INFORMACJA PODATKOWA III 2020

PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ DLA MSP W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ

Ministerstwo Finansów poinformowało o rozwiązaniach podatkowych, które znalazły się w Gospodarczej i Społecznej Tarczy Antykryzysowej dla Bezpieczeństwa Przedsiębiorstw i Pracowników w związku z pandemią wirusa

Zaproponowany pakiet ma w założeniu przeciwdziałać negatywnym skutkom gospodarczym. Nie ma ostatecznego projektu ustawy, która wprowadzałaby te propozycje. Dopiero ustawa umożliwi jednoznaczne określenie szczegółów proponowanych rozwiązań.

Działania, które proponuje Ministerstwo Finansów to min.:

1. Możliwość wstecznego rozliczania strat podatkowych w PIT i CIT.

Zakłada się, że podatnicy będą mogli poniesioną w 2020 r. stratę odliczyć od dochodu uzyskanego w 2019 r. W tym celu, podatnicy złożą korektę zeznania za 2019 r. Będą tak mogły zrobić te podmioty, których przychody osiągnięte w 2020 r. spadną o co najmniej 50% w stosunku do przychodów osiągniętych w 2019 r. Nie wiadomo jednak jak liczyć 50% spadek przychodów.

2. Przedłużenie terminu do zapłacenia podatku minimalnego od nieruchomości komercyjnych za miesiące marzec-maj 2020 r. do 20 lipca 2020 r.

Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów z możliwości tej będą mogli skorzystać podatnicy, których przychody w danym miesiącu w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku podatkowego będą niższe o co najmniej 50%. Podatek ten będą mogli zapłacić w późniejszym terminie również ci podatnicy, którzy nie osiągali w poprzednim roku przychodów, ale w okresie marzec–maj ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne w związku z koronawirusem. Ministerstwo nie wyjaśniło co oznacza „negatywne konsekwencje”, tym bardziej, że odroczenie podatku nie jest jego zaniechaniem, więc w lipcu 2020 r. dojdzie do kumulacji wysokości podatku.

3. Wyłączenie stosowania regulacji w podatkach dochodowych dotyczących tzw. złych długów w odniesieniu do dłużników, którzy powinni uwzględniać niezapłacone zobowiązania przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy.

Ze zwolnienia z tego obowiązku będą mogli skorzystać podatnicy, których przychody osiągnięte w okresach rozliczeniowych (miesięcznych albo kwartalnych) w stosunku do analogicznych okresów w 2019 r. zmniejszą się o co najmniej 50%. Ze zwolnienia tego będą mogły skorzystać również te osoby, które nie osiągnęły w poprzednim roku przychodów, ale w 2020 r. ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne koronawirusa.

4. Wprowadzenie możliwości rezygnacji z uproszczonych zaliczek w 2020 r. i obliczanie zaliczek miesięcznych od bieżących dochodów.

Zrezygnować z uproszczonych zaliczek będą mogli „mali podatnicy”. Podatnicy, którzy zrezygnują z uproszczonych zaliczek, za okres marzec –grudzień 2020 r., obliczą zaliczki miesięczne od bieżących dochodów.

5. Przedłużenie terminu do złożenia zeznania CIT-8 dla organizacji pozarządowych.

6. Wprowadzenie odliczenia w podatku PIT i CIT z tytułu darowizn

Darowizny (pieniężne lub rzeczowe) przekazane na cele związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia koronawirusem dla podmiotów świadczących opiekę zdrowotną, w tym transport sanitarny, a także przekazane Agencji Rezerw Materiałowych oraz Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych będą mogły być odliczone od podatku.

7. Wydłużenie terminu na przekazanie przez płatników zaliczek na podatek od wynagrodzeń pobranych za marzec i kwiecień.

Ministerstwo Finansów planuje, że zapłata tych zaliczek będzie mogła być dokonana do 1 czerwca 2020 r.

8. Czasową rezygnację z opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków i zaległości podatkowych, które są dochodem budżetu państwa na czas obowiązywania stanu epidemicznego. Powyższa propozycja nie będzie więc dotyczyła podatników opłacających podatek w formie kary podatkowej, ale również podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, czy podatków lokalnych.

9. Odroczenie do 1 lipca 2020 r. obowiązku składania nowych JPK_VAT z deklaracją dla dużych przedsiębiorców.

Odroczenie wprowadzenia nowego JPK_VAT dla dużych przedsiębiorców, to zmiana spóźniona i przede wszystkim dotykająca stosunkowo niewielką ilość podatników. Rzeczywistą pomocą dla podatników, uwzględniając wielkość nakładów finansowych na zmianę systemów księgowych w celu dostosowania ich do nowego JPK_VAT, byłoby odroczenie nowej struktury do października 2020 r. albo co najbardziej racjonalne do 2021 r.

