INFORMACJA PODATKOWA VI 2020

ZMIANA WSKAŹNIKÓW PODATKOWYCH OD 1 CZERWCA 2020 ROKU

Wzrost przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2020 roku spowodował podwyższenie wielu limitów podatkowych i wskaźników ZUS obowiązujących od 1 czerwca 2020 roku przez kolejne trzy miesiące.

W komunikacie z 12 maja br. Prezes GUS ogłosił kwotę przeciętnego wynagrodzenia w I kwartale br.  Wyniosło ono 5331,47 zł.

Wyższe wynagrodzenie przeciętne za I kwartał 2020 roku, to automatycznie wyższe wynagrodzenie uczniów od 1 czerwca 2020 roku oraz zwiększenie limitów przychodów emerytów i rencistów, po przekroczeniu których pobierane świadczenia ulegają ograniczeniu lub całkowitemu zawieszeniu.

Minimalne wynagrodzenie pracowników młodocianych

Na podstawie wynagrodzenia przeciętnego za I kwartał 2020 roku ustala się wysokość wynagrodzenia pracowników młodocianych, jakie będzie im przysługiwało od 1 czerwca 2020 roku. Wynosi ono:

w pierwszym roku nauki – nie mniej niż 5%       –          266,57 zł

w drugim roku nauki – nie mniej niż 6%              –          319,89 zł

w trzecim roku nauki – nie mniej niż 7%             –          373,20 zł

Emeryci dorobią więcej

Zmiana wysokości przeciętego wynagrodzenia wpłynie również na zmianę limitów przychodów, po przekroczeniu których pobierane świadczenia przedemerytalne oraz renty ulegają zmniejszeniu lub całkowitemu zawieszeniu. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 2009 nr 153 poz. 1227 z późn. zm.) zmniejszenie pobieranego świadczenia następuje po przekroczeniu 70% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, a zawieszenie po przekroczeniu 130% wynagrodzenia. Limity przychodów obowiązujące od 1 czerwca 2020 roku będą następujące:

ograniczenie                      –          3732,10 zł

zawieszenie świadczenia   –          6931,0 zł

NOWA MATRYCA STAWEK VAT

Nowa matryca stawek VAT została wprowadzona do ustawy o VAT ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1751). Zakłada ona stosowanie nowych zasad identyfikowania towarów i usług na potrzeby VAT według:

 • Nomenklatury scalonej (CN) albo Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) dla towarów,
 • Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) dla usług.

Przypominam, że zmiany wejdą w życie z dniem 1 lipca 2020 r., choć pierwotnie miały wejść w życie od kwietnia br. Zmiana terminu wejścia w życie stawek VAT wynika z art. 63 pkt 3 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2020.568).

W wyniku wskazanej zmiany zmienią się stawki VAT na niektóre towary i usługi. Istotne jest również zapoznanie się ze sposobami opodatkowania towarów i usług, na które zmieniają się stawki VAT w okresie intertemporalnym, tj. przede wszystkim w okresie czerwiec – lipiec 2020 r.

Zgodnie z przepisami od 1 lipca obowiazywać będą zmienione stawki VAT.

Zgodnie z nową matrycą VAT, obniżka stawki podatku od towarów i usług obejmuje:

 1.  Owoce tropikalne i cytrusowe, niektóre orzechy jadalne, skórki owoców cytrusowych lub melonów – do 5 procent, czyli zostaną objęte stawką jak wszystkie owoce (obecnie są opodatkowane 8-procentową stawką).
 2.  Pieczywo każdego rodzaju oraz ciastka zostaną objęte 5-procentową stawką (obecnie pieczywo i wyroby ciastkarskie są objęte trzema stawkami: 5, 8 i 23 procent w zależności od terminu przydatności do spożycia lub daty minimalnej trwałości).
 3. Zupy, buliony, żywność homogenizowana i dietetyczna będą opodatkowane stawką 5 procent (obecnie jest 8 procent).
 4.  Musztardę, słodką paprykę (przyprawa) oraz niektóre przyprawy przetworzone (na przykład pieprz, tymianek) zostaną objęte 8-procentową stawką (obecnie 23 procent).
 5.  Książki wszelkiego rodzaju: drukowane, na dyskach i taśmach oraz innych nośnikach, jak również w formie elektronicznej (e-booki) – będą miały 5-procentową stawkę (obecnie e-booki i niektóre książki opodatkowane są 23-procentową stawką VAT).
 6.  Żywność dla niemowląt i małych dzieci, a także smoczki, pieluszki oraz foteliki samochodowe będą objęte stawką 5 procent (obecnie 8 procent), podobnie jak artykuły higieniczne (podpaski, tampony higieniczne, pieluchy).

