadków biura by uniknęły, gdyby dochowały staranności przy sprawdzeniu klienta przed przystąpieniem do pracy dla niego. Oczywiście to trudne, bo nawet zbadanie – w tych ramach, w jakich jest to możliwe – historii działalności takiego podmiotu nie chroni przed przyszłymi zdarzeniami, ale daje jednak zwiększony poziom bezpieczeństwa i pewności, że biuro nie wplącze się w historię, w której nie chciałoby brać udziału.

ZAPŁATA PRZEZ TERMINAL NIE JEST ZAPŁATĄ NA KONTO

Przyjęcie należności za pomocą terminala oznacza zapłatę gotówkową. Nie jest więc spełniony jeden z warunków umożliwiających rezygnację z kasy fiskalnej – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Dostawy towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi) mogą być zwolnione z kas fiskalnych na podstawie poz. 36 załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2018 r. poz. 2519). Warunkiem jest, by dostawca otrzymał w całości zapłatę za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy lub w SKOK). Oprócz tego z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę musi jednoznacznie wynikać, jakiej konkretnie czynności ona dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Analogicznie zasady obowiązują przy świadczeniu usług (poz. 37 załącznika do rozporządzenia).

CZYNNY ŻAL – SKŁADANIE ELEKTRONICZNIE

Czynny żal to instytucja, która pozwala uniknąć konsekwencji przestępstwa lub wykroczenia skarbowego. By z niej skorzystać, sprawca musi złożyć zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego, wyrażając „skruchę” z tego powodu. Pismo nie posiada urzędowego wzoru, ale warto zawrzeć w nim takie informacje jak: dane wnoszącego wniosek, określenie charakteru i okoliczności popełnionego czynu oraz informacje o tym, w jakim terminie sprawca zobowiązuje się do wypełnienia zaniechanych obowiązków.

Jak wnieść zawiadomienie – zawiadomienie można złożyć na piśmie, ustnie do protokołu lub elektronicznie, np. za pośrednictwem skrzynki e-PUAP właściwego urzędu skarbowego lub portalu podatkowego. Rekomenduje się korzystanie ze skrzynki ePUAP i składanie czynnego żalu na wzorze pisma ogólnego, do czasu uruchomienia funkcjonalności na portalu podatkowym.

Kiedy złożyć czynny żal –by zawiadomienie było skuteczne, czynny żal należy złożyć:

 • w czasie, kiedy organ ścigania miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego,
 • po rozpoczęciu przez organ ścigania czynności służbowej, w szczególności przeszukania, czynności sprawdzającej lub kontroli zmierzającej do ujawnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, chyba że czynność ta nie dostarczyła podstaw do wszczęcia postępowania o ten czyn zabroniony.

Warto przy tym pamiętać, że czynny żal chroni przed ukaraniem za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe, ale nie zwalnia sprawcy z obowiązku uiszczenia ciążących na nim zobowiązań finansowych (wraz z odsetkami) czy złożenia obowiązkowych przedmiotów (m.in. deklaracji podatkowych).

Czynny żal pozwala uniknąć kary za niedopełnienie obowiązków wobec urzędu skarbowego takich jak terminowa zapłata podatku czy złożenie deklaracji. Zawiadomienie to można wnieść na piśmie, a od niedawna również za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w tym skrzynki e-PUAP.

PROFIL ZAUFANY – ZMIANA PRZEPISÓW

W Dz. U. Z 6 lipca  2020 r. poz. 1194  opublikowano rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego, które weszło w życie z dniem 7 lipca 2020 r. Rozporządzenie określa warunki: wydawania, przedłużania ważności, wykorzystywania i unieważniania profilu zaufanego, składania podpisu zaufanego.

Osoba wnioskująca o wydanie profilu zaufanego potwierdzanego w punkcie potwierdzającym składa wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego w postaci elektronicznej, przy użyciu formularza elektronicznego udostępnionego w systemie, w którym wydawany jest profil zaufany. Jeżeli w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku nie dokonano potwierdzenia profilu zaufanego, wniosek ten jest usuwany z systemu, w którym wydawany jest profil zaufany. W celu potwierdzenia profilu zaufanego w punkcie potwierdzającym osoba wnioskująca zgłasza się do wybranego przez siebie punktu potwierdzającego.

Ponadto wprowadzenie tymczasowego profilu zaufanego umożliwia zdalne potwierdzanie tożsamości osoby fizycznej polegające na tym, że dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osoby, która złożyła wniosek o potwierdzanie profilu zaufanego o krótszym okresie ważności (tymczasowego profilu zaufanego), może być okazany w trakcie nagrywanej transmisji audiowizualnej.