10. Odroczenie do 1 lipca 2020 r. zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR).

11. Możliwość wprowadzenie przez gminy zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu koronawirusa.

To wydaje się słuszna propozycja, gdyż obecnie gminy mogą wprowadzać jedynie zwolnienia przedmiotowe a nie podmiotowe jak proponowana zmiana. Oczywiście gminy z tej propozycji będą musiały skorzystać, poprzez wprowadzenie uchwały ograniczającej dochód gminy (i tak już nadwyrężony poprzez obniżki PIT i nałożenie dodatkowych obowiązków, jak choćby BDO, czy wyższe minimalne wynagrodzenia), co raczej nie będzie skłaniać do podjęcia takich działań.

 1. Możliwość wstrzymania administracyjnego postępowania egzekucyjnego należności pieniężnych.

Oprócz tego proponuje się:

 • Dopłaty BGK do odsetek kredytów – z Funduszu Dopłat do odsetek od kredytów w kwocie 500 mln zł dla sektora przedsiębiorstw .
 • Firmy transportowe dostaną wsparcie ARP na refinansowanie umów leasingowych.
 • Państwo dołoży się do pensji pracowników firm w postoju. Firmom w postoju państwo pokryje blisko połowę wynagrodzeń i składki ZUS.
 • Zatrudnieni na umowach cywilno-prawnych będą mogli skorzystać ze świadczenia miesięcznego w kwocie około 2 tys. zł. brutto.
 • Firmy w kłopotach otrzymają wsparcie w utrzymaniu pracowników – państwo sfinansuje 40% ich płacy.
 • Możliwość odstąpienia od kar umownych za opóźnienia w realizacji zamówienia publicznego związanych z epidemią.
 • 100 tys. MŚP dostanie możliwość uzyskania kredytu z gwarancją de minimis do wysokości 3,5 mln zł.
 • Średnie i duże firmy dostaną wsparcie z funduszu PFR Inwestycje na podwyższenie kapitału lub finansowanie w postaci obligacji. Łączna wartość wsparcia to 6 mld zł.
 • Przedsiębiorstwa dostaną pomoc z BGK w postaci dopłat do odsetek do kredytu.
 • Możliwość odroczenia danin publicznych – PIT, CIT, VAT, składek na ZUS – bez opłat i odsetek.
 • Przedłużenie do końca maja terminu na złożenie deklaracji podatkowej PIT.

Rząd debatować nad tymi rozwiązaniami ma dopiero w tygodniu. Nie wiadomo jaki będzie kształt ostateczny zaproponowanych rozwiązań. Nie wiadomo też kiedy zostana opublikowane rozporządzenia wykonawcze do projektowanych rozwiązań.

ZASADY DZIAŁANIA PRACODAWCÓW W KONTEKŚCIE ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO CHOROBĄ COVID-19 (KORONAWIRUSEM)

W związku ze zwiększającą się liczbą przypadków zakażenia koronawirusem, pracodawcy zmuszeni są do podjęcia szczególnych kroków celem zminimalizowania rozprzestrzeniania się wirusa, zapewniania ciągłości pracy i funkcjonowania przedsiębiorstwa, a także zagwarantowania odpowiedniej ochrony pracownikom.

Poniżej przedstawiam infrmacje, które mogą przydać się pracodawcom w tym okresie:

1. Jeśli nie ma możliwości zapewnienia pracownikom pracy zdalnej (np. poprzez przekierowanie połączeń na telefony służbowe udostępnione pracownikom) pracownicy zobowiązani są wykonywać swoją pracę, tak jak dotychczas. Należy bowiem podkreślić, iż zgodnie z art. 4 ust. 1 tzw. specustawy o koronawirusie pracodawca może polecić wykonywanie pracy zdalnie. Oznacza to uprawnienie pracodawcy, a nie obowiązek. Proponowana nowelizacja tej ustawy doprecyzowuje wskazany powyżej przepis o wskazanie, że można polecić wykonywanie pracy w formie zdalnej, jeśli wykonywanie pracy w ten sposób jest w ogóle możliwe. W przypadku wykonywania pracy na terenie zakładu pracy, pracodawca powinien zapewnić pracownikom odpowiednie warunki BHP, mające na celu ograniczenie możliwości zakażenia wirusem.