Wzrost stawek będzie dotyczył:

 1.  Niektórych przyprawy nieprzetworzonych (np. kurkumy, kminu i szafranu) – stawka wzrośnie z 5 do 8 procent.
 2.  Homarów i ośmiornic, innych skorupiaków, mięczaków i bezkręgowców wodnych (tj. kraby, langusty, krewetki, ostrygi, małże, ślimaki) oraz przetworów z nich, a także kawioru i dań sprzedawanych w placówkach gastronomicznych, których składnikiem będą wymienione owoce morza. Stawka VAT wzrośnie tu z 5 proc. do 23 procent.
 3.  Lodu używanego do celów spożywczych i innych celów chłodniczych – wzrost z 8 do 23 procent.
 4.  Drewna opałowego z 8 proc. do 23 procent.

Równocześnie wydane do dnia 30 czerwca 2020 r. wiążące informacje stawkowe (WIS) będą zapewniały podatnikom ochronę dla czynności podlegających opodatkowaniu, które zostały wykonane od dnia 1 lipca 2020 r.

ZMIANA TERMINU WPROWADZENIA NOWEGO JPK_VAT DLA PODATNIKÓW VAT CZYNNYCH

Ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019, poz. 1520) przyjęto rozwiązania, które likwidują miesięczne i kwartalne deklaracje VAT dla podatników VAT czynnych, w ich miejsce wprowadzają obowiązek przesyłania deklaracji i ewidencji w formie ustrukturyzowanej, tj. zgodnej ze wzorem dostępnym na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

Termin wprowadzenia nowego JPK_VAT dla dużych przedsiębiorców pierwotnie przesunięto z 1 kwietnia 2020 r. na 1 lipca 2020 r. Oznaczało to, że wszyscy podatnicy VAT czynni będą przekazywać od rozliczenia za lipiec nowe pliki JPK_VAT.

Jednakże Sejm ustawą z dnia 4 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 przesunął termin wprowadzenia nowego JPK_VAT dla wszystkich podatników VAT czynnych na 1 października 2020 r. Ustawa w dniu 18 czerwca 2020 r. została przyjęta z poprawkami przez Senat.

BRAK POTWIERDZENIA ODBIORU FAKTURY KORYGUJĄCEJ NIE ZABLOKUJE OBNIŻENIA VAT

Najnowsza interpretacja podatkowa wskazuje, że brak potwierdzenia odbioru korekty nie musi przekreślać prawa do skorygowania rozliczeń VAT. Jeśli dane z systemu księgowego i bilans rozliczeń z kontrahentem potwierdzi, że musiał on wiedzieć o wystawieniu faktury korygującej, podatek będzie można obniżyć. Zbieranie potwierdzeń odbioru korekt może zatem przestać być potrzebne.

Jeśli przedsiębiorca wystawi fakturę korygującą, aby móc na jej podstawie skorygować swoje rozliczenia VAT i np. obniżyć podatek konieczny do zapłacenia, musi posiadać potwierdzenie odbioru faktury korygującej. Ten warunek w praktyce trudno jednak spełnić. Dla wielu podatników jest on bardzo uciążliwy. W rezultacie płacą oni VAT wyższy, niż powinni. Stanowiska organów podatkowych były jednoznaczne – nie wystarcza samo wysłanie faktury korygującej listem poleconym, musimy mieć oprócz tego potwierdzenie odbioru.

Potwierdzenie nie zawsze konieczne – wydana kilka dni temu interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej nr 0114-KDIP4-2.4012.75.2020.1.WH wskazuje, że brak potwierdzenia odbioru faktury korygującej np. w formie żółtej pocztowej zwrotki, nie musi przekreślać prawa podatnika do skorygowania rozliczeń VAT.

