INFORMACJA PODATKOWA IV 2020

TARCZA ANTYKRYZYSOWA 2.0

Prezydent w dniu 17.04.2020 r. podpisał tzw. tarczę 2.0 – wchodzi w życie od 18.04.2020 r. (Dz. U. Poz. 695). Dzięki temu poszerza się krąg beneficjentów rządowej pomocy dla gospodarki, dotkniętej kryzysem podczas epidemii korona wirusa.

Zostanie zwiększona dostępność pożyczek dla mikroprzedsiębiorców. Otrzymają je również firmy, które nie zatrudniają pracowników. Aby skorzystać z umorzenia pożyczki, mikroprzedsiębiorstwo będzie musiało prowadzić działalność przez 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki. Zlikwidowano warunek utrzymania stanu zatrudnienia.

Nowe prawo rozszerza też krąg przedsiębiorców, którzy będą uprawnieni do skorzystania ze zwolnienia z ZUS za okres marzec-maj br.. Składek ZUS nie będą musiały płacić firmy zatrudniające od 10 do 49 osób. Wcześniej taka możliwość była tylko dla mikroprzedsiębiorców (do 9 pracowników) oraz samozatrudnionych. Zastrzeżono, że firmy zatrudniające od 10 do 49 osób będą zwolnione z opłacania składek w wysokości 50 proc. łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek. Zwolnieniem ze składek objęto też wszystkich płatników będących spółdzielniami socjalnymi, bez względu na liczbę pracowników.

Świadczenie postojowe nawet trzy razy. Będzie można starać się o wypłatę kolejnego świadczenia postojowego. Zamiast jednokrotnego wsparcia dla przedsiębiorców i osób wykonujących umowy cywilnoprawne, będzie możliwość ponownego przyznania tego świadczenia (w wysokości 2080 zł lub w przypadku karty podatkowej -1300 zł brutto), ale nie więcej niż trzykrotnie. Wypłata po raz kolejny świadczenia postojowego może zostać dokonana nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty pierwszego świadczenia.  Warunkiem jest wykazanie, w oświadczeniu, że sytuacja materialna wykazana we wniosku nie uległa poprawie.  W przypadku umów zlecenia świadczenie postojowe będzie przysługiwało, jeśli umowa została zawarta przed 1 kwietnia br. (dotychczas warunkiem było, aby umowa została zawarta przed 1 lutego 2020 r.).

Poszerzono również krąg firm, które mogą skorzystać z mechanizmów tarczy antykryzysowej. Chodzi o przedsiębiorstwa, które powstały między 1 lutego a 1 kwietnia 2020 roku. Do tej pory były one wyłączone z rządowej pomocy – o tę zmianę apelowali sami przedsiębiorcy, ale również część polityków obozu rządzącego.

W przypadku jednorazowej pożyczki do 5 tys. zł, o którą mogą się starać przedsiębiorcy u starosty, zrezygnowano z warunku podawania stanu zatrudnienia oraz jego utrzymania. Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu na wniosek przedsiębiorcy. Warunkiem umorzenia jest prowadzenie działalności przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. W pożyczki trzeba pamiętać o jednej rzeczy – będzie ona bezzwrotna jeśli przedsiębiorca złoży wniosek o jej umorzenie  w terminie 14 dni od dnia spełnienia  warunku jej umorzenia, czyli prowadzenie działalności przez 3 miesiące. Jeśli przedsiębiorca spóźni się choć o dzień z jego złożeniem, będzie musiał zwrócić uzyskana pomoc.  Wniosek składa się do właściwego powiatowego urzędu pracy w formie elektronicznej lub papierowej.

Zgodnie z ustawą przychody z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania należności składkowych oraz z tytułu umorzonej pożyczki nie są przychodem w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych. Podobnie, przychodem takim nie będzie także kwota umorzonej pożyczki stanowiącej wsparcie.

W przypadku młodocianych pracowników – pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, okres zwolnienia młodocianego z obowiązku świadczenia pracy wlicza się do okresu za który przysługuje dofinansowanie. Ponadto w przypadku liczenia osób zatrudnionych u przedsiębiorcy do celów zwolnienia z ZUS do stanu zatrudnienia nie wlicza się ubezpieczonych będących pracownikami młodocianymi.

W przypadku przedsiębiorców, którzy złożyli wniosek o zwolnienie ze składek ZUS za okres III-V br. a jednocześnie dokonali zapłaty składek za III br. – składki te zostaną zwrócone na wniosek przedsiębiorcy.