2. Jeżeli zaś nie jest możliwe wykonywanie pracy w sposób zdalny, ani też na terenie zakładu pracy, ze względu na zagrożenie zarażeniem – pracodawca może podjąć decyzję o zwieszeniu działalności zakładu pracy. W takim przypadku jednak będzie zobowiązany do wypłaty pracownikom wynagrodzenia, jak za przestój. Projekt nowelizacji zawiera możliwość złożenia przez pracodawcę do okręgowego inspektora pracy wniosku o wydanie decyzji o czasowym zawieszeniu działalności przez pracodawcę – w przypadku wydania takiej decyzji (na czas nie dłuższy niż 3 miesiące), koszty wynagrodzeń będą ponoszone po połowie przez Skarb Państwa i pracodawcę. Projekt został skierowany do Sejmu.

Ponadto, w przypadku braku możliwości wykonywania pracy zdalnej, możliwe jest powierzenie pracownikowi innej pracy, niż określona w umowie o pracę, przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika. Możliwe jest także dokonanie wypowiedzenia warunków pracy i płacy albo rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników. W przypadku gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników, rozwiązanie umowy o pracę w wyżej wskazany sposób, wiąże się koniecznością wypłaty odprawy.

3. Pracodawca nie może zobowiązać pracownika do wykorzystania urlopu wypoczynkowego czy skierowania na urlop bezpłatny ze względu na epidemię. Nie dotyczy to jednak tzw. urlopu zaległego, który musi zostać udzielony pracownikowi do dnia 30 września kolejnego roku kalendarzowego (tj. urlop za rok 2019 musi zostać udzielony do 30 września 2020 r.). Jeżeli pracownik zgłosi wolę udania się na urlop wypoczynkowy lub bezpłatny, to, jeżeli nieobecność pracownika nie spowoduje poważnych zakłóceń pracy, pracodawca powinien takiego urlopu udzielić.

4. W aktualnym brzmieniu ustawa o koronawirusie nie odnosi się do osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie. Jeżeli jednak jest możliwe wykonywanie zadań powierzonych tym osobom zdalnie – możliwe jest uzgodnienie ze zleceniobiorcą zasad wykonywania pracy w sposób zdalny. Jeśli nie ma możliwości wykonywania pracy w formie zdalnej i zleceniobiorca musi stawiać się w zakładzie pracy, należy pamiętać, że zleceniodawca zobowiązany jest zapewnić odpowiednie warunki BHP również osobom wykonującym pracę na podstawie umowy zlecenie. Jeżeli nie będzie możliwe wykonywanie zleconych zadań, możliwe jest wypowiedzenie umowy, zgodnie z jej postanowieniami. Ponadto należy pamiętać, że zgodnie z art. 746 Kodeksu cywilnego, zleceniodawca może wypowiedzieć zlecenie w każdym czasie. Jeżeli zaś wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu – zobowiązany jest on do naprawienia szkody.

5. Kodeks pracy ani ustawa o koronawirusie, nie zawierają przepisów regulujących zasady BHP w przypadku pracy zdalnej. Zasady takie uregulowane są jedynie w odniesieniu do tzw. telepracy. Ze względu na to, iż praca zdalna jest co do zasady okazjonalna, przyjmuje się, że nie spełnia definicji telepracy, wobec czego przepisy w zakresie BHP odnoszące się do telepracy nie obowiązują w odniesieniu do pracy zdalnej. Jednakże, aby uniknąć wszelkich wątpliwości, można w regulaminie pracy bądź w poleceniu wykonywania pracy zdalnej określić organizację i porządek pracy, a także prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika, w tym również w zakresie BHP, np. w zakresie obowiązku dbałości o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy, czy też zapewnienia odpowiednich urządzeń higieniczno-sanitarnych.

6. Pracownik ma prawo powstrzymywać się od wykonywania pracy w przypadku, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom. Co do zasady sam fakt poruszania się komunikacją miejską, przy zachowaniu przez pracownika środków ostrożności, nie może stanowić podstawy do odmowy przez pracownika wykonywania pracy.