Stan faktyczny przedstawiony we wniosku o jej wydanie dotyczył dwóch sytuacji. W pierwszej podatnik wysyłał korekty listem poleconym i czekał na potwierdzenie odbioru. Dla fiskusa było to jednak za mało, by umożliwić firmie również skorygowanie rozliczeń VAT. Zdaniem dyrektora KIS, ten fakt świadczył będzie jedynie o tym, że wnioskodawca dokonał wysyłki faktury korygującej, natomiast nie będzie potwierdzał tego, że nabywca posiada wiedzę że transakcja została zrealizowana.
Druga sytuacja dotyczyła z kolei kwestii, w której podatnik nie miał, potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez swoich kontrahentów, jednak na podstawie rozliczeń w programie księgowym mógł udowodnić, że odbiorca faktury musiał ją otrzymać. Skorygował bowiem swoje należności i po prostu zapłacił właściwą kwotę. Dla fiskusa było to wystarczające. Dyrektor KIS uznał bowiem, że w sytuacji, gdy faktury korygujące będą wysyłane do kontrahentów listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, nawet bez tych potwierdzeń spółka będzie mogła skorygować VAT. Warunkiem będzie jednak posiadanie danych z systemu księgowego, na podstawie których będzie można określić, która faktura została w jaki sposób rozliczona.

Zostaną bowiem spełnione przesłanki z art. 29a ust. 13 i ust. 15 pkt 4 ustawy o VAT. Z przepisów tych wynika m.in., że obniżenia podstawy opodatkowania dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę.

Potwierdził to zresztą sam dyrektor KIS w interpretacji z 7 maja 2020 r. sygn. 0114-KDIP4-2.4012.75.2020.1.WH.

W praktyce dopuszczalne są różne formy potwierdzenia odbioru, np.:
odręczne podpisanie odbioru przez nabywcę,

 • potwierdzenie odbioru faksem,
 • potwierdzenie przyjęcia przesyłki poleconej,
 • potwierdzenie odbioru faktury przesłane w wiadomości e-mail,
 • „ściągnięcie” faktury korygującej w systemie elektronicznym lub na portalu informatycznym.


Ustawa o VAT umożliwia obniżenie podstawy opodatkowania, ale musi być spełniony warunek, w którym podatnik posiadana dokumentację, z której wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej. Niekiedy trudno było jednak udowodnić, że dany kontrahent nie odebrał faktury korygującej, ale wiedział, czego dotyczy ta korekta.

We wcześniejszych interpretacjach organ powoływał się na dochowanie należytej staranności, która jest często przedmiotem sporów między podatnikami a organami podatkowymi.

Ze stanowiska nr IPPP1/443-356/10/12-5/S/IS wynika np., że dopiero w sytuacji, gdy uzyskanie potwierdzenia w rozsądnym terminie jest niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, podatnik po wykazaniu, że dochował należytej staranności w celu upewnienia się, że nabywca jest w posiadaniu faktury korygującej lub też, że zapoznał się z taką fakturą oraz, że dana transakcja została rzeczywiście zrealizowana w określonych w korekcie faktury warunkach, będzie uprawniony do dokonania obniżenia podstawy opodatkowania.

Najnowsza interpretacja potwierdza zatem jednoznacznie – z praktycznego punktu widzenia podatnicy będą mogli w krótszym terminie dokonać korekty VAT i dochować należytej staranności. Wystarczy, aby dane z programów księgowych wskazywały, że nabywca towaru wie, iż transakcje zostały zrealizowane zgodnie z warunkami określonymi w fakturach korygujących.

DODATKOWY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY – KOMUNIKAT ZUS

Uchwalona przez Sejm ustawa z 4 czerwca br. wprowadziła zmiany w przepisach o dodatkowym zasiłku opiekuńczym.

Ustawa przewiduje, że ubezpieczonym rodzicom dzieci w wieku do lat 8, które nie mają orzeczenia o niepełnosprawności lub o potrzebie kształcenia specjalnego, przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy:

 1. z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko albo braku możliwości sprawowania opieki nad przez nianię lub braku możliwości sprawowania opieki przez dziennego opiekuna z powodu COVID-19,
 2. w przypadku otwarcia tych placówek w czasie trwania COVID-19, jeżeli rodzic sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem.

Okres dodatkowego zasiłku opiekuńczego – dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał od 25 maja 2020 r. do 28 czerwca 2020 r.