Odstąpiono od pobierania odsetek za zwłokę dla należności za okres od stycznia 2020 r. Rozwiązanie to będzie przeznaczone dla płatników składek, którzy mają trudności w terminowym opłaceniu składek w następstwie COVID-19. Będą oni mogli skorzystać z odstąpienia od pobierania odsetek za zwłokę od składek za okres od stycznia 2020 r. Ulga ta będzie dotyczyła wszystkich płatników składek – nie ma znaczenia wielkość przedsiębiorstwa.

Odstąpienie od pobierania odsetek będzie możliwe w sytuacji, gdy: składki już zostały opłacone, ale po ustawowym terminie płatności i w związku z tym powstały odsetki oraz nie zostały jeszcze opłacone  a upłynął już ich termin płatności.

Państwowe fundusze z dostępem do danych firm – wśród zmian pojawił się zapis o tym, że Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) zaoferuje przedsiębiorcom różne instrumenty wspierające bieżącą płynność finansową. To wsparcie ma być kierowane przede wszystkim do sektora transportowego. Pomoc ma polegać również na udzielaniu pożyczek płynnościowych, umożliwiających wsparcie bieżącego funkcjonowania firm z 15 miesięczną karencją w spłacie.

Ustawa daje ARP oraz PFR dostęp do danych zewidencjonowanych na koncie płatnika składek i koncie ubezpieczonego. Powód? Ma to ułatwić tym instytucjom realizację ustawowych zadań związanych ze skutkami epidemii wywołanej przez wirus SARS-CoV-2.

WAŻNE: Od 29.04. do 12.05.2020 r. rozpoczyna się nabór wniosków przez Starostę w Warszawie ul. Ciołka na program dotyczący dofinansowania kosztów wynagrodzeń i części składki ZUS należnej od pracodawcy. Wysokość dofinansowania uzależniona jest od spadku przychodów firmy. Pisałam o tym w Informacji Podatkowej za III br.

Wnioski można przesyłać elektronicznie lub papierowo. Wnioski dostępne są na stronie PUP Warszawa.

ZUS NIE BĘDZIE ROZPATRYWAŁ WNIOSKÓW PRZESŁANYCH MAILEM

Skany, zdjęcia czy inne pliki przesłane e-mailem nie będą traktowane jak wnioski i rozpatrywane przez urzędników – informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zakład poinformował, by nie przesyłać wniosków i potrzebnych dokumentów droga mailową.

Wnioski do ZUS można złożyć elektronicznie wyłącznie za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Można również wydrukować wniosek i przesłać pocztą lub udać się do placówki i osobiście złożyć go w urzędzie. Ze względu na stan epidemii urzędnicy nie będą jednak obsługiwali ubezpieczonych, wnioski należy złożyć w specjalnie oznakowanej skrzynce w urzędzie. ZUS zaleca jednak korzystanie z platformy elektronicznej.

„Tych, którzy przesłali swoje wnioski na adres cot@zus.pl lub inny adres mailowy, prosimy o przekazanie ich ponownie we właściwy sposób” – apeluje ZUS Więcej: https://biznes.radiozet.pl/News/ZUS.-Jak-przeslac-wniosek-Dokumentow-nie-nalezy-wysylac-mailem.

NIE BĘDZIE ODSETEK OD PODATKU WYNIKAJĄCEGO Z ZEZNANIA ROCZNEGO  ZAPŁACONEGO W MAJU

Nowe przepisy dają możliwość złożenia PIT do końca maja, ale nie zwalniają jednocześnie z zapłaty podatku wynikającego z zeznania rocznego do 30.04.2020 r.  Inaczej trzeba będzie zapłacić karne odsetki.

Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt rozporządzenia o zaniechaniu ich poboru. To dobra wiadomość dla podatników.  Rząd w „tarczy antykryzysowej” zastawił pułapkę na podatników.  Dzięki tzw. specustawie, późniejsze rozliczenie podatku nie będzie wykroczeniem skarbowym. Jednak więcej czasu jest tylko na samo złożenie deklaracji. Jeśli ktoś będzie miał niedopłatę, podatek musi wpłacić do końca kwietnia – inaczej zapłaci karne odsetki.