7. Zamknięcie zakładu pracy w związku z koronawirusem należy traktować jako przerwę w wykonywaniu pracy z przyczyn niezawinionych przez pracownika, analogiczną do przestoju. W takim przypadku, zgodnie z art. 81 Kodeksu pracy, pracownikowi, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania – 60% wynagrodzenia. W każdym przypadku wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

8. Jeśli nie ma możliwości zapewnienia pracownikom pracy zdalnej (np. poprzez przekierowanie połączeń na telefony służbowe udostępnione pracownikom) pracownicy zobowiązani są wykonywać swoją pracę, tak jak dotychczas. Pracodawca powinien jednak zapewnić pracownikom odpowiednie warunki BHP mające na celu ograniczenie możliwości zakażenia wirusem. Należy bowiem podkreślić, iż zgodnie z art. 4 ust. 1 tzw. specustawy o koronawirusie pracodawca może polecić wykonywanie pracy zdalnie. Oznacza to uprawnienie pracodawcy, a nie obowiązek. Pracownik ma prawo powstrzymywać się od wykonywania pracy, w przypadku, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom. Jeżeli pracodawca zapewnia odpowiednie warunki BHP, odmowa wykonywania pracy przez pracownika, może stanowić podstawę do rozwiązania z nim umowy o pracę.

9. Co do zasady, na chwilę obecną, pracodawca nie ma możliwości oceny zdrowia pracownika i niedopuszczenia go do pracy. Pracodawca może natomiast wydać polecenie wykonywania pracy zdalnie („home office”). Pracodawca nie może odmówić dopuszczenia pracownika do pracy z powodu powrotu z miejsca, w którym istnieje dużo zakażeń koronawirusem. Pracodawca może zalecić pracownikowi udanie się na badania w celu oceny jego zdrowia. Co do zasady, przepisy nie przewidują kierowania pracownika na badania w związku ze zwiększonym ryzykiem zachorowania na choroby wirusowe. Jednakże, jeżeli pracodawca ma, ze względu na stan zdrowia pracownika, obawy czy może on wykonywać pracę – może on go skierować na badania i nie dopuścić do pracy bez uzyskania informacji od lekarza, iż pracownik jest zdolny do pracy.

USTAWA Z 2.03.2020 R. (DZ.U. POZ. 374) O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19

Zgodnie z ww. ustawą pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jego stałewgo wykonywania (praca zdalna).

W przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecęcego, przeeszkola lub szkoły z powodu COVID-19, do których uczęszcza dziecko, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z pododu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni (na dzieci do 8 lat). Zasiłku tego nie wlicza się do 60 dniowego zasiłku przysługującego rodzicowi na opiekę. Zasiłek ten wynosi 80% wynagrodzenia przyjmowanego do wyliczenia zasiłku (przeciętne z 12 miesięcy poprzedzających zasiłek). Dotychczasowy, dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługiwał od dnia 12.03 do 25.03.2020 r.

W związku z tym, że żłobki, przedszkola i szkoły zostały w dalszym ciągu zamknięte do świąt – przedłużono mozliwość korzystania z dodatkowego zasiłku opiekuńczego do tego czasu.

Osoby korzystające z dodatkowego zasiłku składają bezpośrednio w ZUS lub pracodawcy oświadczenie (dostępne na stronach ZUS) o okresie korzystania z tego zasiłku. Pracodawca ma obowiązek przesłać do ZUS – za osobę która złożyła wniosek o dodatkowy zasiłek opiekuńczy –  zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3.

Prezes RM, na wniosek wojewody, po poinformowaniu ministra właściwego ds. gospodarki może, w związku z przeciwdziałeniem COVID-19, wydać polecenia dot. walki z wirusem również przedsiębiorcom. Polecenia są wydawane w drodze decyzji administracyjnej, podlegają one natychmiastowemu wykonaniu z chwilą ich doręczenia lub ogłoszenia oraz nie wymagają uzasadnienia.

Wykonanie zadań nastepuje na podstawie umowy zawartej z przedsiebiorcą przez właściwego wojewodę i jest finansowane ze środków budżetu państwa z części budżetowej, której dysponentem jest wojewoda. Prace planistyczne, przygotowawcze do realizacji zadań są finansowane ze środków własnych przedsiebiorcy. Polecenia mogą być wydawane również ustnie, telefonicznie oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ZDROWIA Z 20.03.2020R.  (DZ.U. POZ. 491) W SPRAWIE OGŁOSZENIA NA OBSZARZE RP STANU EPIDEMII OKREŚLONO MIN.:

 1. czasowe ograniczenia w funkcjonowaniu określonych instytucji, przedsiębiorców wykonujących rodzaje działaności wymienione w rozporządzeniu
 2. zasady postępowania pracowników i pracodawców w przypadku  odbywania przez pracownika obowiazkowej kwarantanny,
 3. firmy wg branż, które mogą być otwarte w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży pow. 2000 m2.