Rozpatrywanie wniosków –  rodzice dzieci do lat 8 mogą składać wnioski o wypłatę dodatkowego zasiłku opiekuńczego za okres od 25 maja 2020 r. zarówno do ZUS, jak i do płatników składek (pracodawców, zleceniodawców). Płatnicy składek, którzy wypłacają zasiłki, powinni więc przyjmować wnioski swoich ubezpieczonych o dodatkowy zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad dziećmi do lat 8 za okres od 25 maja 2020 r.

Nie zmieniły się zasady występowania o dodatkowy zasiłek opiekuńczy oraz wzór oświadczenia do uzyskania dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Jeśli przed wejściem w życie ustawy ubezpieczony wystąpił o zasiłek opiekuńczy na ogólnych zasadach określonych w ustawie zasiłkowej z tytułu zamknięcia placówki, do której uczęszcza jego dziecko, okres ten nie powinien być liczony do limitu 60 dni wypłaty zasiłku opiekuńczego w tym roku kalendarzowym.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 4 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 382).

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 870).

CENTRALNY REJESTR BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH DLA OSÓB KONTROLUJĄCYCH SPÓŁKI HANDLOWE

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (dalej: CRBR ) to publiczny rejestr prowadzony przez Ministra Finansów. W rejestrze są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych, czyli o osobach fizycznych, które sprawują bezpośrednią kontrolę nad spółkami prawa handlowego.

Rejestr jest jawny, ma formę elektroniczną, a wszystkie informacje w nim zawarte udostępniane są bezpłatnie.

CRBR został utworzony, żeby przeciwdziałać praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – rejestr ma ułatwiać identyfikację osób fizycznych, które decydują o działalności spółek.

Kto ma obowiązek zgłosić się do CRBRdo Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych mają obowiązek się zgłosić wszystkie spółki prawa handlowego, które podlegają obowiązkowemu wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, z wyjątkiem spółek partnerskich oraz publicznych spółek akcyjnych.

Te dwa typy spółek zostały wyłączone z obowiązku zgłoszenia do Rejestru,
ponieważ w ich przypadku ryzyko ukrycia tożsamości osób fizycznych,
które wywierają na nie decydujący wpływ, jest niższe niż w przypadku pozostałych spółek handlowych.

Spółki, które mają obowiązek zgłaszać i aktualizować informacje w rejestrze, to:

 • spółki jawne,
 • spółki komandytowe,
 • spółki komandytowo-akcyjne,
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółki proste spółki akcyjne,
 • spółki akcyjne (z wyjątkiem spółek publicznych).

Obowiązek zgłoszenia informacji do CRBR nie dotyczy spółek zagranicznych, które są zarejestrowane w KRS i prowadzą działalność w Polsce w formie oddziału.

Uwaga! Spółka postawiona w stan likwidacji lub upadłości nie jest zwolniona
z obowiązku zgłoszenia informacji oraz aktualizacji zgłoszenia w CRBR.

Kim jest beneficjent rzeczywistybeneficjentem rzeczywistym zawsze jest osobafizyczna(osoby fizyczne), która dzięki posiadanym uprawnieniom, wynikającym z uwarunkowań prawnych lub faktycznych, sprawuje bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką.

Uprawnienia beneficjenta rzeczywistego umożliwiają mu wywieraniem decydującego wpływuna czynności albo działania podejmowane przez spółkę.

Beneficjentami rzeczywistymi w spółkach, które muszą się zgłosić do CRBR, są:

 • udziałowcy albo akcjonariusze posiadający prawo własności więcej niż 25%ogólnej liczby udziałów lub akcji w danej spółce

Przykład – Spółka akcyjna posiada trzech akcjonariuszy. Akcjonariusz nr 1 posiada 51% akcji, akcjonariusz nr 2 posiada 25% akcji, a akcjonariusz nr 3 posiada 24% akcji. – Beneficjentem rzeczywistym w tej spółce będzie tylko akcjonariusz nr 1.

 • osoby dysponujące więcej niż 25% ogólnej liczby głosóww organie stanowiącym spółki, także jako zastawnicy albo użytkownicy lub na podstawie porozumień z innymi osobami uprawnionymi do głosu

Przykład – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada 4 wspólników o równej wielkości udziałów w spółce. Wspólnik nr 1 dodatkowo wykonuje prawo głosu, co do 10% udziałów w spółce wspólnika nr 2. Beneficjentem rzeczywistym w tej spółce będzie tylko wspólnik nr 1. Skoro każdy z 4 wspólników posiada po 25% udziałów w spółce, a tylko wspólnik nr 1 posiada dodatkowe 10% udziału w spółce, tylko on wypełnia przesłankę posiadania więcej niż 25% ogólnej liczby głosów.