Aby naprawić te przepisy MF pracuje nad rozporządzeniem o zaniechaniu poboru odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych w PIT za 2019 r, od 1 maja 2020 r. do 31 maja 2020 r., żeby podatnik nie był zobowiązany do zapłaty odsetek, jeśli złoży zeznanie podatkowe do końca maja 2020 r. W dniu 20 kwietnia, Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt rozporządzenia. Wynika z niego, że zaniechany zostanie pobór odsetek za zwłokę naliczonych w okresie od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 1 czerwca 2020 r. od zaległości podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynikającego z zeznań o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2019 r., w części przypadającej na dokonane w tym okresie wpłaty podlegające zaliczeniu na poczet tych zaległości podatkowych.

PODATKOWE ZASADY ROZLICZANIA SKŁADEK ZUS

Składki ZUS stanowią jeden ze stałych kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, ale jedynie składki zapłacone.

Co do zasady każda osoba prowadząca działalność gospodarczą ma możliwość uwzględnienia zapłaconych składek ZUS przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy. Oznacza to, że nawet jeśli przedsiębiorca zapłaci składki zaległe lub też jeszcze niewymagalne, to ma prawo rozliczenia ich zgodnie z zasadami wynikającymi z wybranej przez siebie formy opodatkowania.

Należy jednak pamiętać, że w przypadku skorzystania z „tarczy kryzysowej” na podstawie której składki ZUS zostały umorzone – a więc podatnik ich nie zapłacił, nie podlegają  więc one zaliczeniu do kosztów działalności firmy, ani też nie podlegają odliczeniu od płaconych zaliczek na podatek dochodowy.

ZMIANA TERMINÓW REALIZACJI WYBRANYCH OBOWIĄZKÓW PRZEDSIĘBIORCY

Epidemia koronowirusa spowodowała konieczność przesunięcia części terminów realizacji obowiązków administracyjnych. Dotyczy to między innymi rozliczeń podatkowych, sprawozdawczości finansowej czy zatrudniania cudzoziemców. Później wejdą również w życie przepisy, które wprowadzają nowe rozwiązania dla firm, w tym w zakresie JPK VAT czy PPK. Zobacz, jakie terminy zostały zmienione.

Obowiązek administracyjnyNa czym polega zmianaJaki jest nowy termin
PODATKI  
Deklaracje podatkowe:
PIT-36, PIT-36L, PIT-36S, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39
Możliwość złożenia zeznania podatkowego i zapłaty podatku o miesiąc później bez konsekwencji karno-skarbowychdo 31 maja 2020
Zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracownikówOdroczenie terminu płatności za marzec i kwiecieńdo 1 czerwca 2020
Uproszczone zaliczki na podatek dochodowyMożliwa rezygnacja przez małego podatnika z uproszczonych zaliczek i opłacanie zaliczek na zasadach ogólnychod marca 2020
Deklaracja CIT-8Wydłużenie terminu złożenia zeznania podatkowego i zapłaty podatkudo 31 maja 2020
Podatek od dochodów z budynków tj. podatek od nieruchomości komercyjnychOdroczenie terminu płatności za marzec, kwiecień maj, jeżeli podatnik poniósł negatywne konsekwencje w związku z COVID-19, a uzyskane w danym miesiącu przychody spadły o co najmniej 50% w stosunku do przychodów z analogicznego miesiąca poprzedniego rokudo 20 lipca 2020
Podatek od nieruchomości – zwolnienieRada Gminy w drodze uchwały może przyznać zwolnienie dla wybranych grup przedsiębiorców spełniających warunkiza część 2020
Podatek od nieruchomości – przedłużenie terminu płatności ratRada Gminy w drodze uchwały może przyznać przedłużenie terminu płatności rat podatku, przypadających do zapłaty w kwietniu, maju i czerwcudo 30 września 2020
Zwolnienie dłużnika z przepisów dot. zatorów płatniczychZwolnienie z obowiązku zwiększania dochodu, po spełnieniu warunkówna dotychczasowych zasadach, tj. brak konieczności zwiększenia dochodu (zaliczki) w miesiącu, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie, do okresu, w którym zobowiązanie zostanie uregulowane
Informacja o cenach transferowychWydłużenie terminu na złożenie informacji za rok podatkowy, który rozpoczął się 31 grudnia 2018 r., a zakończył przed dniem 31 grudnia 2019 r.do 30 września 2020
Odliczenie straty za 2020Możliwość odliczenia straty poniesionej w 2020 r. od dochodu uzyskanego w 2019 r. – w ramach korekty zeznania za 2019 r.Po złożeniu zeznania podatkowego za 2020: do 31 marca 2021 w przypadku CIT-8 ido 30 kwietnia 2021 dla PIT-36 i PIT36L
Nowy JPK_VATPrzesunięcie terminu wejścia w życie przepisów1 lipca 2020
Nowa matryca stawek VATPrzesunięcie terminu wejścia w życie przepisów1 lipca 2020
Podatek od sprzedaży detalicznejPrzesunięcie terminu wejścia w życie przepisów1 stycznia 2021
Indywidualna interpretacja podatkowaWydłużenie terminu na wydanieo 3 miesiące
Opłata prolongacyjnaZwolnienie z opłaty w przypadku: odroczenia terminu płatności podatku lubrozłożenia podatku/zaległości podatkowej na ratyPrzez okres obowiązywania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego albo w okresie 30 dni po ich odwołaniu
Zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o zapłacie na rachunek spoza białej listy podatników VATWydłużenie terminu w okresie obowiązywania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego14 dni
Sprawozdania finansoweWydłużenie terminu na zamkniecie ksiąg rachunkowycho 3 miesiące;
w przypadku roku obrotowego, który jest równy kalendarzowemu – do 30 czerwca 2020
Wydłużenie terminu sporządzania i zatwierdzania rocznego sprawozdania finansowego oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowegoo 3 miesiące;
w przypadku roku obrotowego, który jest równy kalendarzowemu: do 30 czerwca 2020 r. (sporządzenie sprawozdania)30 września 2020 r. (zatwierdzenie sprawozdania)
Wydłużenie terminu sporządzenia sprawozdania z działalnościo 3 miesiące,
w przypadku roku obrotowego, który jest równy kalendarzowemu
– do 30 czerwca 2020
Wydłużenie terminu na przekazanie sprawozdania finansowego osób fizycznych do szefa KASdo 31 lipca 2020
Wydłużenie terminu złożenia sprawozdania do KRSdo 15 października 2020
Wydłużenie termin przekazania do szefa KAS sprawozdania podatników CIT, niewpisanych do KRSdo 10 października 2020
Opłata za użytkowanie wieczysteWydłużenie terminu płatnoścido 30 czerwca 2020
Podstawa prawna Art. 15l, 15p, 15q, 15z, 15za, 15zb, 15zd, 15zzj, 15zzn, 31g, 31i, 31r, 31z, 31zo, 31zp ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,Art. 4, 23, 42, 45, 47, 53, 58, 62, 63, 67 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw,Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych,Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji.  
 