W celu otrzymania wynagrodzenia za okres obowiązkowej kwarantanny osoba odbywająca obowiązkową kwarantannę informuje pracodawcę o jej odbywaniu za pośrednictwem systemu teinformatycznego (przez telefon, systemy łącznosci). W terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia kwarantanny pracownik składa pracodawcy pisemne oświdczenie potwierdzające jej odbycie, które musi zawierać: dane osoby odbywajacej obowiązkową kwarantannę (imię i nazwisko, PESEL), dzień rozpoczęcia i zakończenia kwarantanny, podpis.

Płatnik składek, który nie jest uprawniony do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby – w terminie 7 dni przekazuje powyższe oświadczenie do ZUS. Oświadczenie to stanowi również dowód usprawiedlionej nieobecności pracownika w pracy.

Pracodawca lub podmiot zobowiązany do wypłaty świadczenia za ww. okres może wystąpic do wlaściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu weryfikacji danych zawartych w oświadczeniu.

  1. Jakiej działalności nie można prowadzić

Od 14 marca 2020 r. do odwołania obowiązuje całkowity zakaz prowadzenia działalności:

 • polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu (PKD56.10.A),
 • Ważne! Zakaz nie dotyczy świadczenia usług polegających na przygotowywaniu
  i podawaniu żywności na wynos
  lub na jej przygotowywaniu i dostarczaniu
  oraz działalności restauracyjnej lub barowej prowadzonej w środkach transportu, wykonywanej przez oddzielne jednostki.
 • związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce (PKD 82.30.Z),
 • twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (PKD 90.0),
 • związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (PKD 93.0), w szczególności polegającej na prowadzeniu miejsc spotkań, klubów, w tym klubów tanecznych i klubów nocnych oraz basenów, siłowni, klubów fitness,
 • związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu
  lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych (PKD 59.14.Z),
 • związanej z konsumpcją i podawaniem napojów (PKD 56.30),
 • związanej z prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20),
 • związanej z prowadzeniem kasyn, z wyłączeniem kasyn internetowych;
 • bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą (PKD 91.0);
 • w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego, w części polegającej na udzielaniu pacjentom świadczeń opieki zdrowotnej.
 1. REJESTRACJA KOTŁA OLEJOWEGO DO 31 MARCA 2020 R.

Najpóźniej do 31 marca 2020 r. trzeba zgłosić w urzędzie skarbowym, że ogrzewa się dom olejem opałowym albo korzysta na budowie z nagrzewnicy olejowej. W przeciwnym razie nie zamówi się dostawy paliwa.

Nowe przepisy służące uszczelnieniu systemu podatkowego w obrocie olejami opałowymi weszły w życie 1 września 2019 r., jednak do 31 marca 2020 r. możliwe jest stosowanie dotychczasowych regulacji. Oznacza to, że do 31 marca 2020 r. nabywcy mogą kupować paliwa do celów grzewczych bez konieczności składania zgłoszeń rejestracyjnych w zakresie podatku akcyzowego oraz składać – tak jak dotychczas – pisemne oświadczenia o przeznaczeniu tych paliw.

Od 1 kwietnia 2020 r. warunkiem sprzedaży paliwa objętego obniżoną akcyzą będzie uprzednia rejestracja nabywcy oleju opałowego, czyli tak zwanego podmiotu zużywającego, w urzędzie skarbowym (sprzedawca, inaczej pośredniczący podmiot olejowy, też musi być zarejestrowany). Stawka akcyzy dla oleju przeznaczonego do celów grzewczych jest obniżona o ponad 900 zł/1000 l w stosunku do stawki dla paliw służących do napędu pojazdów (odpowiednio 232 i 1171 zł).

Warto też wiedzieć, że za wykorzystanie oleju opałowego do celów napędowych grozi karna stawka akcyzy 1822 zł/1000 l, a poza tym odpowiedzialność karnoskarbowa (grzywna do 720 stawek dziennych) i nawet dwa lata więzienia.

 1. Rejestracja kotła olejowego wymaga dokonania zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego na formularzu AKC-RU, aby uzyskać status tak zwanego zużywającego podmiotu olejowego (ZPO).

Można to zrobić na dwa sposoby:

 • założyć konto na portalu usług elektronicznych służby celnej https://puesc.gov.pl, a następnie wypełnić i wysłać udostępniony na tej stronie elektroniczny formularz. Formularz należy zatwierdzić podpisem zaufanym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem elektronicznym albo przez podanie kwoty przychodu. Zgłoszenia można też dokonać w centrum obsługi najbliższego urzędu skarbowego z pomocą pracownika urzędu;
 • złożyć (wysłać) papierowy formularz zgłoszenia w urzędzie skarbowym właściwym w sprawach podatku akcyzowego dla miejsca zamieszkania osoby dokonującej rejestracji (uwaga, nie każdy urząd skarbowy zajmuje się akcyzą).