 • osoby sprawujące kontrolę nad spółką lub spółkami, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25 % ogólnej liczby udziałów lub akcji;

Przykład – Wspólnik nr 1 posiada 40% udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością A, która z kolei posiada 60% udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością B. Wspólnik  nr 1 jest beneficjentem rzeczywistym spółki A i spółki B.

Uwaga! W sytuacji, jeśli nie jest możliwe określenie beneficjenta rzeczywistego w spółce, do Rejestru należy zgłosić osobę lub osoby zajmujące wyższe stanowisko kierownicze (np. członek zarządu).

Każda spółka objęta obowiązkiem wpisu do CRBR samodzielnie ustala kogo powinna wskazać jako beneficjenta rzeczywistego w oparciu o obiektywne i ogólnodostępne źródła informacji, przy użyciu wszelkich dostępnych danych związanych z działalnością spółki, które pochodzą – w szczególności – z rejestrów, statutu lub umowy spółki.

Jakie informacje trzeba zgłosićzgłoszenie do Rejestru obejmuje dwie grupy danych:

 • dane spółki, której zgłoszenie dotyczy:
  • nazwa (firma),
  • forma organizacyjna (np. spółka komandytowo-akcyjna),
  • siedziba,
  • numer w KRS,
  • numer NIP;
 • dane beneficjenta rzeczywistego i osób, które reprezentują spółkę:
  • imię i nazwisko,
  • obywatelstwo,
  • państwo zamieszkania,
  • numer PESEL albo datę urodzenia w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL,
  • informacje o wielkości i charakterze udziału lub uprawnienia, które posiada beneficjent rzeczywisty.

Kto dokonuje zgłoszeniazgłoszenia do Rejestru dokonuje wyłącznie osoba uprawniona do reprezentacji, zgodnie z obowiązującymi w spółce zasadamireprezentacji. W praktyce w spółce osobowej uprawnionym do zgłoszenia będzie najczęściej wspólnik, a w spółce kapitałowej zarząd.

Osoby, które dokonują zgłoszenia odpowiadają za prawidłowe wskazanie danych zawartych w zgłoszeniu do Rejestru, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Uwaga! Zgłoszenia danych do CRBR nie można dokonać przez pełnomocnika.

Kiedy trzeba zgłosić się do CRBRzgłoszenia do Rejestru należy dokonać w terminie:

 • 7 dni roboczych od dnia wpisania spółki do KRS – w przypadku nowych spółek;
 • do 13 lipca 2020 r. – w przypadku spółek istniejących przed 13 października 2019 r.

W przypadku zmiany informacji podanych w zgłoszeniu do Rejestru, należy je zgłosić
w ciągu 7 dni od dnia powstania zmiany.

Uwaga! Jeśli w trakcie siedmiodniowego terminu na zgłoszenie do Rejestru, ale przed przesłaniem takiego zgłoszenia, nastąpiła zmiana informacji podlegających zgłoszeniu, należy dokonać dwóch zgłoszeń:

 • zgłoszenie pierwsze powinno zawierać stan aktualny na dzień wpisu do KRS,
 • zgłoszenie drugie powinno zawierać informacje aktualne (po zmianach) i trzeba go dokonać , w terminie 7 dni od dnia powstania zmian.

Jakie są sankcje za brak zgłoszeniabrak zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego w terminie 7 dni od dnia wpisu do KRS, a w przypadku zmiany danych w rejestrze, w terminie 7 dni od dnia powstania tej zmiany, może spowodować nałożenie na spółkę kary pieniężnej do wysokości 1 mln zł.

Jak dokonać zgłoszenia do Rejestruzgłoszenie danych do CRBR jest bezpłatne i odbywa się wyłącznie elektronicznie na stronie rejestru CRBR.

MINISTERSTWO FINANSÓW  INFORMUJE – TERMINY PRZEGLĄDÓW KAS REJESTRUJĄCYCH

Jak informuje MF – pojawiają się sygnały od producentów i podmiotów, które zajmują się serwisem kas rejestrujących, o obawach serwisantów związanych z przeprowadzaniem okresowych przeglądów kas rejestrujących w czasie zagrożenia koronawirusem.