TARCZA FINANSOWA POLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU DLA FIRM

Z Tarczy Finansowej PFR mogą skorzystać firmy których m.in. przychody spadły w związku z COVID-19 po 1 lutego br. o co najmniej 25 proc. w dowolnym miesiącu, w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego okresu roku ubiegłego oraz zatrudniają co najmniej 1 pracownika. Ponadto przedsiębiorca musiał prowadzić działalność na dzień31.12.2019 r., i na ten dzień lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenie społeczne.

Podstawą weryfikacji wniosków i oświadczeń, które wpływają na przyznanie subwencji i jej wysokość, są rejestry publiczne.

Ważne: informacja o obrotach pochodzących z deklaracji VAT, złożona zgodnie z  terminami i pozytywnie zweryfikowana przez MF, jest niezbędna do otrzymania subwencji.

Tarcza Finansowa PFR dla Firm i Pracowników

Finansowanie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Tarczy Finansowej PFR będzie dostępne prosto i szybko wypłacane za pośrednictwem banków.

Finansowanie dużych przedsiębiorstw będzie miało charakter indywidualny i obejmuje zarówno finansowanie dłużne, jak i zaangażowanie kapitałowe. W przypadku tych firm większy udział ma komponent inwestycyjny, a mniejszy bezzwrotny. Obsługa ich finansowania będzie realizowana bezpośrednio w PFR, na którego stronie dostępny będzie odpowiedni formularz.

Tarcza Finansowa dla Mikrofirm

Finansowanie dla mikrofirm w postaci subwencji finansowej skierowane jest do przedsiębiorstw, zatrudniających od 1 do 9 pracowników (bez samozatrudnionych), których roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro. Będą mogły z niej skorzystać podmioty, które dotknął spadek przychodów o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego br. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z COVID-19. Z finansowania będą mogły też skorzystać firmy objęte zakazem prowadzenia działalności z uwagi na restrykcje sanitarne. Maksymalna wartość programu dla mikrofirm to 25 mld zł, z czego zakładana kwota środków bezzwrotnych wyniesie ok 16 mld zł.