Można też upoważnić sprzedawcę oleju opałowego do załatwienia tych formalności.

W zgłoszeniu podajemy:

 • dane osobowe, czyli imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania, miejsca pobytu lub siedziby, numer identyfikacji podatkowej (NIP) albo numer PESEL, a jeżeli nie został nadany – nazwę i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (dotyczy to cudzoziemców);
 • liczbę posiadanych urządzeń grzewczych na olej opałowy i miejsce instalacji tych użytkowanych stacjonarnie. Nie wystarczy sam adres, trzeba wskazać również jego współrzędne geograficzne. W formularzu elektronicznym jest to proste – wystarczy kliknąć „Znajdź na mapie”, a potem „Kopiuj tylko współrzędne”. Przy wypełnianiu formularza papierowego trzeba skorzystać na przykład z aplikacji nawigacyjnej w telefonie, mapy elektronicznej albo poprosić o pomoc w urzędzie;
 • informacje o wszystkich posiadanych urządzeniach stacjonarnych i przenośnych, czyli nazwę producenta urządzenia, model (typ) urządzenia, jego moc (w kW) i przewidywaną szacunkową ilość zużywanego oleju opałowego przez każde z urządzeń w ciągu roku (oleju lekkiego w litrach, ciężkiego w kilogramach).
 1. Zgłoszenie składa się raz. Wszystkie późniejsze zmiany – jak na przykład wymiana kotła, jego likwidacja albo zmiana danych osoby zużywającej paliwo – trzeba zgłosić w ciągu 7 dni od zaistnienia danego zdarzenia. Zmiany zgłasza się na tym samym formularzu (AKC-RU). Za uchybienie temu obowiązkowi grozi odpowiedzialność karnoskarbowa. Przekroczenie lub niezrealizowanie deklarowanego zużycia oleju przez dane urządzenie nie wymaga aktualizacji zgłoszenia.
 2. Po rejestracji w formie elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia otrzymamy od razu, a jeśli wybraliśmy drogę tradycyjną – potwierdzenie zostanie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego w ciągu siedmiu dni. Organ może zweryfikować dane podane w zgłoszeniu.

Uwaga! W potwierdzeniu będą wskazane numery identyfikacyjne miejsc dostawy, w których się znajdują stacjonarne urządzenia grzewcze (kotły), lub numery identyfikacyjne urządzeń niestacjonarnych (nagrzewnice, osuszacze).

Jak kupować olej opałowy według nowych zasad – przy składaniu zamówienia trzeba podać sprzedawcy oleju opałowego swoje dane oraz otrzymany z urzędu skarbowego indywidualny numer identyfikacyjny miejsca dostawy lub urządzenia przenośnego. Po 31 marca 2020 r. sprzedawca powinien odmówić dostawy, jeśli nie podamy mu tego numeru.