Informujemy, że podatnicy mogą indywidulanie (również drogą elektroniczną) złożyć wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o odroczenie terminu przeglądu technicznego kasy rejestrującej. Wniosek ten powinien zostać złożony przed upływem terminu przeglądu.

WYŻSZY LIMIT PRZYCHODÓW DLA WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIE POSTOJOWE ZŁOŻONYCH W CZERWCU, LIPCU I SIERPNIU

Od czerwca zmianie ulega limit przychodów dla osób przebywających na umowach cywilnoprawnych, ubiegających się o świadczenie postojowe po raz pierwszy, którzy będą składać wnioski po raz pierwszy za czerwiec, lipiec i sierpień. Wszystko za sprawą wynagrodzenia przeciętnego, które w pierwszym kwartale 2020 roku wzrosło w stosunku do czwartego kwartału 2019 roku. Limit ten wynosi 15 994,41 zł.

Zmiana limitu przychodów wynika ze wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2020 roku. Przypomnijmy, że jednym z warunków ubiegania się o świadczenie postojowe osób wykonujących umowy cywilnoprawne jest uzyskanie przychodu w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym nastąpiło złożenie wniosku w kwocie nieprzekraczającej 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS – obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

NOWELA USTAW PODATKOWYCH – W PODATKACH DOCHODOWYCH

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Celem noweli jest uporządkowanie przepisów. (Dz.U. Z 19.06.2020 r. poz. 1065)

Nowela ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw dostosowuje regulacje do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z 2015 r., zmniejsza też liczbę rocznych obliczeń podatku (PIT-40A) sporządzanych przez organy rentowe.

Ustawa zawiera ponadto regulacje, które umożliwią niestosowanie przepisów dotyczących zwiększenia przychodów lub wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów, w przypadku dokonania przez podatników płatności na rachunki niezamieszczone w wykazie podatników VAT.

Nowe przepisy mają umożliwić:

 • niestosowanie przepisów dotyczących odpowiedzialności solidarnej w przypadku dokonania przez podatników płatności na rachunki niezamieszczone w wykazie podatników VAT,
 • wydłużono też termin na złożenie zawiadomienia o dokonaniu płatności na rachunek spoza białej listy, z trzech do siedmiu dni,
 • wprowadzają zmiany w zakresie uszczelnienia podatków dochodowych. Zaproponowano wprowadzenie szczególnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania w zakresie regulacji dotyczących zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kosztów hipotetycznych odsetek. Nowe przepisy wprowadzają także zmiany porządkujące w Ordynacji podatkowej, np. dotyczące mikrorachunków – indywidualnych rachunków podatkowych.

Inne zmiany dotyczą składek na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Chodzi np. o to, by obowiązkiem płacenia tego rodzaju składek nie były objęte stypendia doktoranckie otrzymywane przez doktorantów.

Ustawa wchodzi w życie 1 lipca 2020 r., z wyjątkiem przepisów: dostosowujących przepisy podatkowe do PKWiU z 2015 r., przepisów dotyczących opodatkowania dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, przepisu  wprowadzającego szczególną klauzulę przeciw unikaniu opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz przepisu określającego zasady obliczania zaliczek w przypadku zatorów płatniczych, które wejdą w życie 1 stycznia 2021 r.

JEDYNIE DO 30 CZERWCA MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSEK O ZWOLNIENIE ZE SKŁADEK

Przypominamy, że 30 czerwca – upływa termin, w którym można złożyć wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania składek. Wniosek może dotyczyć zwolnienia z opłacania składek za 3 miesiące: od marca do maja 2020 r. Korzystający z ulgi na start albo ci, którzy osiągnęli wyższy przychód i niski dochód, mogą wnioskować o zwolnienie za kwiecień i maj.

Z pełnego zwolnienia ze składek mogą skorzystać małe firmy, które zgłaszają do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 osób. Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Ze zwolnienia mogą skorzystać także samozatrudnieni, których przychód co prawda przekracza 3-krotność średniego wynagrodzenia, ale ich dochody są niższe niż 7 tys. zł.

Z kolei firmy zgłaszające do ubezpieczeń od 10 do 49 osób mogą być objęte 50 proc. umorzeniem kwoty składek wykazanej w deklaracjach rozliczeniowych.