Maksymalna kwota subwencji zależy od skali spadku przychodów oraz liczby zatrudnionych i wynosić może do 324 tys. zł (średnio 70-90 tys. zł), a 75% jej wartości może być bezzwrotne. 25% wartości jest bezzwrotne pod warunkiem kontynuowania działalności w ciągu                12 miesięcy od jej udzielenia. Dodatkowe 50% subwencji jest bezzwrotne w zależności od poziomu utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy. W przypadku zmniejszenia zatrudnienia procent zwrotu subwencji przez przedsiębiorcę jest odpowiednio wyższy, co stanowi silny bodziec dla beneficjentów do utrzymywania miejsc pracy. Po 12 miesiącach zaczyna się spłata ratalna reszty subwencji rozłożona na 24 miesiące. W związku z tym, że celem programu jest ochrona miejsc pracy i promocja zatrudnienia, subwencją objęci są tylko pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę, a także pracownicy będący na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich oraz wychowawczych.

Bazowa kwota subwencji uzależniona jest od liczy zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty) oraz wysokości spadku obrotów:

spadek obrotów od 25% do 50%  –          maksymalna kwota subwencji na 1 zatrudnionego to 12 tys. zł

spadek od 50% do 75%   – 24 tys. na 1 zatrudnionego

spadek od 75% do 100% – 36 tys. na 1 zatrudnionego

W przypadku mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw środki pozyskane w ramach Tarczy Finansowej w formie programu pomocowego realizowanego przez PFR będą mogły być wydatkowane na:

  • pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, z wyłączeniem przeznaczenia środków na nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni innego przedsiębiorcy (zakaz akwizycji);
  • spłatę kredytów: możliwość wykorzystania subwencji na przedterminową spłatę kredytów do maksymalnej wysokości 25% wartości pożyczki;
  • rozliczenia z podmiotami powiązanymi: zakaz przeznaczania środków z subwencji na płatności do właściciela, do osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa;
    zwrot: na warunkach określonych w Programie i umowie subwencji.

Subwencja ma również proste zabezpieczenie, np. wekslowe. W dystrybucji produktów skierowanych do tej grupy firm szczególny nacisk został położony na ich łatwą dostępność w kanałach elektronicznych wybranych banków komercyjnych oraz prostą i szybką obsługę z wykorzystaniem oświadczeń beneficjentów.

Sposób składania wniosków przez beneficjenów programu określi Polski Fundusz Rozwoju we współpracy z Ministrem właściwym do spraw gospodarki oraz Ministrem właściwym do spraw finansów publicznych.

Tarcza Finansowa dla Małych i Średnich Firm

Finansowanie dla firm z sektora MŚP skierowane jest do firm zatrudniających od 10 do 249 pracowników, których roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro. Jej podstawowe zasady są zbliżone do tych, którym podlegają mikrofirmy (co najmniej 25% spadek przychodów, zwrot po 12 miesiącach przez 24 miesiące). Główne różnice to maksymalna kwota subwencji, która stanowi 4% (spadek przychodów od 25 do 50%), 6% (spadek przychodów od 50 do 75%) lub 8% (spadek od 75 do 100%) sprzedaży rocznej w zależności od skali spadku sprzedaży do maksymalnie 3,5 mln zł (średnio 1,9 mln zł).

75% subwencji finansowej może być bezzwrotne, w tym 25% pod warunkiem kontynuacji działalności, 25% w zależności od poniesionej przez przedsiębiorstwo straty na sprzedaży, a dodatkowo 25% w zależności od utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy. Zwrot subwencji przez przedsiębiorcę będzie proporcjonalnie wyższy w przypadku spadku zatrudnienia. Maksymalna wartość programu dla MŚP to 50 mld zł, z czego zakładana kwota środków bezzwrotnych może wynieść 32 mld zł.

Tarcza Finansowa dla Dużych Firm

Dla przedsiębiorstw, zatrudniających od 250 pracowników PFR proponuje 3 formy finansowania:

  • finansowanie płynnościowe w postaci pożyczek lub obligacji na okres 2 lat o wartości nawet do 1 mld zł.
  • finansowanie preferencyjne w postaci pożyczek preferencyjnych na okres 3 lat częściowo bezzwrotnych i uzależnionych od straty finansowej oraz utrzymania zatrudnienia o wartości do 750 mln zł na podmiot.
  • finansowanie inwestycyjne w postaci obejmowanych instrumentów kapitałowych (udziałów lub akcji) na zasadach rynkowych lub w ramach pomocy publicznej o wartości do 1 mld zł na podmiot.

Maksymalna wartość programu dla dużych firm wynosi 25 mld zł, natomiast zakładana kwota środków bezzwrotnych może osiągnąć wartość 12 mld zł.