 1. Bezpośrednio po dostawie trzeba jeszcze potwierdzić ilość odebranego oleju opałowego oraz poświadczyć, że ma się status podmiotu zużywającego i że olej zostanie wykorzystany do celów grzewczych.
 2. Zrobimy to:
 • elektronicznie w systemie monitorowania przewozu towarów SENT, wysyłając zgłoszenie zamykające przewóz z portalu PUESC albo aplikacji mobilnej bądź
 • za pośrednictwem sprzedawcy (kierowcy) przy użyciu kodu transakcyjnego pobranego ze swojego konta w PUESC lub z urzędu skarbowego.
 1. Nowe przepisy przewidują karę dla nabywców oleju opałowego za brak lub błędy potwierdzenia odbioru oleju opałowego: 1000 zł w wypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i 5000 zł dla podmiotów prowadzących taką działalność.
 2. Kto musi się zarejestrować jako podmiot zużywający olej opałowy – zgodnie z przepisami Ustawy o podatku akcyzowym przez tak zwany zużywający podmiot olejowy rozumie się podmiot mający miejsce zamieszkania, miejsce pobytu, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju lub przedsiębiorcę zagranicznego prowadzącego działalność gospodarczą na terytorium kraju, który zużywa do celów opałowych wyroby akcyzowe nieobjęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, określone w art. 89 ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a, i który dokonał zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego, o którym mowa w art. 16b ust. 1.
 3. Będą to więc zarówno osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, jak i prowadzące taką działalność, a także cudzoziemcy, którzy nie mają miejsca zamieszkania w Polsce, ale posiadają tu na przykład dom letniskowy ogrzewany olejem opałowym. Do grona podmiotów zużywających zaliczają się też osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na przykład organy samorządowe prowadzące placówki oświatowe, wspólnoty mieszkaniowe z kotłownią opalaną olejem itp.
 4. Jak kupić paliwo do piecyka naftowego – nie trzeba się rejestrować jako podmiot zużywający, jeśli chcemy kupić olej opałowy w punktach sprzedaży detalicznej w ilości nieprzekraczającej jednorazowo 100 kg albo 100 l oleju, przy czym jednostkowe opakowanie nie może ważyć więcej niż 30 kg brutto albo zawierać 30 l paliwa.
 5. Taka transakcja wymaga jednak okazania sprzedawcy dowodu tożsamości i wyjaśnienia, do jakich celów potrzebne nam to paliwo. Sprzedawcy muszą bowiem prowadzić rejestr sprzedaży paliwa, a w nim umieszczać m.in. dane nabywcy, jego adres zamieszkania, adres miejsca zużycia sprzedanych wyrobów akcyzowych, rodzaj, typ, moc i liczbę urządzeń grzewczych. Rejestr jest przekazywany do urzędu skarbowego.
 6. Podstawa prawna:
 7. Ustawa z 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (t.j. DzU z 2018 r. poz. 2332 z późn. zm.)
 8. Ustawa o podatku akcyzowym z 6 grudnia 2008 r. (t.j. DzU z 2019 r. poz. 864 z późn. zm.)
 9. Rozporządzenie Ministra Finansów z 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zgłoszeń przewozu towarów oraz zgłoszeń obrotu paliwami opałowymi (DzU z 2019 r. poz. 1578)
 10. Rozporządzenie Ministra Finansów z 21 sierpnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją uproszczoną w zakresie podatku akcyzowego (DzU z 2019 r. poz. 1658).
 1. WYSTAWIANIE FAKTURY DO PARAGONY
 2. W prasie codziennej coraz częściej można spotkać się ze stwierdzeniem, że do paragonu o wartość brutto nieprzekraczającej 450 zł zawierającego NIP nabywcy nie można wystawić faktury z pełnymi danymi podatnika-nabywcy. Czy tak jest w rzeczywistości?

Zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT faktura może nie zawierać w przypadku gdy kwota należności ogółem nie przekracza kwoty 450 zł albo kwoty 100 euro, jeżeli kwota ta określona jest w euro – danych określonych w ust. 1 pkt 3 dotyczących nabywcy i danych określonych w ust. 1 pkt 8, 9 i 11-14, pod warunkiem że zawiera dane pozwalające określić dla poszczególnych stawek podatku kwotę podatku.

Powyższy przepis wskazuje, że faktura, gdy jej wartość brutto nie przekracza 450 zł, może nie zawierać danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 3 dotyczących nabywcy, tj. imion i nazwisk lub nazw nabywców towarów lub usług oraz ich adresów.

Ponadto zgodnie z art. 106b ust. 5 ustawy o VAT w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.

Wynikałoby z tej regulacji, że jeżeli paragon zwiera NIP nabywcy to do takiego paragonu wystawia się fakturę VAT. Wystawienie faktury paragonu z NIP byłoby jednak możliwe wyłącznie, gdy wartość paragonu przekracza 450 zł. Bowiem gdyby paragon z NIP był o wartości do 450 zł, to ten paragon byłby fakturą, a nie ma konieczności wystawiania faktury VAT do faktury (paragonu z NIP).

Jednak poza ww. regulacjami, które na marginesie są wyłącznie przywoływane przez Ministerstwo Finansów na stronie internetowej, jest jeszcze art. 106h ust. 1 i ust. 4 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 106h ust. 1 ustawy o VAT w przypadku gdy faktura dotyczy sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, dołącza się paragon dokumentujący tę sprzedaż.

Jeśli więc podatnik wystawia paragon, a następnie wystawia fakturę, to dołącza do egzemplarza faktury pozostającej u podatnika oryginał paragonu fiskalnego.

Natomiast zgodnie z art. 106h ust. 4 ustawy o VAT przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku, gdy paragon został uznany za fakturę wystawioną zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3. Oznacza to, że do faktury nie dołącza się oryginału paragonu, gdy paragon z NIP został uznany za fakturę.