BON TURYSTYCZNY – INFORMACJA ZUS

17 lipca br. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o Polskim Bonie Turystycznym. Bon stanowi wsparcie dla polskich rodzin oraz polskiej branży turystycznej w związku z trudną sytuacją gospodarczą wywołaną epidemią Covid-19. Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych przypadła rola utworzenia, dostosowania i utrzymania infrastruktury informatycznej do obsługi bonu.

Świadczenie w formie bonu turystycznego będzie przyznawane na dziecko, na które przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy Rodzina 500+. Na każde dziecko przysługuje jeden bon w wysokości 500 zł. W przypadku dziecka z niepełnosprawnością przysługuje dodatkowy bon w wysokości 500 zł. Za pomocą bonu Polacy będą mogli płacić za usługi hotelarskie i imprezy turystyczne na terenie Polski. Bon jest ważny do 31 marca 2022 r. i nie podlega wymianie na gotówkę ani inne środki płatnicze.

Co istotne nie trzeba składać żadnych wniosków o przyznanie bonu. Prawo do bonu będzie ustalane przez Polską Organizację Turystyczną (POT) na podstawie danych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. POT będzie wyjaśniała sprawy związane z uprawnieniami do bonu oraz z uprawnieniami podmiotów turystycznych. POT opublikuje także na stronie internetowej listę przedsiębiorców turystycznych oraz organizacji pożytku publicznego, za których usługi można płacić bonem.

Obsługa bonu będzie odbywać się na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Aby skorzystać z bonu, należy posiadać profil (konto) na PUE. Profil można założyć m.in. przy pomocy Profilu Zaufanego oraz bankowości elektronicznej. Na PUE, w roli „Ogólne”, w panelu bocznym powstanie osobna zakładka dla osób korzystających z bonu oraz osobna zakładka dla podmiotów turystycznych.

Bon będzie można aktywować na PUE w dowolnym momencie (np. na kilka dni przed planowanymi wakacjami), po podaniu danych kontaktowych (adres e-mail i numer telefonu komórkowego). Osoby, które mają dziecko z niepełnosprawnością i będą chciały uzyskać dodatkowe świadczenie, będą mogły na PUE ZUS złożyć oświadczenie, które jest podstawą przyznania dodatkowych 500 zł.

Na PUE ZUS dostępne będą też specjalne funkcje dla podmiotów turystycznych. Zainteresowani przystąpieniem do programu Polski Bon Turystyczny będą mogli za pośrednictwem PUE ZUS zarejestrować się na liście podmiotów turystycznych, prowadzonej przez POT. Będą też mogli zarządzać uprawnieniami dla osób, które będą w ich imieniu przyjmować płatności bonem. Na PUE ZUS uzyskają też dostęp do swoich rozliczeń.

Płatności bonem będą realizowane w oparciu o komunikację SMS. Chcąc zapłacić bonem za usługę turystyczną trzeba będzie okazać podmiotowi turystycznemu specjalny numer przypisany do bonu, a następnie jednorazowy kod autoryzacyjny otrzymany SMS.

Za Polskim Bonem Turystycznym będzie stać rozbudowana infrastruktura informatyczna oparta głównie na PUE ZUS. Obecnie z Platformy korzysta 4,5 mln klientów ZUS. Zakład zapewni trzy podstawowe elementy systemu do obsługi bonu:

 1. system do obsługi uprawnień do bonu i uprawnień podmiotów turystycznych, z którego będzie korzystała Polska Organizacja Turystyczna,
 2. system do obsługi płatności bonem, w którym osoby korzystające z bonu będą mogły dokonywać nim płatności za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne na rzecz podmiotów turystycznych zgłoszonych do udziału w programie Polski Bon Turystyczny, znajdujących się na liście udostępnianej przez POT,
 3. system do rozliczeń transakcji płatności za pomocą bonu z podmiotami turystycznymi i organizacjami pożytku publicznego, obsługiwany przez ZUS.

Dodatkowo Zakład zapewni możliwość kontaktu ze specjalną infolinią, która będzie stanowić wsparcie dla osób korzystających z bonu i podmiotów turystycznych przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Już teraz w placówkach ZUS wszyscy zainteresowani mogą liczyć na pomoc w założeniu konta na PUE ZUS.

Po wejściu w życie ustawy o Polskim Bonie Turystycznym minister rozwoju ogłosi w Biuletynie Informacji Publicznej swojego ministerstwa informację, od kiedy podmioty turystyczne i organizacje pożytku publicznego będą mogły rejestrować się w systemie informatycznym oraz od kiedy będzie można korzystać z bonów.

Jest to uzależnione od terminu wdrożenia infrastruktury niezbędnej do obsługi bonu, nad czym intensywnie pracuje ZUS. Zakończenie prac jest planowane na przełomie lipca i sierpnia br.

Marek Nowak
Marek Nowak
Artykuły: 78