DODATEK SOLIDARNOŚCIOWY

Prezydent podpisał ustawę z 19.06.2020 r. o dodatku solidarnościowym. Ustawa określa warunki nabywania prawa, wysokość, tryb przyznawania oraz zasady wypłacania i finansowania dodatku solidarnościowego.

Dodatek solidarnościowy będzie przysługiwał osobom mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli są:

1) obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej lub

2) posiadającymi prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, lub

 • cudzoziemcami przebywającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o  których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. d–g, ha, i, j, l oraz pkt 3 i 4 ustawy z  dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, 1622, 1818 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 278) .

Dodatek solidarnościowy będzie przysługiwał osobie, która w 2020 r. podlegała ubezpieczeniom społecznym z tytułu stosunku pracy na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych przez łączny okres co najmniej 60 dni oraz:

1) z którą po dniu 15 marca 2020 r. pracodawca rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub

 • której umowa o pracę po dniu 15 marca 2020 r. uległa rozwiązaniu z upływem czasu, na który była zawarta.

Warunkiem pobierania dodatku solidarnościowego będzie niepodleganie ubezpieczeniom społecznym na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, ubezpieczeniu społecznemu rolników na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Warunek niepodlegania ubezpieczeniom społecznym lub obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego nie będzie dotyczył bezrobotnych, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Z kolei warunek niepodlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego nie będzie dotyczył osób, które zostały zgłoszone do tego ubezpieczenia jako członkowie rodziny na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W przypadku osób, które mają prawo do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z mocy prawa będzie ono ulegało zawieszeniu na okres od dnia nabycia prawa do dodatku solidarnościowego do dnia jego utraty. Okresu pobierania dodatku solidarnościowego nie będzie się wliczało do okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Podobnie jak jest w przypadku  zasiłku  dla bezrobotnych, okres pobierania dodatku solidarnościowego będzie się wliczał do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych. Okresów pobierania dodatku solidarnościowego nie będzie się wliczało jednak do:

1) okresu zatrudnienia, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego;

 • stażu pracy określonego w odrębnych przepisach, wymaganego do wykonywania niektórych zawodów.

Dodatek solidarnościowy będzie przysługiwał w wysokości 1400 zł za miesiąc kalendarzowy. Dodatek będzie przysługiwał  za okres nie dłuższy niż od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r., przy czym nie wcześniej niż za miesiąc kalendarzowy, w którym został złożony wniosek o ustalenie prawa do dodatku solidarnościowego,

Ustawa przewidziała fakultatywne upoważnienie dla Rada Ministrów, która w celu przeciwdziałania COVID-19, będzie mogła w drodze rozporządzenia, określić dłuższy okres przysługiwania dodatku solidarnościowego niż wskazany w ustawie, biorąc pod uwagę sytuację na rynku pracy oraz możliwość znalezienia nowego zatrudnienia przez osoby, które utraciły zatrudnienie w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19.

Ustalenie prawa do dodatku solidarnościowego będzie następowało na wniosek osoby uprawnionej złożony do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nie później niż do dnia 31 sierpnia 2020 r., w formie dokumentu elektronicznego za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym, udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Informacja o przyznaniu dodatku solidarnościowego będzie udostępniona na profilu informacyjnym osoby uprawnionej. Natomiast odmowa przyznania dodatku solidarnościowego nastąpi w drodze decyzji, od której przysługiwać będzie prawo odwołania do właściwego sądu, w terminie i na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 17listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego dla postępowań w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Z tytułu pobierania dodatku solidarnościowego osoba uprawniona podlegać będzie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu, a podstawą wymiaru składek na te ubezpieczenia będzie wypłacona kwota dodatku solidarnościowego. Składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne będą finansowane w całości z budżetu państwa za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Ustawa przewiduje, że z dodatku solidarnościowego nie dokonuje się potrąceń i egzekucji.

W zmianie do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewidziane zostało zwolnienie z podatku dochodowego kwoty dodatku solidarnościowego.

Ustawa wprowadza również zmiany w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, które mają na celu podwyższenie wysokości zasiłku dla bezrobotnych do 1200 zł w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku, oraz do 942,30 zł w pozostałym okresie posiadania prawa do zasiłku.

Konsekwencją podwyższenia wysokości kwoty zasiłku dla bezrobotnych będzie podwyższenie wszystkich świadczeń, których wysokość uzależniona jest od wysokości zasiłku dla bezrobotnych np. świadczenia integracyjnego dla uczestników Centrów Integracji Społecznej, dodatku aktywizacyjnego, stypendium przysługującego w okresie odbywania szkolenia, stażu czy przygotowania zawodowego dorosłych.