Najważniejsza część tej regulacji brzmi: „gdy paragon został uznany za fakturę wystawioną zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3”. Ustawodawca wskazuje w niej, że jeżeli paragon zostanie uznany za fakturę, to do paragonu z NIP nie wystawia się faktury, bo ten paragon taką funkcję – funkcję faktury – pełni. Jednak ustawodawca nie uzależnił wystawienia faktury do paragonu od tego jaka jest wartość paragonu z NIP (do, czy powyżej 450 zł), lecz od uznania, czy ten paragon zostanie uznany za fakturę, czy też nie zostanie uznany.

Gdyby ustawodawca chciał uzyskać efekt w postaci bezwzględnego uznania paragonu z NIP (do wartości 450 zł) za fakturę treść art. 106h ust. 4 byłaby zupełnie odmienna, np. taka:

Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku, gdy paragon stał się fakturą wystawioną zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3. W przypadku takiej treści regulacji nie byłoby możliwości „uznania”, bądź też „nie uznania” paragonu za fakturę. Wówczas paragon z NIP o wartości 450 zł stawałby się automatycznie fakturą. Ustawodawca rozstrzygnął jednak odmiennie. Wskazał, że jeżeli paragon z NIP zostanie uznany za fakturę, to nie dołącza się paragonu do faktury.

Natomiast, gdy paragon z NIP nie zostanie uznany za fakturę, wówczas paragon z NIP dołącza się do faktury. W tym ostatnim przypadku paragon z NIP przestaje pełnić funkcję faktury i staje się ponownie paragonem, gdyż nie „został uznany za fakturę”.

Kwestia uznania paragonu z NIP za fakturę została przez ustawodawcę przekazana do rozstrzygnięcia wystawcy paragonu. Jeżeli uzna on, że jest to faktura nie wystawi kolejnej, jeżeli uzna, że nie jest to faktura – wystawi fakturę, a do faktury „dołącza się paragon dokumentujący tę sprzedaż”.

Wobec powyższego nie ma wątpliwości, że paragon o wartości do 450 zł z NIP może być uznany za fakturę. Wówczas i sprzedawca i nabywca również tak go traktują. Nie może tu być żadnych obaw o możliwość odliczenia podatku u nabywcy.

Jeżeli jednak sprzedawca wystawi paragon z NIP a do niego fakturę, to paragon z NIP przestaje pełnić funkcję faktury. Nie ma więc obaw o ewentualną konieczność zapłaty podwójnego VAT z paragonu i faktury. Tym bardziej, że, gdyby nawet uznać paragon za fakturę, to i paragon z NIP (niby faktura) i ta faktura dokumentują tę samą czynność. Wobec powyższego nie może w takim przypadku znaleźć zastosowania art. 108 ust. 1 ustawy o VAT, tym bardziej, że nabywca otrzymał wyłącznie jeden dokument fakturę z pełnymi danymi.

D 1 …

NOWE DRUKI CIT OD 1 KWIETNIA 2020 ROKU

Od 1 kwietnia zaczną obowiązywać nowe wzory deklaracji CIT. Zmianie ulegną m.in. druki CIT-8, CIT-8AB oraz załączniki do tych deklaracji.

Ministerstwo Finansów wydało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zaznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie  podatku dochodowego osób prawnych. W myśl projektu zmianie ulegną druki:

 • CIT-8- zeznanie wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) i należnego podatku przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych,
 • CIT-8AB- zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową i należnego podatku od osób prawnych,
 • Informacja CIT/IP- o wysokości dochodu (poniesionej straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej,
 • informacja CIT/WZ- o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających podstawę opodatkowania (stratę), wynikających z transakcji handlowych, stanowiąca załącznik do zeznania CIT-8,
 • informacja CIT/WZG- o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających podstawę opodatkowania (stratę) wynikający,
 • CIT-8/O- informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz dochodach wolnych od podatku,
 • CIT/BR– informacja o odliczeniach od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową,
 • CIT/8S i CIT/8SP- informacja o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia lub na terenie określonym w decyzji o wsparciu,
 • CIT/PGK- informacja o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez spółkę tworzącą podatkową grupę kapitałową,
 • CIT/WW- informacja o wysokości dochodu osiągniętego z odpłatnego zbycia walut wirtualnych oraz podatku dochodowego od osób prawnych.

Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 1 kwietnia 2020 roku. Nowe druki mają mieć zastosowanie do dochodów osiągniętych od dnia 1 stycznia 2020 roku.

Opracowała:

Maria Mołodzińska

Marek Nowak
Marek Nowak
Artykuły: 78