aktywizacja zawodowa i społeczna

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do ostatniego spotkania na starszyźnie, przesyłam informacje o możliwości aplikowania o wsparcie dla organizacji zrzeszonych w MIRiP.  

Działanie 8.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa

Termin naboruKONIEC 21.04.2024

Typ projektów

1.      Aktywizacja społeczna i zawodowa osób biernych zawodowo oraz zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym przy zastosowaniu usług aktywnej integracji.

Zakres wsparcia:

•                     Działania zwiększające szanse na zatrudnienie osób biernych zawodowo oraz zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Adresaci wsparcia:

•                     Osoby, rodziny i społeczności lokalne zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby bierne zawodowo (w ramach projektów dotyczących różnych grup docelowych);

•                     Osoby bierne zawodowo (w ramach projektów skierowanych do tej grupy);

•                     Otoczenie oraz kadry świadczące wsparcie dla ww. grup docelowych, wyłącznie

W ramach działania możesz realizować następujące typy projektów:

1. Typ projektu: Aktywizacja społeczna i zawodowa osób biernych zawodowo oraz zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym przy zastosowaniu usług aktywnej integracji.

Interwencja będzie realizowana poprzez wdrażanie kompleksowych i zindywidualizowanych programów ukierunkowanych na aktywizację społeczną i zawodową osób w najtrudniejszej sytuacji społeczno-ekonomicznej z wykorzystaniem instrumentów aktywizacji:

•   społecznej (instrument obligatoryjny dla każdego uczestnika) – w celu nabycia, przywrócenia lub wzmocnienia kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej (instrument obligatoryjny dla każdego uczestnika), np. działania z zakresu poradnictwa specjalistycznego (m.in. socjoterapeuty, psychologa, prawnika, mediatora) oraz jako element uzupełniający – udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach (poradnictwo prawne i obywatelskie), działania z zakresu poradnictwa i wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową (m.in. warsztaty rozwoju osobistego, indywidualny coaching, warsztaty kompetencji pedagogiczno-wychowawczych, trening umiejętności społecznych, praca metodą mentoringu), praca socjalna oparta o działania w ramach różnych form kontraktu socjalnego (projekty obejmujące wyłącznie pracę socjalną nie będą przyjmowane do dofinansowania),

•   zawodowej (instrument obligatoryjny dla każdego uczestnika) – w celu pomocy w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenia w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy, jak również pomoc w utrzymaniu zatrudnienia, np. prace społecznie użyteczne, staże zawodowe, praktyki zawodowe, subsydiowane zatrudnienie (w tym doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy), poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, trening pracy jako usługi wspierające aktywizację zawodową, zatrudnienie wspierane, wspomagane, usługi trenera zatrudnienia wspieranego, kursy i szkolenia zawodowe.

•   edukacyjnej – w celu nabycia lub potwierdzenia kompetencji ogólnych lub zawodowych dostosowanych do potrzeb rynku pracy, prowadzące do uzyskania kwalifikacji (m.in. w ramach edukacji formalnej),

•   zdrowotnej, w celu wyeliminowania lub złagodzenia barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy. Finansowanie usług zdrowotnych jest możliwe w zakresie działań o charakterze diagnostycznym lub profilaktycznym, zaś finansowanie leczenia jest możliwe wyłącznie w ramach opieki długoterminowej, jako wsparcie towarzyszące.

W uzasadnionych przypadkach powyższe instrumenty mogą zostać uzupełnione o:

•   działania poprawiające warunki mieszkaniowe, w celu zwiększenia możliwości integracji na rynku pracy i poprawy jakości życia (bez przekazywania im środków finansowych),

•   działania mające na celu wzrost kompetencji rodzin w zakresie spędzania czasu wolnego oraz udziału w kulturze, w celu wzmacniania rodzinnych więzi,

•   wsparcie transportowe dla osób wykluczonych komunikacyjnie,

•   działania mające na celu utrzymanie pracy lub zatrudnienie lepszej jakości, dające poczucie stabilności i trwałości.

Powyższe działania powinny stanowić część zintegrowanego zestawu działań służących poprawie zdolności do zatrudnienia.

Finanse

PULA ŚRODKÓW NA NABÓR WNIOSKÓW dla 1 typu projektu wynosi: 7 820 628,08 PLN

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 95% (50% UE + 45% BP).

Pełna dokumentacja konkursu dostępna

Pozdrawiam,
Arkadiusz Paciorek

Nie zawiera wirusów.www.avast.com

2 załączniki • Przeskanowane przez Gmaila

OdpowiedzPrzekaż dalejDodaj reakcję
Marek Nowak
Marek Nowak
Artykuły: 78