Warunkiem uzyskania wsparcia jest prowadzenie działalności na dzień 31 grudnia 2019 r., a także niezaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na dzień 29 lutego 2020 r. lub na dzień udzielenia finansowania. Koniecznym warunkiem jest również posiadanie przez beneficjentów rzeczywistych firm rezydencji podatkowej w Polsce i rozliczanie podatków za ostatnie 2 lata obrotowe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Polski Fundusz Rozwoju będzie prowadził ewidencję beneficjentów programu oraz udzielonego wsparcia finansowego, a także monitoring udzielonego finansowania stosując w tym zakresie standardowe procedury ewidencji, raportowania i kontroli. Może współpracować w zakresie sprawozdawczości, raportowania lub monitoringu z innymi podmiotami, w tym z Krajową Izbą Rozliczeniową, Ministerstwem Rozwoju, Ministerstwem Finansów, KRS.

BĘDĄ ZMIANY DOTYCZĄCE POBORU PODATKU U ŹRÓDŁA

Ministerstwo Finansów wyłączy do końca 2020 r. mechanizmy obowiązkowego poboru podatku u źródła przez płatników. Odpowiednie zmiany przewidziano w dwóch projektach nowych rozporządzeń. Pierwotnie wyłączenia dotyczące podatków dochodowych PIT i CIT miały obowiązywać do końca czerwca br.Zmiany dotyczą m.in. rozporządzenia ws. wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 41 ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

„Z uwagi na ogłoszenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2,w §1 przedłuża się wyłączenie stosowania art. 41 ust 12 ustawy, co jest umotywowane koniecznością ograniczenia obowiązków związanych z poborem podatku u źródła dla przedsiębiorców, a także potrzebą zapewnienia właściwej wydolności po stronie administracji skarbowej” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Analogicznie znowelizowane zostanie również rozporządzenie ws. wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jak tłumaczy Ministerstwo Finansów, z powodu braku możliwości dokładnego określenia ustania stanu epidemii i chęci załagodzenia dla firm skutków tego stanu zdecydowano się na przedłużenie wyłączeń do 31 grudnia 2020 r.

Wprowadzenie zmian przewidują dwa projekty rozporządzeń (z 22 kwietnia 2020 r.) Ministra Finansów: – zmieniające rozporządzenie w sprawie zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 41 ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; – zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Rozporządzenia wejdą w życie po 14 dniach od publikacji w Dzienniku Ustaw.

NOWE WZORY FORMULARZY CIT

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe rozporządzenie resortu finansów ws. wzorów formularzy dla podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Rozporządzenie dostosowano do zmian przewidzianych w ustawie odnoszącej się do ograniczania zatorów płatniczych. Ministerstwo Finansów przygotowało m.in. wzory nowych informacji CIT/WZ i CIT/WZG.

Jak tłumaczą projektodawcy, zmiany w rozporządzeniu są związane bezpośrednio z ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1649), która weszła w życie z początkiem 2020 r.

„Zaistniała konieczność opracowania nowych informacji CIT/WZ i CIT/WZG, które stanowią odpowiednio załączniki do zeznań CIT-8 i CIT-8AB, a także zmodyfikowania dotychczasowych formularzy podatkowych (CIT-8, CIT-8AB i CIT/IP), umożliwiających wykonanie przez podatników obowiązków podatkowych wynikających ze znowelizowanych przepisów” – wyjaśnia Ministerstwo Finansów.

Nowe wzory informacji CIT/WZ i CIT/WZG odnoszą się do wierzytelności i zobowiązań zmniejszających lub zwiększających podstawę opodatkowania (stratę), wynikających z transakcji handlowej. Określeni podatnicy muszą liczyć się z nowymi obowiązkami sprawozdawczymi w zakresie osiąganych dochodów właśnie przy uwzględnieniu wierzytelności/zobowiązań z przekroczonym 90-dniowym okresem płatności.

Jednocześnie w części innych wzorów wprowadzono pewne modyfikacje. Chodzi m.in. o dostosowanie do obowiązku monitorowania pomocy publicznej wykorzystywanej przez przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie specjalnych stref ekonomicznych (SSE) i na terenach objętych decyzją o wsparciu.

Nowe wzory określa rozporządzenie Ministra Finansów z 9 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 677). Rozporządzenie weszło w życie 17 kwietnia 2020 r.

Opracowała:

Maria Mołodzińska

Marek Nowak
Marek Nowak
Artykuły: 78