W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadzona została również zmiana, która zakłada zaliczenie do 365 dni pracy warunkujących możliwość nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych okresu pracy w obniżonym wymiarze etatu i z obniżoną wysokością wynagrodzenia poniżej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przypadku osób, którym na podstawie art. 15g ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zmniejszono wymiar czasu pracy skutkujący obniżeniem wysokości wynagrodzenia poniżej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów związanych ze zmianą wysokości zasiłku dla bezrobotnych. Przepisy te wejdą w życie z dniem 1 września 2020 r.

UPROSZCZONE FAKTURY POZA JPK DOPIERO OD PAŹDZIERNIKA

Od 1 października do końca 2020 r. nie trzeba będzie ujmować w jednolitym pliku kontrolnym paragonów z NIP nabywcy wystawionych na kwotę do 450 zł. Ale do 30 września br. taki obowiązek pozostanie.

Wynika to z projektu rozporządzenia, który wprowadzi zmiany do innego rozporządzenia – z 15 października 2019 r., określającego szczegółowy zakres danych, które trzeba wykazywać w ewidencji VAT, w tym docelowo w nowym JPK_V7 (Dz.U. z 2019 r. poz. 1988).

Nowy JPK_V7 miał wejść w życie najpierw 1 kwietnia br., potem termin ten został przesunięty na 1 lipca, lecz tarczą 4.0. (która czeka na rozpatrzenie przez Senat) po raz kolejny zostanie on odroczony, tym razem do 1 października br. Dopiero od tego dnia nowy JPK_V7 zacznie obowiązywać wszystkich przedsiębiorców (małych, średnich i dużych).

Analogicznie przesuwany jest moment wejścia w życie przepisów wykonawczych.

Najpierw rozporządzenie z 15 października 2019 r. miało zacząć obowiązywać od kwietnia br., potem termin ten został przesunięty na 1 lipca br. (rozporządzeniem z 1 kwietnia 2020 r., Dz.U. poz. 576). Teraz miałby on zostać przełożony na 1 października br. Tak zakłada projekt kolejnego rozporządzenia.

To pociąga za sobą istotne skutki w zakresie wykazywania w JPK uproszczonych faktur, tj. paragonów z NIP nabywcy wystawionych na kwotę nieprzekraczającą 450 zł (albo 100 euro). Przepisy epizodyczne wyłączają je z JPK czasowo, tj. do 31 grudnia 2020 r.

Ponieważ regulacje rozporządzenia z 15 października 2019 r. miałyby wejść w życie – zgodnie z projektem zmian – od 1 października br., to dopiero od tego dnia będzie możliwość nieujmowania faktur uproszczonych w JPK. To oznacza, że jeżeli minister finansów nie zmieni przepisów epizodycznych, podatnicy nie będą wykazywać uproszczonych faktur w jednolitym pliku kontrolnym zaledwie przez trzy miesiące (październik, listopad i grudzień). Obecnie taki wymóg istnieje i obowiązywałby on jeszcze do końca września br.

Etap legislacyjny – projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku VAT – w konsultacjach.

KASY REJSTRUJĄCE Z ELEKTRONICZNYM ZAPISEM DLA KOLEJNYCH GRUP PODATNIKÓW

W Dz.U. Z 18.06.2020 r. poz. 1059 opublikowano rozporządzenie MF z 10.06.2020 r. w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii. Wchodzi w życie z dniem 19.06.2020 r.

Minister Finansów przedłużył:

 1. do 31.12.2020 r. stosowanie ww. kas dla podatników świadczących usługi związane z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
 2. do 30.06.2021 r. doświadczenia usług:
 3. fryzjerskich
 4. kosmetycznych i kosmetologicznych
 5. budowlanych
 6. w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów
 7. prawniczych
 8. związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

Jednocześnie przesunięto terminy ubiegania się o zwrot z tytułu zakupu kasy dla ww. podatników na dzień 1 stycznia 2021 r. do pierwszej grupy i 1 lipca 2021 r. dla drugiej grupy podatników.

Opracowała:

Maria Mołodzińska

Marek Nowak
Marek Nowak
Artykuły: 71